لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مباني طراحي بوژي(مكانيك تماس چرخ و ريل) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مباني طراحي بوژي(مكانيك تماس چرخ و ريل) قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مكانيك تماس چرخ و ريل

 • چرخ و محور (wheelset) عنصر اصلي در سيستم هدايت (steering) و نگهداري (support) وسيلة ريلي است.
 • رفتار ديناميكي وسيلة ريلي قوياً تحت تاثير نيروهاي متقابل بين چرخ و ريل مي‌باشد.
 • پارامترهاي اصلي در معرفي اثر متقابل چرخ و ريل را مي‌توان مطابق نمودار صفحه بعد ارائه نمود:  

اسلاید ۲ :

تماس چرخ و ريل

 • خزش Creep
 • چسبندگي Adhesion
 • سايش Wear

اسلاید ۳ :

ارتباطي سه‌گانه بين پارامترهاي خزش (creep)، چسبندگي (adhesion) و سايش (wear) وجود دارد.

 • هندسة پروفيل چرخ و ريل ويژگيهاي خزش-چسبندگي-سايش را تحت تاثير قرار داده و آنها نيز به نوبة خود بر رفتار ديناميكي وسيلة ريلي اثر مي‌گذارند.
 • شرائط سطحي و محيطي نيز ميتوانند بر رابطة خزش-چسبندگي-سايش اثر معكوس داشته باشند. اين شرائط شامل موارد ذيل مي‌باشند:

–زبري سطح  – آلودگي سطح با آب، روغن، برف و يا زباله

–و موارد نظير آن    

اسلاید ۴ :

خزش

 • خواص مواد چرخ و ريل نظير الاستيسيته، سختي، چغرمگي و هدايت حرارتي آنها نقش مهمي را در اين ارتباط ايفا مي‌نمايند.
 • همچنين، بار عمودي وارد بر محور وسائط ريلي، كه همواره در حال افزايش است، موجب بروز مشكلاتي براي خط و اجزاء وسايل ريلي مي‌گردد و اثر متقابل چرخ و خط و در نتيجه ديناميك وسيله را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
 • اندركنش چرخ و خط در واقع پديده‌اي بسيار غامض مي‌باشد.

اسلاید ۵ :

خزش و نيروهاي خزش

 • پديدة خزش هنگامي رخ مي‌دهد كه دو جسم در حال غلطيدن بر روي يكديگر با نيروئي بر خلاف يكديگر نيز فشرده شوند.
 • در اين حال فصل مشترك اين سطوح تشكيل يك منطقة تماس را مي‌دهد كه طبق نظر هرتز (Hertz’s static theory) اين ناحية تماس به شكل بيضي است.
 • به طور كلي، در اين وضعيت، سرعت محيطي دو جسم غلطنده برابر نيست.
 • عبارت بدون خزش (creep or creepage) جهت تعيين انحراف از وضعيت غلطش خالص دو جسم به كار گرفته شده است.

اسلاید ۶ :

اهميت پديدة خزش در مطالعات ديناميك وسائط ريلي براي نحستين بار توسط كارتر (Carter) مطرح شد.

 • خزش در دو راستاي طولي (longitudinal) و عرضي (lateral) معرفي مي‌شود:

اسلاید ۷ :

Spin Creep

  عبارت خزش چرخشي (spin creep) هنگامي كه دو جسم حول محوري عمود بر صفحة ناحية تماسشان در حال دوران باشند، نظير شكل قبل، مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

  لغزش كامل جسم (complete bodily slip) با عنوان سريدن (sliding) معرفي مي‌شود.

اسلاید ۸ :

پديدة خزش را مي‌توان تركيبي از رفتارهاي الاستيكي و اصطكاكي دانست كه در آن دو جسم الاستيك در تماس غلطشي ناحية تماس تقريباٌ بيضي شكلي را تشكيل مي‌دهند.

 • در اين ناحيه، سريدن (slip) و چسبندگي (adhesion) به طور هم زمان رخ مي‌دهد.
 • در نتيجه، يك ناحية تماس تحت خزش مي‌تواند به لحاظ ديناميكي ناپايدار باشد.
 • در تحليل ديناميكي ماشينهاي ريلي، منشا نيروهاي غير كنسرواتيو پديدة خزش مي‌باشد.
 • نيروهاي تماسي (tangential forces- creep forces) كه بين چرخ و ريل اعمال مي‌شوند نقش عمده‌اي در ديناميك ماشينهاي ريلي دارند.

اسلاید ۹ :

خزش

 • خزش ناشي از تفاوت در كرنش (strain) دو جسم در ناحية تماس است.
 • خزش وابسته به حركات خطي و زاويه‌اي چرخ و محور و نيز هندسة چرخ و ريل مي‌باشد.
 • براي مدلسازي رفتار ديناميكي چرخ و محور از ارتباط اساسي مابين خزشها، نيروهاي خزش و گشتاورهاي خزش استفاده مي‌شود (شكل صفحة بعد) .

اسلاید ۱۰ :

دسته‌بندي تئوريهاي تماس غلطشي چرخ و ريل

 • Simplified Theory
 • Exact Theory
 • Dynamic Theory
 • Quasi-Static Theory
 • Three Dimensional Theory
 • Two Dimensional Theory