لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت طيف بيني رزونانس مغناطيس هسته (NMR توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت طيف بيني رزونانس مغناطيس هسته (NMR قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

nدر اين روش بعضي هسته ها تحت تأثير يك ميدان مغناطيسي قوي خارجي قرار مي گيرند و در اثر تابش امواج راديوئي ، سطوح انرژي چرخشي آنها ارتقاء پيدا كرده و باعث اندازه گيري و شناسائي موقعيت آنها ميشود. چون هسته هايي مثل ۱H و ۱۳C در تمامي تركيبات آلي حضور دارند  اين روش براي شناسايي ساختمان مولكولها كاربرد زيادي دارد.

اسلاید ۲ :

اصول الكترومغناطيس كلاسيك :

 هسته اتمها باردار و چرخنده است بنابراين يك ميدان مغناطيسي توليد ميكند در نتيجه داراي گشتاور مغناطيسي يا دو قطبي مغناطيسي هستند

اسلاید ۳ :

nطبق قوانين كوانتومي يك هسته با اسپين I ميتوان در يك ميدان مغناطيسي يكنواخت (۲I+1) جهت گيري داشته باشد اگر I = 1/2 باشد ۲(۱/۲)+۱ = ۲ جهت گيري مجاز دارد .

اسلاید ۴ :

در عمل يا Ho ثابت و n متغير است يا بر عكس n ثابت و Ho متغير است

هسته ها بسته به موقعيتشان در ميدان تعريف شده Ho و در يك فركانس خاص تابش راديوئي جذب انجام مي دهند و به سطح انرژي  بالاتر ارتقاء پيدا مي كنند (رزونانس اتفاق مي افتد)

مثلاً رزونانس هسته اتم هيدروژن يا پروتون در ميدان ۱۴۰۹۲ در فركانس ۶۰ MHz ميباشد

 

اسلاید ۵ :

مكانيسم وقوع رزونانس

سرعت زاويه ای wo = g Ho

حرکت تقديمی wo = 2pn

چنانچه در اين حالت هسته تحت تابش فركانس راديوئي با فركانس n قرار گيرد ، جهت اسپين آن تغيير مي كند و رزونانس اتفاق مي افتد و به سطح انرژي بالاتر ارتقاء پيدا ميكند .

اسلاید ۶ :

در اين سيستم تمام فركانسهاي راديوئي همزمان و با شدت بالا در ميدان ثابت Ho با نمونه برخورد ميكند و همه هسته ها همزمان رزونانس مي كنند

با جمع آوري جريان القائي حاصل به عنوان تابعي از زمان يك طيف حوزه زماني بدست مي آيد با تفسير اين طيف تداخلي و تبديل آن به طيف حوزه فركانسي از آن استفاده مي شود

اسلاید ۷ :

افزايش حساسيت به عنوان تابعي از زمان

  در FT حدود چند ثانيه و در سيستم معمولي حدود چند دقيقه است . به ازاء هر طيف حوزه فركانسي حدود ۱۰۰ طيف FT تهيه ميشود و طيف اصلي حاصل شده از مجموع جبري اين صد طيف بدست مي آيد در اين حالت لرزشها (noise) با جهت هاي اتفاقي حذف مي شوند و پيكهاي اصلي با هم جمع شده و باعث افزايش علامت و حساسيت طيف مي گردد .

 

اسلاید ۸ :

توزيع بولتزمن و فرآيندهاي آسايش هسته اي

N1/N2 = eDE/RT 

جمعيت اسپينهاي هسته اي در حالت پائيني = N1

جمعيت اسپينهاي هسته اي در حالت بالائي = N2

  شكاف انرژي = DE

  هر چه Ho قويتر باشد DE بزرگتر در نتيجه اختلاف N1 و N2 بيشتر ميشود و تشخيص پيكها و حساسيت آنها بيشتر مي شود.

اسلاید ۹ :

آسايش (relaxation) :

فرآيند بازگشت غيرتابشي از حالت بالائي به حالت پائيني آسايش ناميده مي شود

آسايش اسپين ـ اسپين :

   انرژي بوسيله تبادل انرژي و انتقال به اسپينهاي مجاور از دست داده شده (جامدات)

آسايش اسپين ـ شبكه :

  انرژي بصورت انتقال به شبكه (بين مولكولي يا داخل مولكولي) دفع ميشود (بصورت گرمائي) بيشتر در گازها و يا مايعات اتفاق مي افتد

اسلاید ۱۰ :.

جابجائي شيميائي (Chemical Shift):

  براي ۱۱H

Ho = 14092      

بستگي به محيط شيميائي اطراف آن هسته دارد

n = 60 MHz  ±  ۱۰۰۰ Hz

هر چه تراكم الكتروني در فضاي بين هسته و ميدان خارجي بيشتر باشد آن هسته درمقابل ميدان خارجي بيشتر محافظت و كمتر تحت تأثير آن قرار مي گيرد

جابجائي شيميائي بصورت فاصله علامت طيفي پرتون مورد نظر نسبت به علامت طيفي يك استاندارد شناخته شده بر حسب Hz تعيين مي شود

ماده استاندارد معمولاً تترامتيل سيلان TMS (Me4Si  يا Si(CH3)4 )