لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مبانی محاسبات کارمزد کارگزاری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مبانی محاسبات کارمزد کارگزاری قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مبانی محاسبات کارمزد کارگزاری
به ازاء هر کارگزار حقیقی در قالب نمایندگیهای بیمه کشاورزی

الف – مبانی پایه

   ۱- حقوق پایه کارگزار                                                                                                          ۲- هزینه ها                                                        ۲-۱) خودرو                                                                                                                          ۲-۲) اداری                                                        ۳- متوسط زمان لازم برای انجام هرموردبیمه ای( صدور بیمه نامه و  ارزیابی خسارت)                                  ۴- متوسط زمان فعالیت هر کارگزار در ماه                                            ۵- متوسط مالکیت در هر فقره صدور بیمه نامه و یا گزارش خسارت

اسلاید ۲ :

ب محاسبات                                                       ۱- درآمد ناخالص ماهیانه کارگزار     ( حقوق پایه کارگزار + هزینه ها )      ۲- کارمزد هر فقره صدور بیمه نامه و یا گزارش خسارت :          متوسط زمان لازم برای انجام هر مورد بیمه ای × درآمد ناخالص ماهیانه کارگزار                متوسط زمان فعالیت هر کارگزار در ماه                     ۳- کارمزد هر واحد محصول بیمه شده در زیربخش دام و آبزیان :               کارمزد هر فقره صدور بیمه نامه                                   متوسط مالکیت در هر قرارداد                    ۴- کارمزد هرقطعه ،هکتار و یا اصله درزیر بخشهای  زراعت  ، باغ ومنابع طبیعی متناسب با متوسط مالکیت درهرفقره صدوربیمه نامه و یا  گزارش خسارت و زمان  سنجی  لازم بر اساس قطعه ، هکتار و یا اصله می باشد .

اسلاید ۳ :

گزارش تحلیلی
« پیش بینی میزان کارمزدهای کارگزاران بخش خصوصی در سال زراعی ۹۰-۸۹ و برآورد بارمالی آن »

     محاسبه و تعیین میزان تعرفه کارمزدهای کارگزاری در زیربخشهای مختلف       ( زراعت ، باغ ، دام و … ) و درمراحل صدور بیمه نامه و ارزیابی خسارت         با عنایت به جدول مبانی محاسبات کارمزد ( پیوست ) و به  شرح ذیل  بدست
می آید .

     درابتدا میزان درآمد خالص مورد انتظار کارگزار با مدرک کارشناسی مشخص   و سپس هزینه های مربوط به خودرو ( استهلاک ، بنزین ، روغن ، سرویس  و نگهداری و …) که از لوازم اصلی یک فعالیت بیمه ای می باشد ونیزهزینه های اداری ( اجاره محل ، استهلاک لوازم و تجهیزات اداری ، قبوض پرداختی و…) دقیقاً محاسبه و تعیین می گردد . سپس براساس اصول کارسنجی و زمان سنجی متوسط زمان لازم برای انجام هر مورد بیمه ای در مراحل صدور بیمه نامه و ارزیابی خسارت ، متوسط مالکیت سطوح بیمه ای در هر فقره صدور بیمه نامه    و یا گزارش خسارت و نیز متوسط  زمان  فعالیت مورد انتظار هر  کارگزار در    ماه تعیین و پس از آن باعنایت به فرمولهای ارائه شده در جدول فوق الذکرمیزان تعرفه کارمزد به تفکیک هر زیربخش و یا محصول محاسبه می گردد .

