لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت فارماکولوژی داروهای آنتی آريتمی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت فارماکولوژی داروهای آنتی آريتمی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

علل زمينه ای آريتمی

oايسکمی

oهيپوکسی

oاسيدوز

oآلکالوز

oغير طبيعی بودن الکتروليت

oکاتکول آمين بالا

oتاثيرات اتونوميک

oسيمت داروئي

oکشش بيش از حد فيبرميوکارد

oوجود بافت بيمار يا فيبروتيک

o

اسلاید ۲ :

پاتوفيزيولوژی

oآريتمی چيست؟

nهرگونه ريتم غير از NSR( Normal sinus rhythm) را آريتمی گويند.

oمکانسيم آريتمی زائي

nفعاليت خودکار غير طبيعی

nهدايت الکتريکی غير طبيعی

oبلوک هدايتی

oبرگشت ايمپالس

n

o

اسلاید ۳ :

پاتوفيزيولوژی

oآريتمی چيست؟

nهرگونه ريتم غير از NSR( Normal sinus rhythm) را آريتمی گويند.

oمکانسيم آريتمی زائي

nفعاليت خودکار غير طبيعی

nهدايت الکتريکی غير طبيعی

oبلوک هدايتی

oبرگشت ايمپالس

n

o

اسلاید ۴ :

طبقه بندی داروهای مورد استفاده در آريتمی

oگروه يک: بلوک کننده های کانال سديمی

oگروه دو: بتا بلوکر ها

oگروه سه: بلوک کننده های کانال پتاسيمی

oگروه چهار: بلوک کننده های کانال کلسيمی

oمتفرقه

اسلاید ۵ :

گروه يک( بی حس کننده های موضعی)

مکانسيم عمل

nطبقه IA: کينيدين، پروکائيناميد، ديزوپراميد

oبلوک کانال سديمی و پتاسيمی

nطبقه IB: ليدوکائين، مگزيلتين، توکائينيد

oبلوک کانال سديمی

nطبقه IC: فلکائينيد، انکائينيد، موريزيسين، پروپافنون

oبلوک کانال سديمی

nUse dependent , state dependent

اسلاید ۶ :

کاربرد بالينی

oطبقه IA: تمامی انواع آريتمی (دهليزی و بطنی)

oطبقه IB:آريتمی های بطنی

oطبقه IC: تاکيکاردی مقاوم بطنی

oآميودارون: مورد ويژه

nبلوک کننده کانال سديم، پتاسيم، کلسيم و بتا بلوکر

nموثر در درمان هرنوع آريتمی ولی به دليل سميت فقط در آريتمی مقاوم به ديگر داروها استفاده می شود.

اسلاید ۷ :

سميت داروهای گروه I

oگروه IA:

nکينيدين: سنکونيسم (سردرد، ورتيگو، وزوز گوش)، تضعيف قلب، ناراحتی گوارشی، واکنش آلرژيک

nپروکائيناميد: هيپوتانسيون، سندروم شبه لوپوس اريتماتوس

nديزوپراميد: آنتی موسکارين، نارسائي احتقانی قلب

oآميودارون:

nرسوبات ميکروکريستال در پوست و قرنيه، بدی عملکرد تيروئيد، مور مور شدن ،لرزش، فيبروز ريوی،

اسلاید ۸ :

oگروه IB:

nسميت بی حس کنندگی موضعی ( تحريک CNS)

nسميت قلبی و عروقی

nواکنش آلرژيک

nتوکائينيد: آگرانولوسيتوز

oگروه IC:

nاحتمال آريتمی زايي بيشتر از دو گروه قبلی

nسميت عصبی

اسلاید ۹ :

oسر گروه، مکانيسم عمل و اثرات

nپروپرانولول، اسمولول، متوپرولول ، تيمولول

oکاربرد بالينی و سميت

nپيشگيری از آريتمی بعد از MI

 

اسلاید ۱۰ :.

oسرگروه: سوتالول، ايبوتيليد

nدوفتيليد، برتيليم، آميودارون

oمکانسيم عمل واثرات

nبلوک کننده کانال پتاسيم

nطولانی کردن پتانسيل عمل و دوره تحريک ناپذيری

oکاربرد بالينی وسميت

nبرتيليم: فيبريلاسيون بطنی راجعه

nايبوتيليد و دفوتيليد:فلوتر و فيبريلاسيون دهليزی

nسميت عمده: ايجاد آريتمی