لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مديريت دانش كاركنان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مديريت دانش كاركنان قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

رويكرد

 منطق انتخاب رويكرد

۱- مورد توافق خبرگان بوده.

۲- نسبت به ساير مدلها كاملتر وكاربردي تر مي باشد.

۳- شامل دو بخش درون سازماني وبرون سازماني مي باشد و تطابق بيشتري با جايگاه معاونت

 توليد خودرو سواري دارد كه از يكسو وابسته به استراتژي و اهداف  كلان شركت و از سوي ديگر

 داراي ابلاغيه استرالتژي و مأموريت و  اهداف مستقل مي باشد.

۴- علاوه بر بهبود مستمر از درون اين مدل نشان دهنده ارزيابي از بيرون نيز مي باشد.

 كه ساختار فعلي معاونت سواري در جوايز تعالي است.

۵- مفهوم چرخه رادار در مفهوم مدل قابل رؤ يت و مشخص و قابل درك  و در نتيجه

 داراي قابليت اجرايي بيشتري مي باشد.

اسلاید ۲ :

منطق و حوزه تسري

رويكرد

 

 منطق انتخاب رويكرد

۶- نسبت به ساير مدلها جديد تر و روزآمد مي باشد در عين اينكه همه آنها را پوشش مي دهد.

۷- مسير تعالي و تكامل مديريت دانش قدم به قدم و بصورت راهنما در مدل تعيين گرديده.

۸- با عنايت به نتيجه ارزيابي APO و اخذ نمره ۱۰۸ از ۲۲۰ و قرار گرفتن در رده آغاز و در ك نياز

اين مدل  به دليل جامعيت مناسب مي باشد.

۹- همچنين در منابع علمي، جهت استفاده در واحدهاي توليدي و صنعتي سفارش شده.

اسلاید ۳ :

رويكرد

 حوزه تسري رويكرد:

با شناسايي دانشگران در تمامي سطوح و واحدها تمامي حوزه هاي كاري مشمول اين رويكرد هستند.

اسلاید ۴ :

روند اصلاحات و استراتژي مرتبط :

 رويکرد مديريت دانش از اوايل دهه هشتاد  همزمان با تصميمات مديريت شرکت جهت حضور در ارزيابي

 هاي جايزه هاي تعالي (EFQM) موردتوجه واقع شده و مطالعات استراتژيک و پروژه هاي تحقيقاتي

 انجام شده (اينترنشيپ، پژوهشي، پايان نامه) دراين حوزه منتج به انتخاب مدل ويگ  گرديد.

 در طي سنوات گذشته سازمان سواري سازي بمنظور بهبود اين رويکرد اقدام به بازنگري گزارشات بازخورد

 و بررسي فعاليت هاي مرتبط با هر يک از زير فرايند هاي مديريت دانش نموده است .

كليه فعاليتها در اين حوزه همسو با استراتژي فعال سازی حلقه های یادگیری و نوآوری در کارکنان در منظر

 رشد و يادگيري مي باشد.

در سطح سازمان با توجه به ارزيابي ها و خودارزيابي هاي انجام شده در سال ۹۰ و ۹۱ در جايزه ملي کيفيت

  لزوم بازنگري و بهبود در رويکرد مديريت دانش احساس شد و با بازنگري ساختار سازماني در حوزه

 منابع انساني درسال ۹۱ انجام و با تشکيل دو کميته عالي دانش و نوآوري (به شماره۲۱۶۲۱۱۰۰۳۶) 

و کميته اجرايي مديريت دانش (به شماره ۲۱۶۲۱۱۰۰۳۵ ) فرايند توسعه اين رويکرد ادامه پيدا کرد.

اسلاید ۵ :

فرايند پياده سازي:

برنامه هاي بهبود اين سازمان در حوزه مديريت دانش نيز توسط متوليان دانش در راستاي توسعه مديريت دانش

اقدام شده است و با هماهنگي کميته اجرايي جهت اصلاح مدل قبلي نسبت به ارزيابي بر اساس مدلAPO

اقدام گرديده است. جهت اصلاح مدل قبلي خود ارزيابي بر اساس مدل APO در معاونت سواری سازی

 اجرا و پس از تعيين سطح بلوغ سازمان پروژه هاي بهبود مربوطه به قرار ذيل  استخراج و برنامه ريزي

 و اجرايي گرديده است.

تعيين سطح بلوغ سازمان

* تشكيل كميته اجرايي و عالي توسعه دانش در سطح معاونت توليد خودرو سواري

** تدوين شناسنامه كميته اجرايي و كميته عالي و متولي دانش در سطح معاونت توليد خودرو سواري

*** تعيين شرح وظايف متولي دانش يكپارچه سازي فعاليتهاي حوزه دانش ضمني وآشكار

     ((نمايندگان آموزش-  كنترل مدارك-  پيشنهادات و ….))

**** تعيين مدل مديريت دانش و نقشه راه استقرار مدل

اسلاید ۶ :

ارزيابي و بازنگري

شاخصهاي اندازه گيري كارايي واثربخشي رويكرد مديريت دانش وافراد مسئول در شناسنامه

 كميته اجرايي و كميته عالي قيدگرديده.

* توسعه و سطح بلوغ دانش در سازمان بوسيله پرسشنامه استاندارد APO اريابي مي گردد.

** بهينه كاوي با هماهنگي مديريت نوآوري و از شركتهاي حاضر در جوايز مديريت دانش انجام مي گردد

*** يادگيري از بهينه كاوي و ارزيابي ها در كميته اجرايي بررسي و پس از تصويب كميته عالي اجرايي

 مي گردد.