اسلاید ۴ :

   لازم به ذکر است که قبل از محاسبه و تعیین تعرفه  کارمزدها ، از طریق جدول مقایسه ای مبانی کارمزدها می توان  حدود  تغییرات بارمالی در زیربخشهای مختلف و در نهایت بارمالی کل حاصل از پرداخت کارمزد به کارگزاران را در سال  زراعی  آتی  پیش بینی   نمود . همانگونه که در جدول  مذکور  ملاحظه  می گردد  متوسط  درصد تغییرات بارمالی در سال زراعی ۹۰-۸۹ نسبت به ۸۹-۸۸ درحدود ۱۸ درصد برآورد شده است ( البته در مرحله صدور بیمه نامه زراعت که بصورت خوداظهاری می باشد به دلیل حذف هزینه خودرو این تغییر درحدود ۳۰ درصد پیش بینی می گردد) به شرط آنکه سایر عوامل دخیل در تعیین تعرفه کارمزد و بارمالی  ثابت در نظر گرفته شده باشند که این عوامل شامل :                         متوسط زمان لازم جهت انجام هر مورد بیمه ای ، متوسط مالکیت در هر فقره صدور بیمه نامه و یا گزارش خسارت ، سطح برنامه ابلاغی ، متوسط ضریب خسارت ، رُند نمودن تعرفه ها و …. می باشد .

    لذا با عنایت به موارد مطروحه فوق و نظرات اخذ شده از استانها و سیاستهای توسعه کمی و کیفی بیمه کشاورزی

اسلاید ۵ :


دستورالعمل نحوه پرداخت کارمزد «نمایندگیهای بیمه کشاورزی»
و ساير ضوابط و مقررات امور كارگزاري در سال زراعی ۹۰-۸۹

 • ۱- ملاك عمل نمایندگیهای بیمه کشاورزی،قرارداد اعطای نمایندگی و آئين نامه و دستورالعملهاي اجرايي ارسالي از ستاد صندوق در خصوص هر محصول مي باشد كه در ابتدای سال زراعي به مديريت شعب بانك در استانها ابلاغ مي گردد.
 • ۲ – کارمزد «نمایندگیهای بیمه کشاورزی» مطابق جداول شماره ۱ ،۲ ،۳ ،۴ و ۵ که به ترتیب مربوط به زیربخشهای زراعت ، باغ، منابع طبیعی ، دام، آبزیان و طیور می باشند  قابل  محاسبه  خواهد بود .
 • ۳- ضریب منطقه ای به « ضریب سختی کار » تغییر نام یافته که حداکثرمیزان آن برای هراستان مطابق جدول شماره ۶ ( پیوست ) می باشد و اعمال و يا ميزان تأثيراین ضريب براساس تشخيص کارگروه فنی گروه خدمات بیمه ای استان در ارتباط با مواردي چون سختي كار، دوري و صعب العبور بودن حوزه فعالیت ،پراکندگی و وسعت منطقه ، شرایط  آب و هوائی ، غیر بومی  بودن ، كيفيت كار اجرائي و … بوده و بر مبنای فرمول زیر قابل محاسبه مي باشد.

 ۱+[ درصد موردنظر کارگروه فنی × (۱- ضريب سختی کار)] = ضريب سختی کار قابل محاسبه دركارمزد

 • به عنوان مثال : چنانچه ضريب سختی کار استان ۵۴/۱ بوده و کارگروه فنی با عنايت به موارد فوق در نظر دارد كه ۴۰% ميزان تأثير ضريب فوق را در محاسبه كارمزد لحاظ نمايد ، ضريب سختی کار قابل محاسبه برابر خواهد بود با :

                                                                                                                                                                        ۲۱۶ /۱ = ۱+ [ ۴/۰ × (۱- ۵۴/۱)]

اسلاید ۶ :

