لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت محاسبه جريان يكنواخت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت محاسبه جريان يكنواخت قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

محاسبه جريان يكنواخت

چند حالت در محاسبه جریان يكنواخت وجود دارد:

.۱  S , V, Q يا مجهول باشد.

.۲ y0 يا يكي از اجزاي هندسي مقطع (مثل d , m , b) مجهول باشد.

        یادآوری :

عمق يكنواخت (y0)   ،   عمق فعال (y )

 

 k  فاكتور مقطع براي كانال مشخص

(ثابت بودنm , b  ) فقط تابعي از y است.

اسلاید ۲ :

vمثال:  براي مقطع ذوزنقه اي داريم:

 

 

براي كانال مشخص
(ثابت بودنm , b  ) فقط تابعي از y است :

اگر رابطه ي را به صورت بي بعد تبديل كنيم :

 

 

شكل نشان مي دهد كه براي              تنها يك مقدار       براي هر مقدار          وجود دارد. بنابراين براي هر مقدار Q فقط يك عمق يكنواخت اتفاق مي افتد. به اينگونه كانال ها
« كانال نوع ۱» مي گوييم.

اسلاید ۳ :

كانال نوع ۲
(cl si g width t p)

 

 

 

 

با افزايش عمق عرض كانال كاهش مي يابد.

می بينيم که برای                دو عمق يکنواخت رخ می دهد. پس در طراحی هميشه برای ماکزيمم عمق مورد نياز هيچ گاه نمی گذاريم که نسبت عمق به قطر از ۸/۰ تجاوز کند.در غير اين صورت جريان بين دو عمق تغيير می کند. در نقاطی از کانال، کانال کاملاً با آب پر می شود و انتقال هوا صورت نمی گيرد. حرکت بسته های هوا باعث ضربه زدن به کانال می گردد.اين پديده می تواند باعث کاهش دبی گردد.

اسلاید ۴ :

روش های محاسبه عمق يکنواخت

کانال مستطيلی عريض Wide Rec. Cha el

 

 

 

 

 

 

جدول هايی محاسبه شده است که مقدار      را برای مقادير       از ۰۱/۰ تا ۴ و برای m  از ۱/۰ تا  ۳ می دهد.

 

اسلاید ۵ :

مقطع هیدرولیکی بهینه

 

مقطع هیدرولیکی بهینه : (Hydraulically Efficie t Cha el Secti )

ضريب انتقال يک مقطع در يک کانال با  Aثابت (مساحت جريان)، با کاهش P ،
افزايش می يابد و در نتيجه Q زياد می شود.

 

بنابر اين مقطعی که با  ثابت Aکمترين P را داشته باشد، بيشترين دبی را از خود عبور می دهد و بهترين مقطع هيدروليکی ناميده می شود.به عبارت ديگر با داشتن دبی ثابت برای حداقل شدن A بايد P هم حداقل باشد.

 

بين مقاطع با شکل هندسی متفاوت، بهترين حالت نيم دايره است

اسلاید ۶ :

مقطع مستطيلی و ذوزنقه ای

مقطع مستطيلی:

 

 

مقطع ذوزنقه ای

 

اگر m ثابت باشد:

اگر  m متغير باشد:

اسلاید ۷ :

مقطع مرکب  (C mp u d Secti )

مقطع مرکب  (C mp u d Secti )

 

استفاده يکجا از معادله مانينگ مشکل ايجاد می کند.

در غير اين صورت می توانيم از معادله مانينگ استفاده کنيم.

مشکل ايجاد شده اين است که دبی مقداری کمتر از دبی حقيقی به دست می آيد.

 

به ۲ روش دبی را از معادله مانينگ محاسبه  می کنيم:

کل مقطع را يک مقطع در نظر می گيريم

مقطع را به چند زير مقطع تبديل می کنيم.

خط چين ها را به عنوان محيط خيس شده مقطع ۱ در نظر می گيريم. هر کدام از
دبی های بالا که بزرگتر باشد می پذيريم.

اسلاید ۸ :

محدوديت ها

 

 

 

محدوديت هايی که باعث می شوند نتوانيم بهترين مقطع هيدروليکی داشته باشيم:

محدوديت های فنی: تعدی از کران های بالا و پايين سرعت مجاز

محدوديت های اجرايی و اقتصادی