لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت فرایند های رتبه بندی قشرهای اجتماعی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت فرایند های رتبه بندی قشرهای اجتماعی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

جلسه پنجم : فرایند های رتبه بندی قشرهای اجتماعی

 • چون قشربندی اجتماعی ، پدیده ای همه جایی (ubiquition) است و همه جوامع و زمانها را دربر می گیرد ، لذا می توان فرض کرد فرایندهای ایجاد و حفظ آن نیز همه جایی است .
 • چهار فرایند عمده ایجاد و حفظ قشربندی اجتماعی عبارتند از :
 1. فرایند تمایز موقعیت های اجتماعی
 2. فرایند دسته بندی موقعیت های اجتماعی
 3. فرایند ارزیابی موقعیت های اجتماعی
 4. فرایند پاداش دهی به موقعیت های اجتماعی

اسلاید ۲ :

فرایند تمایز موقعیت های اجتماعی

 • موقعیت های اجتماعی به طور عمده برحسب تعریف نقش ها (مسئولیت ها و تکالیف صاحب موقعیت ) ازهم متمایز می شوند
 • بدون تمایز موقعیت ها (تعریف نقش ها و ایفاء درست آنها )، نظم اجتماعی و به تبع آن قشربندی اجتماعی دوام نمی آورد.
 • شرایط اساسی برای تمایز موقعیت ها :

           – تعریف روشن وظایف در هرموقعیت

           – مشخص کردن حدود اختیارات و مسئولیت ها

           –  تعلیم و تربیت جهت تصدی موقعیت ها

           –  ضمانت (sanction)  اجتماعی برای ایفاء نقش ها

                          – ضمانت درونی : احساس تقصیر/ گناه/ ملامت نفس

                           – ضمانت بیرونی  : توبیخ قانونی/ سرزنش دیگران و… 

                   

اسلاید ۳ :

فرایند دسته بندی موقعیت های اجتماعی

 • موقعیتهای اجتماعی بر حسب تعریف نقش از هم قابل تفکیک هستند لذا شرایطی که در ایفاء نقش موثرند می توانند ملاک دسته بندی (categorizing) موقعیت ها نیز قراربگیرند
 • ملاک های عمده در ایفاء موثر نقش ها :
 1. صفات محولی یا انتسابی (ascribed) مثل هوش و استعداد ، ظواهر و تواناییهای جسمی و..
 2. صفات محققی یا اکتسابی (achieved)  مثل کسب دانش و مهارت ، تجربه ، دقت ، سرعت و …
 3. فایده مندی (utility) یا کارکرد اجتماعی نقش  مثل کارکرد امنیتی برای پلیس
 • ملاکهای ایفاء نقش ، ملاک های احراز موقعیتند و معین می کنند که هر شخصی شایسته احراز کدام موقعیت است
 • ملاک های ایفاء نقش ، جنبه ارزش داورانه ندارند و برحسب ماهیت یا اقتضاء نقش تعریف می شوند و لذا نمی توان آنها ملاک رتبه بندی ارزشی (کهتری/مهتری)موقعیت ها قرارداد، اگرچه ملاک های ایفاء نقش در تعیین سلسله مراتب موقعیت موثرند  

                           –  اهمیت اجتماعی نقش ها و نهادها ، در سلسله مراتب موقعیتها موثراست.

                           – مثال دریک جامعه مذهبی ، نقش ها و نهادهای مذهبی برتری پیدا می کنند

اسلاید ۴ :

اهمیت اجتماعی نقش ها و نهادها

 • اصلی یا فرعی تلقی کردن نقش ها و نهادها به نظام ارزشی جامعه مربوط است

             – ساختارهای منفعت بویژه منافع گروههای مسلط در سلسله مراتب نهاد دخیل است

 • نهادهای و نقش های محوری جامعه را بر اساس چند ملاک می توان از نهادهای فرعی تمییز داد :

           ۱٫تعریف نقش ها دقیق است / ازسایر نقش ها متمایزاست

 1. آزادی نقش کم است
 2. روش های ارزیابی ایفاء نقش تعریف شده اند
 3. ضمانت های اجراء نقش به روشنی تعریف شده اند
 • مثال : در جامعه ای که هویت شغلی مقدم بر هویت خانوادگی است ، تعریف و تفکیک وظایف شغلی ، مراقبت ها و نظارت های شعلی و همچنین ضمانت های شغلی بر موارد مشابه آن در خانواده دقیقتر اجراء می شود

اسلاید ۵ :

فرایند ارزیابی موقعیت های اجتماعی

 • فرایند تعیین جایگاه هر موقعیت بر روی مقیاس ارزش های اجتماعی

                     – قضاوت ارزشی در باره موقعیت

                     – مقیاس بهتر/بدتر ، عالی/پست ، بالا/پائین ، مهتر/کهتر و…

 • ابعاد ارزیابی موقعیت
 • موضوع ارزیابی موقعیت
 • سطوح ارزیابی موقعیت
 • پیامدهای ارزیابی موقعیت

اسلاید ۶ :

ابعاد ارزیابی موقعیت اجتماعی

 1. حیثیت (prestige) موقعیت

              –  عزت و احترام ناشی از موقعیت / وجاهت اجتماعی موقعیت

              –   موقعیت هایی که احترام بیشتری را برمی انگیزند  همانهایی هستند که در نظام سلسله

                   مراتبی بالاترند.             

