لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت كتابچه راهنماي بخش فك و صورت و طب تسكيني و درد توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت كتابچه راهنماي بخش فك و صورت و طب تسكيني و درد قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

نام و اسامي پزشكان بخش فك و صورت و طب تسكيني و درد

nاتندينگ بخش

دكتر خورشيدي (مدير گروه)

دكتر يزداني (رئيس بخش)

دكتر قويمي (مسئول امور رزيدنت ها)

دكتر طاهري، دكتر آرتا، دكتر نظافتي، دكتر مسگرزاده

دكتر آقامحمدي، دكتر موثقي

اسلاید ۲ :

رزيدنت هاي بخش:

دكتر ثابت مهر ، دكتر دباغ

دكتر قلي زاده، دكتر حاج محمدي ثمرين

دكتر سعيد حاج محمدي، دكتر مرتضوي

دكتر حاجي زاده، دكتر مقبولي اصل

دكتر عبدي ، دكتر معصومه اماني، دكتر دهقان

˜

اسلاید ۳ :

تعداد پرسنل در هر شيفت كاري

شيفت صبح:

            يك نفر سرپرستار، يك نفر نرس، يك نفر كمك بهيار

شيفت عصر:

          يك نفر نرس، يك نفر كمك بهيار

شيفت شب:

          يك نفر نرس، يك نفر كمك بهيار

اسلاید ۴ :

  • نحوه تقسيم كاري بخش:

   تقسيم كار به شرح ذيل توسط سرپرستار انجام مي گيرد:

شيفت صبح:

    تحويل گرفتن ترالي احيا، مخدرها، تحويل باليني يونيت بيماران ، وسايل اتاقها مانند يخچال و ساكشن ها، تحويل باليني بيماران و چگونگي انجام امور مربوط به بيماران از قبيل دارودرماني، سرم تراپي،ارسال آزمايشات و جواب آنها، آمادگي بيماران قبل از عمل، چك پرونده ها، چك تاريُُُِِِخ برانول ها، ست سرم ها، ميكروست ها، پانسمان ها، گلوكومتري ها، الكتروكارديوگرافي، انجام انواع گرافيها وسي تي اسكن ها طبق دستورات پزشك، چك علائم حياتي و ثبت آنها و اموال بخش با حضور نرس اجرايي توسط سرپرستار انجام مي گيرد.

اسلاید ۵ :

  • وظايف سرپرستار در شيفت صبح:

    ثبت آمار بيماران و ارسال آن به واحد آمار، شركت در ويزيت پزشكان، چك دستورات بيماران بستري، تازه بستري، قبل و بعد از عمل و ثبت آنها در كاردكس صورتي، تهيه ليست عمل روز بعد وارسال آن به اتاق عمل، چك كمبودهاو وسايل و خرابي ها، شركت در جلسات دفتر پرستاري، شركت در جلسات آموزشي، هماهنگي جهت مشاوره هاي داخل وخارج بيمارستاني، ارسال گرافي ها و سي تي اسكن هاي انجام شده درشيفت هاي عصر و شب جهت ريپورت، جوابگويي به پزشكان، ارباب رجوع، تقسيم كار كمك بهياران و خدمات، درآوردن ليست اضافه كاري ها، كارانه ها و نظارت كلي به كار كليه پرسنل و جوابگويي به مشكلات ناشي از نوع كاركرد، رفتار، اخلاق و… پرسنل به مافوق و پزشكان، دادن نسخه جهت داروهايي كه در مركز موجود نيست به بيماران، ارسال نمونه بيوپسي و پيگيري جواب آن، يادآوري به بيماران درحال ترخيص جهت فالوآپ منظم در روزهاي يادشده، هماهنگي جهت فرستادن بيمار به دانشكده دندانپزشكي براي انجام OPG و يا كشيدن دندان، پيگيري سمپاشي ها به طور منظم، ارسال درخواست پرونده قبلي.

اسلاید ۶ :

  • وظايف نرس اجرايي در شيفت صبح:

  بعد از تحويل گرفتن باليني بخش و بيماران همراه با سرپرستار، وظايف نرس اجرايي به شرح ذيل آغاز مي شود.

   ثبت رژيم غذايي بيماران برحسب موقعيت بيمار، كارهاي مربوط به ترخيص ازقبيل چك تمامي خدمات ارائه شده درطول زمان بستري و ثبت آنها در سيستم HIS و حذف يا اضافه كردن خدمات ارائه شده براي جلوگيري از كسورات و كنترل چك ليست و نصب در پرونده.

    جهت بيماران تازه بستري: تشكيل پرونده، درآوردن Lable مشخصات و چسباندن آن در كل برگ هاي پرونده و نرسينگ نوت.

