لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مدل k-ε Standard k- Model توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مدل k-ε Standard k- Model قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مدل k-ε
Standard k-e Model
مزايا:
بطور گسترده ای در صنعت مورد استفاده قرار مي گيرد.
مقالات و اسناد بسيار زيادی پيرامون رفتار اين مدل منتشر شده است.
اين مدل برای جريان توسعه يافته آشفته صادق است.
برای بسياری از مسائل مهندسي ائم از جريان سيال و انتقال حرارت دقت قابل قبولي دارد.
معايب
برای هندسه هايي که انحنا زياد دارند، دقت اين روش پايين است.
در مسائل بسيار پيچيده، افت فسار بسيار زياد نيز اين روش دقيق نيست.

اسلاید ۲ :

 • تعريف بردار سرعت در ورود
 • براي وقتي که بردار سرعت ورودي معلوم مي باشد، قابل استفاده است.

–برای پروفيل سرعت ورودی يکنواخت قابل استفاده است، در غير اينصورت بايد از UDF
 استفاده کرد.

–در حالت جريان غير قابل تراکم باعث ايجاد شائط غير فيزيکي مي شود.

 • سعي کنيد که شرط مرزي سرعت در نزديکی مانع ورودی نباشد.

اسلاید ۳ :

 • چهار روش برای دادن شرط مرزي وجود دارد:

–تعيين مقياس طولي آشفتگی و شدت آشفتگي Set turbulence intensity and turbulence length scale

–خروجي از توربين Exhaust of a turbine

 

Intensity (شدت آشفتگي)= ۲۰ %

Length scale(مفِاس طولي) = ۱ – ۱۰ % of blade span

–جريان کملا توسعه يافته خروجي از يک کانال Fully-developed flow in a duct or pipe

Intensity (شدت آشفتگي) = ۵ % 

Length scale (مفِاس طولي) = hydraulic diameter

اسلاید ۴ :

 • چهار روش برای دادن شرط مرزي وجود دارد:

–تعيين شدت آشفتگی و نسبت لزجت آشفتگی

)Set turbulence intensity and turbulent viscosity ratio(

اسلاید ۵ :

 • چهار روش برای دادن شرط مرزي وجود دارد:

–تعيين شدت آشفتگي و قطر هيدروليکی(Set turbulence intensity and hydraulic diameter)

اسلاید ۶ :

تعريف جهت ورودی

 • عمد بر سطح
 • دکر جهت 

اسلاید ۷ :

 • تعريف مقدار فشار هيدروستاتيکي

در حالت جريان مافوق صوت، مقدار فشار هيدروستاتيکي در خروج از طريق برون يابي بدست مي آيد

اسلاید ۸ :

 • تعريف مقدار دبي جرمي

در حالت جريان مافوق صوت، مقدار فشار هيدروستاتيکي در خروج از طريق برون يابي بدست مي آيد

 • جهت سيال ورودی
 • ساير پارامترهای مربوط به جريان

آشفته

اسلاید ۹ :

شرط مرزی ديوار(ديوار ساکن)
 – شرط عدم لغزش (No Slip)
– تعيين تنش برشي سيال بر روی  ديوار
 

اسلاید ۱۰ :

شرط مرزی ديوار(ديوار متحرک)
 – انتقال
– دوران
-تعيين مولفه هاي سرعت