 • ۴- کلیه کارمزدهای فوق الذکر می بایست در «جداول ویژه محاسبه کارمزدهای نمایندگی بیمه کشاورزی» که برای هر زیربخش و در مراحل صدور بیمه نامه و ارزیابی خسارت توسط ستاد صندوق بیمه  به استانها ارسال میگردد  تنظیم تا در اسرع وقت محاسبه و پس از طی مراحل  تائید  و بررسی صحت عملکرد توسط گروه خدمات بیمه ای استان ، حداکثر در مقاطع « سه  ماهه »  نسبت به  صدور دستور پرداخت کارمزد  به «نمایندگی» و پس از اعمال  کسورات  قانونی  اقدام گردد(برای هرزیربخش در هر مرحله می بایست جدول جداگانه ای  تنظیم گردد)
 • بدیهی است که عملکرد سه ماهه کارمزدهای پرداختی می بایست مطابق  جدول روکش موضوع نامه شمارة ۲۳۰ مورخ ۱۹/۱/۸۹ به ستاد صندوق  بیمه  ارسال گردد .
 • ۱۰ درصد از کارمزد مرحله ارزیابی خسارت مربوط به آن «نمایندگی» است که مطابق «بند ب» شرح وظایف و تکالیف نمایندگیهای بیمه کشاورزی ارائه خدمات می نماید .
 • ۵- سهم کارگزاران در مراحل صدور بیمه نامه و ارزیابی خسارت درصورت رعایت کلیه ضوابط و مقررات ابلاغی علی الخصوص دستورالعملهای فنی معادل ۷۵ درصد از کارمزدهای تعیین شده در جداول ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴ و ۵ می باشد .

اسلاید ۷ :

 • ۶- سهم نمایندگیهای بیمه  کشاورزی  در مراحل  صدور  بیمه نامه  و  ارزیابی خسارت  د رصورت  رعایت  کلیه  ضوابط  و  مقررات  ابلاغی علی الخصوص اجرای   شرح   وظایف   مندرج   در قراردادهای   نمایندگی   معادل
  ۲۵ درصد از کارمزدهای تعیین شده در جداول ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴ و ۵ می باشد .
 • تبصره ۱ – در مرحلة ارزیابی خسارت ۱۵ درصد مربوط به آن نمایندگی است که مطابق بند « ب » شرح وظایف مذکورارائه خدمات می نماید و ۱۰درصد مربوط به نمایندگی است که اجرای عملیات ارزیابی را انجام می دهد .
 • تبصره ۲ – چهاردرصد از کارمزد سهم نمایندگیها ( معادل  یک  درصد  از کل کارمزد ) منوط به  برگزاری  کلاسهای آموزشی –  ترویجی و  فعالیتهای  اطلاع رسانی مطابق دستور العمل های ابلاغی می باشد .
 • ۷- در ارزيابي خسارت كليه محصولات زراعي  و  باغي  تحت  پوشش،  ملاك محاسبه كارمزد بر مبناي سطح سبز تعيين مي گردد مشروط بر اينكه اين سطح از سطح بيمه شده در قرارداد تجاوز ننمايد.
 • ۸- در خصوص بررسی اعتراضات و شکایات که نیاز به بازدید و بررسی مجدد مورد بیمه ای دارد، با عنایت به دستورالعملهای اجرائی و با تائید گروه خدمات بیمه ای استان در صورت اعزام کارگزار،کارمزد عملیات مذکور به «نمایندگیهای» ذیربط قابل پرداخت می باشد.

اسلاید ۸ :

