لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مدارهای الکتریکی ۱ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مدارهای الکتریکی ۱ قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

   ۳-۱ مقدمه 

   ۳-۲ قانون های کیرشف
۳-۳ مدارتک حلقه ای-مقسم ولتاژ
۳-۴ مقاومت های موازی و تقسیم جریان
۳-۵ منابع ولتاژسری و منابع جریان موازی
۳-۶ تحلیل مدار

   ۳-* تحلیل سیگنال کوچک

اسلاید ۲ :

 • تحليل‌ و طراحي‌ مدار فعاليت‌هاي‌ اصلي‌ هستند كه‌ در اين‌ كتاب‌ تشريح‌ شده‌ و جزء مهارت هاي‌كليدي‌ براي‌ يك‌ مهندس‌ برق‌ است‌.
 • تحليل‌ يك‌ مدار به‌ بررسي‌ منظم‌ مدار مفروضي‌ بستگي‌ داردكه‌ براي‌ به‌ دست‌ آوردن‌ اندازه‌ و جهت‌ يك‌ يا چند متغير مداري‌، مثل‌ جريان‌ يا ولتاژ، طراحي‌می شود‌.
 • روند تحليل‌ با بياني‌ از مساله‌ شروع‌ مي‌شود و معمولاً شامل‌ مدل‌ مداري‌ مفروض‌ است‌. هدف‌تعيين‌ اندازه‌ و جهت‌ يك‌ يا چند متغير مدار است‌ و تكليف‌ نهايي‌، تحقيق‌ درستي‌ حل‌ پيشنهادي‌است‌ كه‌ در واقع‌ درست‌ مي‌باشد.
 • طراحي‌ فرآيند خلق‌ مداري‌ است‌ كه‌ مجموعه‌اي‌ از هدفها را برآورده‌ مي‌كند.

اسلاید ۳ :

 • تعیین روابط بین ولتاژ و جریان در مداری که شامل دو یا چند عنصر مداری است مهم می باشد.در این فصل مدار های متشکل از مقاومت ها را بررسی می کنیم.
 • قانون اهم رابطه ولتاژ و جریان را برای یک مقاومت بیان می کند.
 • روابط بین جریان و ولتاژ در مداری با دو یا چند مقاومت را می توان با قوانین کیرشف تعیین کرد .

اسلاید ۴ :

مدار ساده شکل۳-۱ را در نظر بگیرید.
 این مدار را به راحتی می توان به
 صورت هاي ديگر نشان داد.

شکل۳-۱ مدار مقاومتی

اسلاید ۵ :

 • قانون جریان کیرشف (KCL): بیان می دارد که جمع جبری جریان های خارج شونده از هر گره در هر لحظه از زمان صفر است. ] اصل بقاي بار [
 • قانون ولتاژ کیرشف (KVL): جمع جبری ولتاژهای حول هر مسیر بسته دریک مدار در هر زمان صفر است. ] اصل بقاي انرژی [
 • قضیه تلگان :(توان‌ تامين‌ شده‌) – = (توان‌ جذب‌ شده‌)
 • يا
 • جمع جبری توان ها در هر مدار الکتریکی همواره صفر است.
 • در اين جا از نماد عناصر غيرفعال استفاده مي شود.
 • توجه! اين قانون ها به ماهيت اجزاي مدار بستگي ندارند!
 • با در دست داشتن هر دو رابطه از سه رابطه فوق، رابطه سوم به دست مي آيد.

اسلاید ۶ :

 • یک سیم (یک مقاومت دو سر) با ولتاژ صفر در دو سرش، صرف نظر از جریان آن، اتصال کوتاه نامیده می شود .
 • وقتی عنصری مانند مقاومترا از مداري قطع می کنیم،می گوییم که یک مدار بازداریم .
 • شکل ۳-۲ الف-اتصال كوتاهب-مدار باز در سرهای f-c

اسلاید ۷ :

 • پیوندگاهی که در آن دو یا چند عنصر اتصال مشترکی دارندگره نامیده می شود.
 • مسیر بسته در یک مدار گذری از یک سری گرهها است که از گره آغازین، بدون گذر از گرهی بیش از یک بار، شروع می شود.
 • مسیر بسته اغلب حلقه نامیده می شود مانندabcda. شکل ۳-۳

اسلاید ۸ :

 • شکل ۳-۵ مدار تک حلقه ایبا یک منبع ولتاژvs .
 • اتصال مقاومت های اینمدار، اتصال سری نامیده می شود زیرا همه ی عناصر جریان یکسانی دارند.
 • ولتاژی که در سرهر یک از مقاومتها ی متصل به صورت سری با یک منبع ولتاژ ظاهر می شود برابر نسبت آن مقاومت به مقاومت کل خواهد بود .چنین مداری مقسم ولتاژ نامیده می شود.مقاومت معادل Nمقاومت سری :اصل مقسم ولتاژ براي N مقاومت:

اسلاید ۹ :

 • منابع ولتاژی که به صورت سری بسته می شوند معادل یک منبع ولتاژ واحد هستند.
 • ولتاژ منبع ولتاژ معادل برابر مجموع جبري ولتاژهای منابع ولتاژ سری است.
 • منابع جریان موازی معادل یک منبع جریان منفرد با جریانی برابر با جمع جبري جریان های منابع جریان موازی می باشند.
 • ما مجاز به اتصال منابع جریان نابسته به صورت سری نیستیم. زیرا عناصر سری جریان یکسانی دارند و این محدودیت از نابستگی منابع جریان سری جلوگیری می کند.
 • به طور مشابه، ما مجاز نیستیم منابع ولتاژ نابسته را به صورت موازی ببندیم.

اسلاید ۱۰ :

 • در این بخش تحلیل مداربا جایگزینی مجموعه ای از مقاومتها با یک مقاومت معادل انجام می شود.براي مثال در شکل زيرمي خواهیم ولتاژ V0 را بیابیم.
 • شکل ۳-۷ مداری با مجموعه ای از مقاومتهای سری و مجموعه ای از مقاومتهای موازی