لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مديريت تدوين استانداردهاي حسابداري توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مديريت تدوين استانداردهاي حسابداري قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

هدف

 • هدف این استاندارد، تعیین الزامات مربوط به گزارشگری مالی ترکیبهای تجاری است.

  طبق این استاندارد کلیه ترکیبهای تجاری باید با استفاده از روش خرید به ‌حساب گرفته شود. بنابراین واحد تحصیل‌کننده، داراییها و بدهیهای قابل تشخیص واحد تحصیل شده را به ‌ارزش منصفانه آنها در تاریخ تحصیل شناسایی می‌کند. افزون بر این، سرقفلی نیز شناسایی و مستهلک می‌گردد و در‌مورد آن آزمون کاهش ارزش نیز صورت می‌گیرد.

اسلاید ۲ :

دامنه کاربرد

حسابداري ترکيب و احدهاي تجاري به استثناي:

*ترکيب واحدهاي تجاري تحت کنترل مشترک.

*مشارکتهاي خاص. 

ترکیب تجاری، تجميع واحدها يا فعاليتهاي تجاري جداگانه در قالب يک شخصيت اقتصادي است که براثر کسب کنترل خالص داراييها و عمليات واحد ديگر پديد مي‌آيد.

اسلاید ۳ :

 • اگر واحد تجاری، کنترل یک یا چند واحد دیگر را بدست آورد که فعالیت تجاری نباشد، اجتماع آن واحدها، یکترکیب تجاری تلقی نمی‌شود.
 • زمانی که واحد تجاری، گروهی از داراییها یا خالص داراییهایی را تحصیل نماید که یک فعالیت تجاری را تشکیل نمی‌دهند، بهای تمام شده آن باید بین داراییها و بدهیهای جداگانه قابل تشخیص در گروه، برمبنای ارزشهای منصفانه آنها در تاریخ تحصیل، تسهیم شود.

اسلاید ۴ :

فعاليت تجاري

مجموعه‌اي يکپارچه از فعاليتها و داراييهايي است که براي دستيابي به اهداف زير اداره مي‌شوند:

الف . کسب بازدهي براي سرمايه‌گذاران، يا

ب  . کسب منافع اقتصادي از طريق کاهش هزينه‌ها يا ساير راهها بصورت مستقيم و به‌تناسب براي شرکاي آن.

اسلاید ۵ :

تركيب‌‌ تجاري‌ ممكن‌ است‌ متضمن:‌

.۱ايجاد يك‌ واحد جديد براي‌ كنترل‌ واحدهاي‌ تركيب‌شونده (تحصیل)،

.۲انتقال‌ خالص‌ داراييهاي‌ يك‌ يا چند واحد تركيب‌شونده‌ به‌ واحد تجاري‌ ديگر (ادغام)، يا

.۳انحلال‌ يك‌ يا چند واحد تركيب‌شونده‌ باشد (تلفیق)‌.

اسلاید ۶ :

شیوه های انجام ترکیب تجاری

 • خريد حقوق مالكانه‌ (سهاميا سهم‌الشركه‌)، يامنجر به ایجاد رابطه اصلی و فرعی
 • کل يا بخشياز خالصداراييهاييكواحد تجاريتوسطواحد ديگر.رابطه اصلی و فرعی بوجود نمی آید.

اسلاید ۷ :

درمواردیکه تركيب‌ تجاري‌  به‌ رابطه‌ اصلي‌ و فرعي‌ منجر شود :

 • واحد تحصيل‌كننده‌، ” واحد تجارياصلي“ و واحد تحصيل‌شده‌ ، ” واحد تجاريفرعيناميدهمي‌شود.
 • واحد تحصيل‌كنندهبايد الزاماتايناستاندارد را در صورتهايماليتلفيقيخود بكار گيرد و سرمايه‌گذاريرا در صورتهايماليجداگانهخود، براساساستاندارد حسابداريشماره‌ ۱۸ باعنوانصورتهايماليتلفيقي‌ و حسابداريسرمايه‌گذاريدر واحدهايتجاريفرعيمنعكسكند.

اسلاید ۸ :

واحد تجاري‌ اصلي‌

 • يكواحد تجاريكهداراييكيا چند واحد تجاريفرعياست‌.

  واحد تجاري‌ فرعي

  • يكواحد تجاريكهتحتكنترلواحد تجاريديگري‌ (واحد تجارياصلي‌) است‌ .

اسلاید ۹ :

درمواردیکه تركيب‌ تجاري‌  به‌ رابطه‌ اصلي‌ و فرعي‌ منجر نشود :

 • در موارديكهتركيب‌‌ تجاريدر نتيجهخريد خالصداراييهايواحد ديگر، شاملسرقفلي‌ (نهاز طريقخريد سهامواحد تجاريديگر) صورتپذيرد، رابطهاصلي‌ و فرعي به‌وجود نمي‌آيد. در اينصورت‌، واحد تحصيل‌كننده‌، الزاماتايناستاندارد را برايتهيهصورتهايمالي واحد سرمايه‌گذار بكار مي‌گيرد.

اسلاید ۱۰ :

نکته

 • در موارديكهمحتوايمعاملهبا تعريفتركيب‌‌ تجاريدر ايناستاندارد منطبقباشد، الزاماتحسابداري‌ و افشاياطلاعاتمندرجدر ايناستاندارد بدونتوجهبهنحوهتركيبرعايتمي‌شود.