    درمورد بيماران طب تسكيني: چك رويت كارشناسان بيمه و داشتن يك برگ از دفترچه بيمار روي پرونده و هماهنگي با اتاق عمل جهت اطلاع رساني، ثبت ليست داروهاي موردنياز هربيمار و اطلاع به داروخانه، نوشتن كاردكس آبي از روي كاردكس صورتي، اطلاع به سرپرستار در مورد داروهايي كه در داروخانه مركز موجود نيست جهت دادن نسخه و پيگيري تهيه آن،

اسلاید ۷ :

   ثبت مخدرها وتنظيم برگه مخدرها وچك برگه هاي نوشته شده درشيفت هاي قبلي، ارسال برگه درخواست لوازم كه از طريق اتاق عمل در پرونده بيمار نصب شده است به كارپردازي، مديريت وحسابداري براي ترخيص به موقع بيمار واخذ هزينه هاي مربوطه، چك برگه هاي چارت پرستاري بالاي سربيمار روزانه، كنترل آي وي لاين ها از نظر نشت، فلبيت و تاريخ، چك تاريخ ست سرم ها و ميكروست هاي بالاي سر بيمار، سرم تراپي ها، انجام پانسمان ها، الكتروكارديوگرافي براي بيماران تازه بستري بالاي۴۰سال وسابقه Smoking ، آماده سازي داروهاي ساعت ammd12، pm1 واجراي آنها و ثبت در چارت پرستاري، گرفتن علائم حياتي بيماران، خونگيري از بيماران تازه بستري و يا موارد ديگري مثل چك اوره و كراتينين در بيماراني كه آمپول جنتامايسين وريدي دريافت مي كنند وCBC روزانه دربيماران آبسه فكي و … ، هماهنگي با اتاق عمل جهت بيماران كنترل درد و طب تسكيني .

    به دليل تك نرسه بودن شيفت هاي عصر و شب، كليه موارد يادشده توسط همان يك نفر انجام مي شود.

 

اسلاید ۸ :

  • تقسيم كاري كمك بهيار:

   تحويل گرفتن شيفت به شيفت ست پانسمان ها، يونيت بيماران، تعداد پتوها، ساكشن دستي، ويلچر، برانكارد، پايه سرم ها، چك تلويزيون هاي اتاق ها، يخچال اتاق ها و…

    به دليل اينكه دربيشتر شيفت هاي صبح،كمك بهياردوم جهت همكاري به بخش هاي موردلزوم از طرف دفتر پرستاري اعزام مي شود شيفت صبح كار با يك نفر كمك بهيار اداره مي شود.

    – بردن پرونده هاي ترخيص به واحد ترخيص و داروخانه

    – بردن درخواست هاي پرونده هاي قبلي به بايگاني و تحويل گرفتن پرونده و تحويل آن به سرپرستار

    – بردن نمونه هاي پاراكلينيكي به آزمايشگاه و بانك خون

    – تحويل گرفتن داروها از داروخانه طبق برگه تايپ شده و تحويل به نرس بخش

    – بردن برگ مخدرها و تحويل گرفتن آنها و تحويل آنها به نرس بخش درحضور سرپرستار

    – بردن گرافي ها و اسكن ها جهت ريپورت و پيگيري و تحويل گرفتن آنها

    – بردن بيماران بدون همراه به دانشكده دندانپزشكي جهت انجام امورات محوله

    – بردن بيماران جهت گرافي و اسكن و سونوگرافي

    – تحويل بيماران بستري اورژانسي به اتاق عمل و تحويل گرفتن بيمار از اتاق عمل

    – پگ ست هاي پانسمان و تحويل آن ها به CSR و تحويل گرفتن آنها از CSR

   

اسلاید ۹ :

     – نظافت يونيت بيماران

     در شيفت هاي عصر و شب، نظافت كلي بخش كه توسط سرپرستار تقسيم و در برگه اي ثبت شده است توسط كمك بهيار شيفت انجام شده و توسط سرپرستار و نرس اجرايي هر شيفت تحويل گرفته مي شود.

    – درست كردن گلوله هاي پنبه

    – درست كردن پرونده هاي بستري آماده جهت بيماران فك و صورت و طب تسكيني و درد و چارت پرستاري

    – نظافت اتاق كار رزيدنت ها

    – نظافت اتاق كار نرسينگ

    – نظافت اتاق استراحت كادر پرستاري

    – نظافت يخچال ها، تخت ها، لاكرها و كمد كنار تخت بيمار و ساكش ها و فلومترها

    – تحويل دادن لباس هاي كثيف به صورت شمارش شده به رختشويخانه و تحويل گرفتن آنها به تعداد شمارش شده

    شايان ذكر است براي هركمك بهيار اتاق جداگانه داده شده است. مثلاً كمك بهياري كه مسئول درست كردن پرونده هاي بستري و چارت پرستاري بالاي سر بيماران است نظافت اتاق بيمار را عهده دار نيست بجاي آن نظافت اتاق كار رزيدنت و نرسينگ واتاق استراحت به عهده ايشان گذارده شده است.

اسلاید ۱۰ :

  • تقسيم كاري كادر خدمات:

      براي شيفت هاي صبح بخش فك وصورت وطب تسكيني ودرد،كادر خدمات جداگانه وجود دارد ولي در شيفت هاي عصر و شب، كادر خدمات بخش ICU ريه، عهده دار مسئوليت بخش فك و صورت نيز مي باشد.  

    – نظافت دستشويي ها، سالن، اتاق ها، سطل آشغال ها، روشويي اتاق كار رزيدنت و استيشن پرستاري، پنجره ها، درها به عهده خدمات شيفت صبح بوده و نظافت عمومي مانند تي كشيدن كف سالن واتاقها،خالي كردن سطل آشغال ها، همچنين موارد استثنايي مانند آب گرفتگي حمام و… در شيفت عصر وشب انجام مي شود.

    – نظارت بر اجراي صحيح موارد يادشده توسط نرس عصر و شب انجام         مي گردد.