 • ۹- در جهت کاهش  احتمال  بروز  مخاطرات  اخلاقی و  ضابطه مند  نمودن  عملیات  بیمه گری، تعداد«کارگزار» مورد نیاز در هر منطقه مي بايست با پتانسيل توليدي منطقه، سطح محصولات تحت پوشش، خدمات رساني مناسب به بيمه گذاران و تأمين درآمد مناسب براي «نمایندگی» تناسب كامل داشته باشند.
 • ۱۰- مفادرونوشت نامه شماره ۴۲۳۰/۵۵۱۱۰/۸۵۲/۰۲مورخ ۵/۹/۸۵ در خصوص اولويت بندي
  رشته هاي مرتبط با نحوه فعاليت «کارگزار» رعايت گردد.
 • ۱۱- مفاد نامه های شماره ۴۲۳۲ مورخ ۵/۹/۸۹ و ۳۹۹۰مورخ ۵/۸/۸۶ درخصوص کارمزدهای
  مرحله ای رعایت گردد .
 • ۱۲- قبل از پرداخت كارمزد «نمایندگی» ، ميزان ضمانت دريافتي مجدداَ كنترل و در صورت نياز ضمانت لازم اخذ گردد (مطابق جداول شماره ۱و۲ ضمیمه قرارداد ).
 • ۱۳-با عنايت به قانون منع پرداخت از دو صندوق به كاركنان دولت و مفاد قرارداد اعطای نمایندگی، تأكيد ميشود از هرگونه انعقاد قرارداد در خصوص عمليات بيمه اي با  افراد  شاغل  در سازمانهاي  دولتي  خودداري  گردد.  در صورت  نياز  به  بهره مندي از پرسنل  سازمانهاي دولتي  در  قالب  تيم هاي  كارشناسي و بمنظور بررسي خسارت وارده و تعيين  درصد بر اساس  تفاهم نامه هاي  منعقده ، پس  از معرفي افراد خبره از طريق سازمانهاي ذيربط به بانك ، صرفاً در قالب پرداخت حق مأموريت اقدام و از هرگونه پرداخت  تحت عنوان كارمزد  نمایندگی جداً  خودداري شود. (رعايت مفاد نامه شماره ۵۶۲۷ مورخ ۲۳/۱۱/۸۵ با موضوع نحوه پرداخت حق مأموريت به كارشناسان ساير سازمانها الزامي است).

 

اسلاید ۹ :

 • * با توجه به اهميت تشكيل پرونده براي كليه بيمه گذاران و لزوم اخذ مدارك مثبته در خصوص شناسايي و تعيين هويت بيمه گذار از طريق مدارك شناسايي و ساير مدارك مربوط به ميزان حقابه و اسناد و مدارك مالكيت بيمه گذار و تهيه تأييديه هاي مربوطه از سازمان ثبت اسناد و املاك ، شوراي اسلامي ، بر اجرائي شدن بند (ب) مرحله انعقاد قرارداد تأكيد مي شود.
 • بند ج مرحله انعقاد قراداد مساحي مزارع و تعيين دقيق كروكي و تهیه نقشه با كمك GPS و تشكيل پرونده بويژه براي بيمه گذاران در مناطق پر ریسک ، سطوح بيش از ۱۰ هكتار ، كشت و صنعت ها ، تعاوني هاي توليد و در مناطقي كه تفاوت فاحش بين سطح بيمه شده و سطح سبز وجود دارد حتماً اجرا شود.
 • – در صورت نبود امکان لازم جهت انجام مساحی در زمان عقد قرارداد بیمه، با هماهنگی گروه خدمات بیمه ای در زمان مناسب و قبل از وقوع خسارت در منطقه مساحی انجام گیرد و کارمزد مربوطه پس از اتمام مراحل مساحی پرداخت گردد.
 • ** برای محاسبه کارمزد مرحلۀ ارزیابی خسارت و برآورد غرامت زراعت نیشکر، به ازاء هر فقره گزارش خسارت ۱۵ درصد به کارمزدهای جدول فوق اضافه
  می گردد .
 • توجه۱- در تعيين هر قطعه بايستي حدود اربعه و عوارض مشخص جهت تمايز قطعات از يكديگر و همچنين رعايت فواصل طبق نظر كارشناسي و دستورالعملهاي ارسالي لحاظ و در پرونده قریه حوزه عمل هر نمایندگی نگهداری گردد.
 • توجه۲- در خصوص بيمه زراعتها ، براي کليه قطعات هر بيمه گذار که در قالب يک گزينه بيمه مي شوند بايد فقط يک بيمه نامه با ذکر تمام قطعات صادر گردد.
 • توجه ۳- درخصوص ارزیابی خسارات ، چنانچه درصد خسارت تعیین شده توسط اکیپ بررسی خسارت ۱۰۰% اعلام گردد ، کارمزد مساحی ( ۲۵ درصد ) برای ارزیابی خسارت بیمه نامه های حالت « ج » قابل پرداخت نمی باشد و از کارمزد کسر می گردد . ( مطابق دستورالعمل کارمزدهای مرحله ای )
 • توجه ۴- نرخ کارمزد بیمه نامه های وکالتی به ازاء هر موکل معادل نرخ کارمزدهای جدول فوق الذکر خواهد بود، مشروط بر اینکه فرم وکالتنامه ضمیمه هر بیمه نامه متضمن مشخصات کامل موکلین (نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه و …) و سطوح و حدود اربعه مورد بیمه به طور دقیق بوده و به امضاء موکل یا موکلین رسیده باشد .

