لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مروری بر موافقت نامه کشاورزی و راهنمای تکمیل جداول ۴ACC جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مروری بر موافقت نامه کشاورزی و راهنمای تکمیل جداول ۴ACC جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

موافقتنامه كشاورزي

هدف اصلي اين موافقتنامه عبارت از برقراري شرايط رقابت آزاد در تجارت محصولات كشاورزي است. موافقتنامه كشاورزي داراي سه ركن اساسي است:.

دسترسي به بازار

تعهدات مربوط به حمايت داخلي

تعهدات مربوط به يارانه صادراتي

اسلاید ۲ :

تعهدات مربوط به حمايت داخلي

 حمايت هاي اخلال آور تجاري  ( جعبه زرد)

 حمايت هاي معاف از الزامات كاهشي ( جعبه سبز )

حمايت هاي مجاز براي كشورهاي در حال توسعه

پرداختهاي مستقيم تحت برنامه هاي محدوديت توليد (جعبه آبی)     

اسلاید ۳ :

حمايتهاي معاف از الزامات كاهشي (جعبه سبز)

۱- خدمات عمومي

۲- ذخيره سازي عمومي به منظور حفظ امنيت غذايي

۳- كمك هاي غذايي داخلي

۴- پرداخت هاي مستقيم به توليد كنندگان

۵- حمايت هاي درآمدي غير مرتبط به توليد

۶- مشاركت مالي دولت در برنامه هاي بيمه درآمد و تضمين درآمد

اسلاید ۴ :

(حمايتهاي معاف از الزامات كاهشي (جعبه سبز

۷- پرداخت هاي مربوط به جبران بلاياي طبيعي

۸- كمك هاي تعديل ساختاري از طريق برنامه هاي كناره گيري توليد كنندگان

۹- كمك هاي تعديل ساختاري از طريق برنامه هاي كناره گيري منابع

۱۰ – كمك هاي تعديل ساختاري از طريق كمك هاي سرمايه گذاري

۱۱- پرداخت طبق برنامه هاي زيست محيطي

۱۲- پرداخت درچارچوب برنامه هاي كمك هاي منطقه اي

اسلاید ۵ :

اين موارد درجدول  DS: 1 آورده می شوند. به منظورانجام آن اطلاعات زيرمورد نيازند:

n-) توصيفي ازهركدام از موارد طبق ضوابط پيوست ۲ موافقتنامه كشاورزي 

n-) ارزش پولي و هرگونه درآمد صرف نظر شده مربوط به هرمورد با ميانگين نزديكترين دوره سه ساله.

n-) منابع اطلاعاتي داده هاي بالا

اسلاید ۶ :

حمايتهاي مجاز براي كشورهاي در حال توسعه

ü  پرداخت يارانه هاي سرمايه گذاري كه عموماً در اختيار بخش كشاورزي قرار مي گيرد

ü يارانه هاي نهاده اي كه عموماً به توليد كنندگان كم درامد و داراي منابع اندك پرداخت مي شود

ü يارانه پرداختي براي جايگزيني كشت محصولات بجاي گياهان مخدر و غير قانوني

اسلاید ۷ :

چنين اقلامي بايد در جدول D S : 2 آورده شوند. به منظورانجام آن اطلاعات زير مورد نيازند:

nـ توصيفي از هر كدام از اقلام با توجه به فصل ۶:۲ موافقتنامه كشاورزي

nـ ارزش پولي و هرگونه درآمد صرف نظر شده مربوط به هرمورد با ميانگين نزديكترين دوره سه ساله

nـ منابع اطلاعاتي داده ها

اسلاید ۸ :.

یارانه های جعبه آبی از الزامات کاهشی معافند اگر:

nدرمنطقه خاص يا درموردمحصول خاصي اجراشوند.

n85 درصد يا كمتر از توليدپايه راشامل شوند.

nپرداختهاي مربوط به احشام بر اساس تعداد ثابت راس دام باشد.

اسلاید ۹ :

چنين اقلامي بايد در جدول D S :3 پيوست ليست شوند. به منظور انجام آن اطلاعات زير مورد نيازند.

nـ توصيفي از هر كدام از اقلام با توجه به فصل ۶:۵ موافقتنامه كشاورزي

nـ ارزش پولي و هرگونه درآمد صرف نظر شده مربوط به هرمورد با ميانگين نزديكترين دوره سه ساله

nـ منابع اطلاعاتي داده ها

اسلاید ۱۰ :

اندازه گيري حمايت داخلي با مشخص بودن محصول

nAMS درحالت مشخص بودن محصول بايد براي هر محصول كشاورزي كه هرشكلي ازقيمتهاي كنترل شده بر آن اعمال می شود، برآورد شود. براي مثال اگر درمورد محصول برنامه تثبيت قيمتها ، انجام مداخله عمومي ، انجام پرداختهاي مستقيم يا فراهم كردن حداقل سطح درآمدي انجام شده باشد. همچنين ساير حمايتها مانند كود يا يارانه حمل ونقل يك محصول خاص بايد به حساب آورده شود.

nاين محاسبه حدالامكان بايد درنزديكترين مرحله به اولين فروش درسطح ملي وسطوح پايين تر انجام شود