لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت عکس العمل های جهانی و محلی بدست آمده از وسايل ثبت زلزله توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت عکس العمل های جهانی و محلی بدست آمده از وسايل ثبت زلزله قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

Seismic array:
عکس العمل های زلزلوی يا سايزميک

 • Has common time base (one clock)
 • تمام آنها به اساس يک زمان مشترک اساس گذاشته شده اند
 • Has common recording center
 • دارای عين مرکز ثبت می باشند
 • Waves remain coherent as they propagate across the array
 • امواج در جريان پخش به صورت منسجم باقی ميمانند.

اسلاید ۲ :

An array can be used as an antenna to determine the direction from which the seismic waves arrive.  This process, called beamforming, tells where the earthquake is located.

ازارری يا عکس العمل های بدست آمده ميتوان مانند يک آنتن جهت تعين سمتی که از آن  امواج زلزله اخذ کی گردند استفاده نمود.اين پروسه بنام beamforming ياد می گردد و ساحه که زلزله در آن رخ داده را نشان می دهد. 

اسلاید ۳ :

Seismic traces recorded at 4 sub-arrays of the NORSAR array in Norway

اثرات زلزلوی ۴ ارری فرعی نورسر که در ناروی ثبت گرديده اند.

Each group of 5 traces is from one sub-array.

هر گروپ از اين پنج اثر ها از يک ارری فرعی بدست آمده است.

Inconsistent amplitude behaviour of the phases due to differences in the site responses of the rocks beneath each sub-array

شکل نا متداوم دامنه های هر فيز به سبب اختلاف در عکس العمل های احجار در تحت هر ارری فرعی بوجود آمده اند.                                                                                   

اسلاید ۴ :

Array examples
مثالهای ارری

اسلاید ۵ :

Model 2 مودل ۲ :

This model has a 400 km and 650 km transition zone

اين مودل دارای زون انتقالی ۴۰۰ الی ۶۵۰ کيلومتر می باشد.                                                    

The travel-time curve has 2 triplications

محنی زمان سفر دارای دو مرکبه سه گانه ميباشد.

                 

Model 1: مودل ۱

Smooth increase in velocity with depth

ازدياد منظم سرعت نظر به عمق

Upper mantle travel-time curve has no triplications

منحنی زمان سفر منتل بالايی دارای مرکبه سه گانه  نمی باشد.                                                    

اسلاید ۶ :

 • Two phases are seen arriving at the array. The distance to the earthquake was 21.69 degrees.
 • دو فيز در زمان رسيدن به ارری نشان داده شده است. فاصله الی محل زلزله ۲۱٫۶۹ درجه می باشد.
 • Slowness measurements shown on the right graph clearly shows the two phases are arriving with different slowness
 • اندازه گيری های آهستگی در گراف راست به سراعت دو فيز دارای سرعت های آهسته متفاوت را نشان می دهد.
 • This indicates the presence of 2 travel-time branches
 • Numerous slowness measurements from many arrays confirmed that upper mantle has 2 discontinuities or transition zones.
 • اين موجوديت دو شاخه از زمان سرعت را نشان می دهد.
 • اندازه گيری های متعدد ارری ها تصديق کرد که منتل فوقانی دارای دو زون انتقالی می باشد.

اسلاید ۷ :

                   Upper Mantle Ray Paths

مسير اشعه های منتل فوقانی               

اسلاید ۸ :

شبکه سايزميک:

 • Each station’s clock is independent
 • ساعت هر ستيشن مستقل است
 • Data recording may be at the station or at a common data center
 • ثبت ديتا يا در ستيشن صورت می گيرد و

يا هم در مراکز عام ديتا يا معلومات      

Waves may not be coherent as they propagate across the network

امواج  در زمان پخش در شبکه ممکن به صورت منسجم نباشند 

اسلاید ۹ :

In a network, the location of an earthquake is found by triangulation.  Information from all stations is used.

در يک شبکه، موقيعت يک زلزله با استفاده از تراينگيوليشن دريافت می گردد. معلومات از تمام ستيشن ها مورد استفاده قرار می گيرد. 

اسلاید ۱۰ :

The Earth acts like a filter!
زمين به حيث يک فلتر عمل می کند!

High frequency waves attenuate (damp out) rapidly with distance.  Low frequency waves diminish in amplitude more slowly with distance traveled.

امواج دارای فريکونسی بلند نظر به فاصله به سرعت ضعيف می شوند. امواج دارای فريکونسی پايين نظر به دامنه در فاصله های که در حرکت اند به آهستگی تقليل می يابند.