 1. ترجیح(preference) موقعیت

            – تمایل به داشتن یا اشغال موقعیت / تمایل و ترجیح ذهنی یک موقعیت بر دیگرموقعیت

            – تمییز ترجیح واقعی از خیالی 

 1. محبوبیت (popularity)موقعیت

          – شهرت ، محبوبیت ،  اعتنا / اقبال اجتماعی موقعیت / علاقه عمومی به موقعیت

 • ارزیابی موقعیت از لحاظ حیثیت و رجحان و محبوبیت ممکن است بایکدیگر همخوانی نداشته باشد

          –  مثلا ممکن است فردی احترام یک شغل را بالا بداند ولکن به دلیل دشواری دستیابی به آن ، 

                 شخصا شغل دیگری را ترجیح دهد

             – یا موقعیت هایی هستند که احترام بالادارند لکن با اقبال اجتماعی روبرو نیستند و یا بالعکس

اسلاید ۷ :

موضوع ارزیابی موقعیت

 • ارزیابی نقش اجتماعی

         – ارزش گذاری بر روی ملاک های سه گانه ایفاء نقش (صفات محولی و محققی ایفاءکننده و  کارکرد

               اجتماعی نقش )

           – ارزیابی ارزشی نقش / ارزیابی شایستگی نسبی

 • ارزیابی موقعیت اجتماعی کلی

         – قضاوت کلی و ترکیبی  در باره موقعیت فرد در نظام سلسله مراتبی  جامعه

         – موقعیت کلی فرد برحسب نتایج ارزیابی نقش های مختلف و پاداش های ناشی از آن تعریف       

             می گردد

          -معیارهای مختلفی در تعیین برتری موقعیت کلی فرد در نظام سلسله مراتبی جامعه دخالت دارند

             مثل مرد/زن ، شهری/روستایی ، باسواد /بیسواد ، شاغل/بیکار ، متاهل/مجرد  و….

          – اهمیت نسبی معیارهای تعیین موقعیت کلی 

          – توجه به دشواری سنجش موقعیت اجتماعی کلی  

اسلاید ۸ :

سطوح ارزیابی موقعیت

 • ارزیابی مطلق مقبولیت قانونی اخلاقی نقش یا موقعیت

                – یکی از لوازم دوام جامعه ، مقبولیت قانونی و اخلاقی نقش ها و موقعیت هاست.

                 – این سطح از ارزیابی نیاز به مقایسه نقش ها و موقعیت ها ندارد/مقبولیت مطلق

 • ارزیابی نسبی مقبولیت اجتماعی نقش ها و موقعیت ها

             – ارزیابی مقایسه ای ایفاء نقش

             – اینکه آیا افراد نقش های اساسی خود را مثل سایر نقش ها به درستی اجراء می کنند

 • ارزیابی نسبی نقش ها و موقعیت ها از لحاظ دریافت پاداش اجتماعی

             – ارزیابی مقایسه ای نقش ها و موقعیت ها از لحاظ در یافت پاداش

 نکته : متناسب با سطوح ارزیابی موقعیت ، افراد نیز مورد ارزیابی قرارمی گیرند

           

اسلاید ۹ :

پیامدهای ارزیابی موقعیت

 • سازگاری / ناسازگاری اجتماعی

            – یگانگی  /سازگاری :  مثبت بودن ارزیابی  به پذیرش هنجارها یاالگوهای رایج رفتاری جامعه

               منجرمی شود/ همنوایی و مشارکت  / فشارهنجاری مثبت

             -بیگانگی / ناسازگاری :  ارزیابی منفی موقعیت سبب انفعال اجتماعی (طرد و انزوا ، ترک مشارکت

                و…)  یا فعالیت ضد اجتماعی(پرخاش و خشونت  و… ) می شود / فشارهنجاری منفی

                                       – نظریه انگ زنی(labling theory )     

 • تثبیت /تغییر در موقعیت ؟

         –  ارزیابی مشهود و مداوم از موقعیت فرد در صورت مثبت بودن ، غالبا سبب تثبیت  او در موقعیت   

             ودر صورت منفی بودن به خروج از موقعیت  می انجامد

          – ماندن در موقعیت تحقیر شده  به عنوان یک سپردفاعی در مقابل جامعه ؟

اسلاید ۱۰ :

فرایند پاداش دهی به موقعیت های اجتماعی

 • پاداش و امتیاز موقعیت های اجتماعی در فرایند تمایز ، دسته بندی و ارزیابی تعریف و تعیین می شود
 • رتبه هر موقعیت برحسب پاداش های اجتماعی دریافتی ،تعیین می شود
 • پاداش ها و امتیازات اجتماعی به چهار دسته قابل تقسیم هستند :
 1. ۱. پاداش های اقتصادی یا ثروت مثل حقوق و مزایای مادی / درآمد و مالکیت
 2. پاداش سیاسی یا قدرت مثل اختیارات ، حق تصمیم گیری و امر و نهی / عزل و نصب

              –  تفکیک قدرت نقش (قدرت مورد نیاز برای ایفای درست نقش) از قدرت امتیاز نقش (امتیاز

                 ناشی از ایفای درست نقش)

 1. پاداش فرهنگی یا معرفت مثل دسترسی به دانش و اطلاعات
 2. پاداش اجتماعی یا منزلت مثل عزت ،  احترام  ، شهرت
 • رابطه بین انواع پاداش اجتماعی موقعیت / همبستگی پایگاهی