— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 • متابولیسم کربوهیدرات ها
 • متابولیسم لیپیدها
 • متابولیسم پروتئین ها
 • سم زدایی
 • بیوسنتز ترکیبات مختلف
 • املاح و ترکیبات هورمونی

اسلاید ۲ :

 • تست های مربوط به عملکرد انتقال و پاکسازی
 • تست های مربوط به سنتز و متابولیسم
 • تست های مربوط به کلستاز
 • آزمون های آنزیمی در ارتباط با تخریب پارانشیم کبدی
 • تست های سرولوژیکی
 • پانل کلی اختلالات هپاتوسلولار
 • شاخص های میکروبیولوژی

اسلاید ۳ :

تست های مربوط به عملکرد انتقال و پاکسازی

 • اسیدهای صفراوی
 • بیلی روبین
 • آمونیاک

اسلاید ۴ :

تست های مربوط به سنتز و متابولیسم

 • آلبومین
 • فاکتورهای انعقادی
 • هاپتوگلوبین
 • سرولوپلاسمین
 • آلفا فتوپروتئین
 • لیپوپروتئین ها
 • کلسترول و تری گلیسرید
 • الکتروفورز پروتئین های سرم

اسلاید ۵ :

تست های مربوط به کلستاز

 • آلکالن فسفاتاز (ALP)
 • گاما گلوتامیل ترانسفراز (GGT)
 • کلسترول

اسلاید ۶ :

آزمون های آنزیمی مرتبط با تخریب پارانشیم کبدی

 • آلانین آمینو ترانسفراز (ALT)
 • آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)
 • لاکتات دهیدروژناز (LDH)

اسلاید ۷ :

پانل کلی اختلالات هپاتوسلولار

 • ALT ،AST ،GGT ،ALP
 • آهن
 • بیلی روبین
 • آلبومین
 • زمان پروترومبین (PT)
 • پروتئین تام

اسلاید ۸ :

شاخص های میکروبیولوژی

 • آنتی HAV
 • HBsAg
 • HBeAb

اسلاید ۹ :

کلستاز و اختلال متابولیسم بیلی روبین

 • برداشت، متابولیسم و انتقال بیلی روبین
 • هیپربیلی روبینمی

–گرسنگی طولانی مدت

–آسیب های پارانشیمی کبد

–انسداد مجاری صفراوی داخل کبدی

–بیماری های همولیتیک

–یرقان های فیزیولوژیک نوزادان

–هیپربیلی روبینمی ارثی

 • سندرم ژیلبرت
 • سندرم کریگلر-نجار
 • سندرم دوبین- جانسون

اسلاید ۱۰ :