لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت محاسبات لامبدا توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت محاسبات لامبدا قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

محاسبات لامبدا

¨سیستمی با سه جزء:

نشانه گذاری برای تعریف توابع

سیستمی برای اثبات تساوی گزاره ها

مجموعه ای از قوانین که کاهش (reduction) نام دارد

 

اسلاید ۲ :

تاریخچه

¨هدف اصلی:

¡تئوری اصلی جانشینی

¨برای توابع قابل محاسبه موفق تر بود

¡جانشینی ß محاسبه سمبلیک

¡تز Church

¨طراحی لیسپ، ML و زبانهای دیگر را تحت تأثیر قرار داده است.

اسلاید ۳ :

دلایل مطالعه

¨نشانه گذاری های نحوی پایه

متغیر های آزاد(free) و مقید(free)

توابع

اعلانها

¨قانون محاسبات

ارزیابی سمبولیک مناسب برای توصیف برنامه

در بهینه سازی و توسعه ی ماکرو کاربرد دارد

ایده هایی در مورد حوزه ی مقید سازی(binding)  را ارائه می دهد.

اسلاید ۴ :

عبارتها و توابع

¨عبارتها:

x + y             x + 2*y + z

¨توابع:

  1. l (x+y) lz. (x + 2*y + z)

¨کاربرد:

(lx. (x+y)) 3                =  ۳ + y

(lz. (x + 2*y + z)) 5     =  x + 2*y + 5

اسلاید ۵ :

توابع مرتبه ی بالاتر

¨با داشتن تابع f، تابع fof را برمی گرداند:

  1. l lx. f (f x)

¨طریقه ی عمل کردن:

(lf.  lx. f (f x))  (ly. y+1)

=  lx. (ly. y+1) ((ly. y+1)  x)

=  lx. (ly. y+1) (x+1)

=  lx. (x+1)+1

اسلاید ۶ :

روندی مشابه، با استفاده از نحو لیسپ

¨با داشتن تابع f، تابع fof را برمی گرداند:

(lambda (f) (lambda (x) (f (f x))))

¨طریقه ی عمل کردن:

((lambda (f) (lambda (x) (f (f x))))  (lambda (y) (+ y 1))

= (lambda (x) ((lambda (y) (+ y 1))

                     ((lambda (y) (+ y 1)) x))))

=  (lambda (x) ((lambda (y) (+ y 1)) (+ x 1))))

= (lambda (x) (+ (+ x 1) 1))

اسلاید ۷ :

متغیرهای آزاد و مقید

¨متغیر آزاد: متغیری که در یک عبارت تعریف نشده باشد:

¡متغیر y در lx. (x+y) آزاد است

¡تابع lx. (x+y)  با lx. (x+z) تفاوت دارد

¨متغیر مقید: متغیری که آزاد نیست

¡متغیر x در lx. (x+y) مقید است

¡تابع lx. (x+y)  با lz. (z+y) یکسان است (تغییر نام)

¨مقایسه

ò x+y dx  =  ò z+y dz

¨مثال :

¡y در lx. ((ly. y+2) x) + y  هم آزاد و هم مقید است

اسلاید ۸ :

تقلیل

¨قانون محاسبات برپایه ی تقلیل b قرار دارد

 (lx. e1) e2    ®   [e2/x]e1

که جانشین سازی شامل تغییر نام در صورت نیاز است

¨تقلیل:

¡اعمال قوانین محاسباتی پایه به هر عبارت

¡تکرار

¨اتصال:

¡نتیجه ی نهایی (در صورت وجود) مستقل از ترتیب ارزیابی ، همیشه یکتا است

اسلاید ۹ :

تغییر نام متغیر های مقید

¨مثال:

(lf.  lx. f (f x))  (ly. y+x)

¨

¨جانشینی ” کورکورانه“

  1. l [(ly. y+x) ((ly. y+x) x)] = lx. x+x+x

¨تغییر نام متغیرهای مقید:

(lf.  lz. f (f z))  (ly. y+x)

=  lz. [(ly. y+x) ((ly. y+x) z))]  =  lz. z+x+x 

قانون ساده: همیشه متغیرهایی را تغییر نام می دهیم که مجزا می شوند.