لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مدریت مذاکره توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مدریت مذاکره قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مذاکره چیست؟

مذاکره فراگرد تصمیم گیری توافقی بین افراد به هم وابسته و با ترجیحات متفاوت است یا می توان گفت مذاکره فراگردی است که دو یاچند نفر یا گروه دارای هدفهای مشترک ومتضاد، طرحهای پیشنهادی خود را بیان می کنند وشرایط خاص خود را مورد بحث قرار می دهند تا احتمالا” به توافق برسند.

اسلاید ۲ :

اهداف مذاکره کدامند؟

هدف های ماهوی:

این نوع هدف ها به نتایج مربوط به مسائل محتوایی موردبحث باز می گردد، مانند مبلغ ریالی توافقنامه حقوق ودستمزد دروضعیت چانه زنی جمعی.

هدف های رابطه ای:

این هدف ها به نتایج خوب کارکردن افراد درگیر مذاکره با همدیگر پس از به نتیجه رسیدن مذاکره اشاره دارد، مانند توان اتحادیه کارگری و نماینگان مدیریت درکارکردن اثربخش بایکدیگر پس ازرفع منازعه برسرقرارداد حقوق ودستمزد.

اسلاید ۳ :

انواع مذاکره

مذاکره توزیعی:

این نوع مذاکره بطورمعمول درباره یک مورد به تنهایی صورت می گیرد که درآن سودیکی به ضرر دیگری تمام می شود و از این جهت آن را مذاکره برد و باخت می نامند. این مذاکره اغلب در زمینه مسائل اقتصادی است و قدرت در آن نقش کلیدی ایفا می کند.

—

مذاکره تلفیقی:

در این نوع مذاکره، مذاکره کنندگان مسائل طرفین را شناسایی وگزینه ها را معین و ارزیابی می کنند و با بیان آشکار ترجیحات خود، توامان به گزینه مورد پذیرش طرفین نائل می آیند.

اسلاید ۴ :

مذاکره ساخت دهی مبتنی برگرایش:

در این مذاکره ، هریک ازطرفین، الگوی ویژه ای از رابطه میان فردی به نمایش می گذارند که تعامل آنان را تحت تاثیر قرار می دهد.

مذاکره درون سازمانی:

گروه ها اغلب ازطریق نمایندگان خود مذاکره می کنند و هرنماینده یا مجموعه نمایندگان تلاش می کنند تا درگروه خود تعارض درون گروهی راحل کنند و به اجماع نظر برسند.

اسلاید ۵ :

راهبردهای مذاکره رانام ببرید؟

راهبرد رقابتی:

این راهبرد درمذاکره توزیعی کاربرد دارد و برکسب هدف های یک طرف به قیمت عدم دستیابی طرف مقابل به اهدافش مبتنی است.

راهبرد همکاری مبتنی براعتماد:

این راهبرد بامذاکره تلفیقی همراه است وهرطرف مذاکره ضمن تاکید برتعقیب هدف های مشترک، بطوردقیق نیازهای خودرا برای دیگری تبیین کرده،رهیافت حل مسئله راپیش می گیردوبه دنبال راه حلی است که طرفین را راضی کند.

راهبرد نرمش:

دراین راهبرد برای اجتناب ازتعارض ، هدف های یک طرف مذاکره بردیگری ارجحیت می یابد و یک طرف مذاکره به جای علاقه مندی به هدف های خود یا هدف های طرفین، به هدف های طرف دیگربیش از حد اهمیت می دهد.

اسلاید ۶ :

فنون غیراخلاقی درمذاکره

دروغ- تبلیغات پرسروصدا- فریب- تضعیف روحیه طرف مقابل- تقویت موضع خود- عدم خودگشودگی- استثمار اطلاعاتی- تغییرموضع- گسیختگی درافکارطرف مقابل- حداکثرکردن تقاضا

اسلاید ۷ :

زنان درمذاکرات با مردان چه تفاوتی دارند؟

—زنان علایق خودرا دریک بافت رابطه ای یعنی درقالب مسئولیت ها وتعهدات موجود درنظر می گیرند.

—ممکن است نیاز به ایجاد جوی داشته باشند که درآن ازطریق تعامل وتبادل عواطف، طرف مقابل رابشناسند.

—انتظارانسجام رفتاری ازطرف مقابل دارندومذاکره رایک رخداد منفک ازسایر رخدادها درنظر نمی گیرند.

—بجای اعمال قدرت ازطریق سلطه طلبی یابرتری جویی ازتوانمندسازی بعنوان راهی برای کنترل وضعیت استفاده می کنند.

—بررهیافت حل مسئله ازطریق گفتگو برای رسیدن به توافق تکیه می کنند.

اسلاید ۸ :

گامهای مذاکره اثربخش رانام ببرید؟

۱- آمادگی

 ۲- ارزیابی گزینه ها

۳- شناسایی منافع هریک ازطرفین

 ۴- ایجاد منافع مشترک

 

اسلاید ۹ :

انواع مذاکره کننده

مذاکره کننده آغازگر پرخاشگر

روش مذاکره: با اظهارات برنده، ارائه اعداد وارقام، غیر معقول خواندن طرف مقابل یا هرچیزی که با استفاده ازآن

طرف مقابل را حتی برای گفتگو بی ارزش جلوه دهد، موجب ناراحتی طرف مقابل می شود

 

مذاکره کننده متانی

روش مذاکره: مذاکره کننده به سخنان طرف مقابل گوش می دهد ولی به پیشنهادهای وی بلافاصله پاسخ نمی دهد و بنظر می رسدروی پیشنهادها خیلی فکر می کند، درنتیجه با این سکوت طولانی بدنبال این است که طرف مقابل تاحد امکان خواسته های خود را بیشتر مطرح کند بدون اینکه او موضع خودش را مطرح سازد.

اسلاید ۱۰ :

مذاکره کننده بازپرس

روش مذاکره:با تمام پیشنهادهای طرف مقابل کاوشی برخورد می کند وپرسش های تحریک آمیز رابگونه ای بیان می کند که طرف مقابل احساس کند آمادگی های لازم را کسب نکرده است. هرپرسشی رابطور مقابله ای به چالش می کشد وازطرف مقابل می

خواهد که منظورش رابیشتر تشریح کند.

مذاکره کننده تمسخرگر

روش مذاکره:مذاکره کننده پیشنهاد های طرف مقابل رابه مسخره می گیرد تا وی را تحریک کند وچیزی بگوید که بعدها به خاطر آن اظهار تاسف نماید.