لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت متخصص پوست توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت متخصص پوست قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

žافزایش پیوسته انسیدانس از سال ۱۹۵۰

žشایعترین علت مرگ ناشی از سرطانهای پوستی

žقبل از بلوغ نادر و در صورت وجود در ۵۰درصد موارد از خال ملانوسیتی مادرزادی

žاز دهه دوم به بعد افزایش پیوسته در انسیدانس، سن متوسط بروز ابتدای دهه۶

žدر هر دو جنس تقریبا یکسان

žبیشتر در ارتباط با تماسهای شدید و متناوب با نور آفتاب در افراد          Fair Skin(استثنا لنتیگو مالیگنا)

žبه طور تیپیک افراد با کار دفتری که ۱یا۲ تعطیلات سالانه در مناطق با شدت UV بالا

žسرگرمیهایی که اوقات خارج از خانه را افزایش می دهد شانس ملانوم را افزایش می دهد (شنا و قایق سواری)

žحملات شدید آفتاب سوختگی یک ریسک فاکتور

žدر سیاهان شیوع کمتر

žهر چه فاصله از خط استوا بیشتر، شانس ملانوم کمتر

žانتقال از طریق جفت

اسلاید ۲ :

اتیولوژی

žتماس با اشعه UV طبیعی: نقش مهم

žUV مصنوعی: نقش اندک ولی مهم، خصوصا طول موجهای بالا

žنور فلورسنت: افزایش ریسک تایید نشده

žمهاجرت: به نواحی با شدت UV بالا با افزایش ریسک

žضد آفتاب: به عنوان ریسک فاکتور مطرح، ولی این مطالعات محدودیت دارد

žعوامل هورمونی: استفاده طولانی مدت OCP (بیش از ۱۰سال) ارتباط ضعیف

žعوامل اقتصادی و اجتماعی: در افراد با سطح اقتصادی – اجتماعی بالاتر شایعتر ولی پروگنوز بهتر

žمتفرقه:

     کارکنان آزمایشگاه اتمی در آمریکای شمالی

     چاقی شانس ملانوم را افزایش می دهد

           سیگار شانس ملانوم را افزایش نمی دهد ولی پروگنوز را بدتر می کند

اسلاید ۳ :

žریسک فاکتور فنوتیپی:

افزایش تعداد کل خال های ملانوسیتی از هر نوع

موی قرمز یا بور، پوست بور، حساسیت به آفتاب، کک و مک

žژن مؤثر در ملانوم:

  ۱- موارد فامیلیال(۲تا۵درصد) ابنورمالیتی ۹P21 که محل ژن P16 است و وظیفه این ژن تولید  CDKN-2 است که CDK-4,CDK-6 را مهار می کند (این دو ماده باعث عبور سلول به فاز G1 میشوند)

      ۲-موارد اسپورادیک: ابنور مالیتی در کروموزوم ۹ به صورت آرایش مجدد و حذف

اسلاید ۴ :

پاتولوژی

žخصوصیات اصلی مشترک: وجود سلولهای ملانوسیتی بدخیم با تهاجم به درم. سلولهای مشابهی در اپیدرم فوقانی و طرفی

žسایر مواردی که از تشخیص ملانوم حمایت می کند:

۱-وجود زخم

۲-انفیلتراسیون لنفوسیتی

۳-میتوز آتیپیکال

۴-فقدان ماچوریشن سلولهای جز درمال

۵-آنژیو ژنز در قاعده ضایعه

اسلاید ۵ :

žمعیارهای بدخیم بودن سلول ملانوسیتی:

۱-افزایش نسبت هسته به سیتوپلاسم

 ۲-افزایش رنگ پذیری هسته

۳-وجود متیوز غیر طبیعی

 ۴-متفاوت بودن شکل سلولهای مجاور

žخاستگاه اولیه تقریبا در تمام موارد از محل اتصال درم به اپیدرم(استثنا:خال مادری)

ž

اسلاید ۶ :

žخصوصیات پروگنوستیک در پاتولوژی ملانوم:

۱-مهمترین خصوصیت ضخامت تومور است (ضخامت برسلو و سطح تهاجم کلارک)

۲-زخم

۳-شمارش میتوزی

۴-تهاجم به عروق

۵-رگرسیون

žجهت تشخیص ضایعه بدخیم ملانوسیتیک می توان از رنگ آمیزی با آنتی بادیهای مونوکلونال اختصاصی کمک گرفت

žآنتی بادیهای HMB45وKIC3، آنتی بادی علیه پروتئین S100

اسلاید ۷ :

مشخصات کلینیکی

žخصوصیت مشترک در تمام انواع، ضایعه پیگمانته در حال تغییر است که ظاهری متفاوت با سایر خالهای بدن دارد

žدو سیستم ساده جهت تشخیص با چشم غیر مسلح وجود دارد:

۱- American ABCD Categories

۲- Glasgow Seven Point Check List

žماژور: تغییر در اندازه، تغییر در شکل، تغییر در رنگ

žمینور: اندازه بزرگتر از ۶میلیمتر، التهاب، ترشح خونی، خارش و تغییر در حس

هر ضایعه دارای یک خصوصیت ماژور باید برداشته شود

وجود ضایعه مینوز ظن را افزایش می دهد

اسلاید ۸ :

žانواع کلینیکی شامل:

اسلاید ۹ :

۱) Superficial Spreading MM

ž۷۰% ملانوم

žشایعترین فرم در سفید پوستها

žدهه ۵و۶

žشایعترین محل در خانمها ساق پا و در آقایان بین دو کتف

žتظاهر اولیه به صورت یک ضایعه پیگمانته با حاشیه نامنظم و مجموعه ای از رنگهای قهوه ای، سیاه، خاکستری و قرمز

žتا مدتها رشد سطحی یا شعاعی و در نهایت رشد ورتیکال ایجاد می شود که با برجستگی و ایجاد ندول و گاها ترشح خونی همراه است

žپسرفت نسبی با از دست دادن پیگمان در مرکز ضایعه و ادامه رشد در حاشیه ممکن است ایجاد ضایعه هلالی و یا توام با بریدگی نماید

žمنشا در ۵۰% موارد از خال معمولی (ایجاد پیگمانتاسیون غیر یکنواخت و حاشیه نامنظم)

اسلاید ۱۰ :

۱) Nodular MM

žدر آقایان شایعتر

žدهه ۶و۷

žمحل شایع تنه

žدارای رشد سریع عمقی و فاقد مرحله رشد سطحی (پروگنوز بد)

žضایعه گنبدی، پلی پوئید و بعضا پایه دار با رنگ غالب قرمز-قهوه ای

žممکن است ملانین بسیار اندک باشد و یک ضایعه برجسته قرمز با حاشیه قهوه ای ایجاد گردد

žزخمی شدن و خونریزی شایع

žبیشترین اشتباه تشخیصی، به دلیل ملامین کم و رشد سریع با ضایعات عروقی

žاغلب برای افتراق بیوپسی لازم می شود