اسلاید ۱۰ :

ادامه جدول باغات

* در زمان بیمه گری و یا ارزیابی می باید لیستی حاوی کد باغدار در صورت کسر و شماره درختان متعلق به هر بیمه گذار در مخرج کسر توسط رنگ اسپری ثبت گردد. بدیهی است فهرست تهیه  شده  از  بیمه  گذاران هر  منطقه  و تعداد اصله درختان  متعلق  به آنها به  عنوان مبنا  برای  بیمه پذیری سالهای بعد نیز قابل استفاده خواهد بود.

* * اجرای مورد فوق و نحوه بازدید از باغات در دورﮤ رشد و تنظیم  فرمهای  مربوطه  منوط  به هماهنگی با گروه بیمه گری ستاد صندوق بیمه خواهد بود.

تبصره ۱- در تعيين هر قطعه بايستي حدود اربعه ، عوارض مشخص جهت تمايز قطعات از يكديگر ، نقشه قابل پرينت توسط GPS و ثبت نقطه GPSو همچنين رعايت فواصل طبق نظر كارشناسي     و دستورالعملهاي ارسالي لحاظ و در پرونده قریه حوزه عمل هر «نمایندگی» نگهداری گردد.

تبصره ۲- در صورت بروز خسارت در مقاطع زمانی مختلف که با تائید گروه خدمات  بیمه ای  استان نیاز به بازدید مجدد از باغات بیمه شده می باشد، مطابق ردیف «۱»کارمزدهای مرحله ای در    زیر بخش باغ، به میزان حداکثر ۳۰ درصد به کارمزدهای مرحلۀ ارزیابی خسارت افزوده گردد     به شرط اینکه در بازدید مجدد میزان خسارت برآورد شده ۱۰۰ درصد نباشد.

تبصره ۳- در خصوص بيمه باغات ، براي کليه قطعات هر بيمه گذار که در قالب يک گزينه بيمه مي شوند بايد فقط يک بيمه نامه با ذکر تمام قطعات صادر گردد.

تبصره ۴– مطابق دستورالعمل کارمزدهای مرحله ای : ۱) در مرحلة صدور بیمه نامه چنانچه برای باغی در سال گذشته بیمه نامه صادر و شناسنامه تنظیم شده است در سال زراعی آتی ۳۵% از کارمزد کسر می گردد ۲) در مرحله ارزیابی خسارت چنانچه بازدید اولیه توسط اکیپ بررسی خسارت انجام و کارگزار بازدید اولیه نداشته است ۳۰% از کارمزد حذف گردد و چنانچه در بازدید اولیه سطوح خسارت دیده ۱۰۰% تعیین گردد و نیازی به مساحی و شمارش اصله با عنایت به شناسنامه تنظیمی نباشد درصورت تعیین درصد خسارت توسط کارگزار ۳۵ درصد و در غیر اینصورت ۵۵ درصد از کارمزد کسر و قابل پرداخت نمی باشد .