لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مصرف آب توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مصرف آب قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

مديريت عرضه آب

مديريت عرضه عبارت است از كليه تمهيدات و اقداماتي كه منجر به توليد و استحصال آب و خدمات وابسته  به آن  به منظور تامين نيازها ي مرتبط مي باشد.

اين نوع مديريت عمدتا  فعاليتهاي سازه اي را شامل مي شود.

q توافق شده در كميته تخصصي شوراي عالي آب

اسلاید ۲ :

مديريت تقاضاي آب

مجموعه‌اي از تمهيدات و فعاليتهاي سازه‌اي و غير‌سازه‌اي با مشاركت كليه دست‌اندركاران و ذينفعان به‌منظور افزايش بهره‌وري آب با رويكرد توسعه پايدار مي‌باشد.

 توافق شده در كميته تخصصي شوراي عالي آب

اسلاید ۳ :

مديريت مصرف آب

مجموعه اي از تمهيدات و اقدامات غير سازه اي و سازه اي مشتمل بر اصلاح ساختار مصرف آب، كاهش تلفات و مصارف غيرضروري از طريق جلوگيري از نشت، تبخير، بكارگيري فن آوري بهينه سازي مصرف آب، روشهاي كم آبياري، افزايش بهره وري آب با استفاده از بهينه سازي ساير نهاده ها در مراحل توليد (زمين، بذر و كود و … ) مي باشد.

اسلاید ۴ :

بهينه سازي مصرف آب

مجموعه اقدامات سازه اي و غيرسازه اي (مديريتي) در چرخه آب از آبخيز تا جاليز (آبخيزداري، استحصال، انتقال، توزيع و مصرف آب) با مشاركت اصولي بهره برداران در راستاي ارتقاء بهره وري و توسعه پايدار به منظور تأمين امنيت غذايي مي باشد.

اسلاید ۵ :

ماده ۱۱ قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي

 ترتيبات و هماهنگيهاي لازم بين وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي در زمينه تقاضا، تأمين و مصارف آب كشاورزي و آبزي‌پروري ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

اسلاید ۶ :

آيين نامه اجرايي ماده ۱۱ قانون تشكيل وزارت جهادكشاورزي

ماده ۱- تعاريف

الف- بخش کشاورزی: كليه زيربخشهاي زراعت، باغبانی، دام، طيور، آبزيان، جنگل و مراتع  و آبخيزداري، وكليه موارد مربوط به آنها ازجمله آب وخاك، بيابانزدايي، شهركهاي گلخانهاي و دامپروري و صنايع تبديلي وتكميلي كشاورزي .

ب– آب کشاورزی: آب مورد نياز برای مصارف کشاورزی شامل زراعت، باغبانی، دام، طيور، آبخيزداري، بيابانزدايي، شيلات، آبزي پروري و صنايع تبديلي وتكميلي كشاورزي.

ج– آب مورد تقاضای كشاورزي: مقدار آب کشاورزی است که در زمان و مکان موردنياز درخواست ميشود.

د– تامين آب كشاورزي : ميزان آبی است که به طرق مختلف به منظور بهره برداری در زمان و مکان مورد تقاضاي آب کشاورزی بر اساس توان منابع آبی و رعايت اصول توسعه پايدار، قابل استحصال، انتقال و تحويل باشد.

ه– آب مصرفي کشاورزی: مقدار آبی است که بر اساس الگوي مصرف بهينه آب كشاورزي با رعايت قانون توزيع عادلانه آب بويژه مواد ۲۱ و ۲۶ و مقررات مرتبط تحويل وبعنوان آب کشاورزی مورد استفاده قرار میگيرد.

اسلاید ۷ :

ماده ۲ وزارت جهاد کشاورزی موظف است آب كشاورزي مورد تقاضا را بر اساس ظرفيتهاي آب وخاك و الگوهای بهينه مصرف آب کشاورزی به تفکيک حوضه های آبريز و استانها، تعيين و تدوين و با اولويت‌بندی به وزارت نيرو، به منظور تامين آب مورد نياز اعلام نمايد.

ماده ۳- وزارت نيرو موظف است با توجه به توان منابع آبي و رعايت اولويت تخصيص آب نسبت به تخصيص و تأمين آب كشاورزي مورد تقاضادر زمان و مکان مورد نياز اقدام نمايد.

تبصره۱ – هماهنگي تقاضا و تأمين آب کشاورزی و اولويت بندي طرحهای تأمين آب كشاورزي، با توجه به ترتيبات پيش بينی شده در مواد (۲) و(۳)  اين تصويبنامه، توسط كارگروه ستادي و استاني آب كشاورزي موضوع ماده (۷) اين تصويبنامه انجام خواهد شد.

تبصره ۲- وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي موظفند هماهنگي‌هاي لازم جهت حفاظت كمي و كيفي منابع آب كشاورزي را به‌عمل آورده و از ارائه هرگونه تسهيلات از قبيل برق، سوخت، وام و نهاده هاي يارانه دار به مصرف كنندگان غيرمجاز آب خودداري نمايند.

اسلاید ۸ :

ماده ۴- به منظور مصرف بهينه آب كشاورزي و افزايش بهره‌وري آبياري اقدامات زير از سوي دستگاههاي مربوط انجام خواهد شد.

الف – وزارت نيرو موظف است نسبت به تجهيز نقاط تحويل آب كشاورزي به ابزارهاي اندازه گيري مناسب براي تحويل حجمي اقدام نمايد.

ب- به منظور اعمال مديريت صحيح و استقرار نظام بهره برداري بهينه آب كشاورزي، وزارت جهادكشاورزي موظف است نسبت به توانمندسازي ذينفعان و دست اندركاران و ظرفيت سازي لازم جهت ايجاد تشكل هاي آب بران متناسب با شرايط موجود اقدام نمايد.

ج- وزارت نيرو موظف است بر اساس سند ملي آب( الگوي مصرف بهينه آب كشاورزي) نسبت به تحويل حجمي آب به تشكلهاي آببران يا بهره برداران با توجه به شرايط فني، اقتصادي واجتماعي و نحوه تامين، انتقال ، توزيع ومصرف آب كشاورزي  در مناسبترين نقطه تحويل اقدام نمايد. در صورت لزوم به تبادل نظر درخصوص تعيين نقطه تحويل موضوع به كارگروه استاني ماده ۷ ارجاع ميشود و نظر آن كارگروه لازمالاجراست.

د- وزارت جهادكشاورزي موظف است به منظورمديريت مصرف آب كشاورزي نسبت به برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم در زمينه هاي ارتقاي كارآيي آب از طريق استقرار نظام بهره برداري آب كشاورزي، بهبود و اصلاح روش هاي آبياري، توسعه روش های نوين آبياری، توسعه شبكه هاي فرعي آّبياري و زهكشي و تجهيز و نوسازي اراضي اقدام نمايد.

ه- وزارت جهاد كشاورزي موظف است به منظور ارتقاء نقش كشاورزان در مديريت مصرف آب كشاورزي نسبت به برنامهريزي و ارائه خدمات ترويجي- آموزشي لازم به تشكلهاي آببران اقدام نمايد و در اين رابطه، برنامههاي پايش و ارزشيابي مستمر را جهت كسب اطمينان از بهبود بهرهوري از منابع آب و خاك به مورد اجرا بگذارد.

اسلاید ۹ :

ماده ۵- به منظور ايجاد تعادل و هماهنگي لازم براي عمليات آبخيزداري در حوضه‌هاي آبريز و طرح هاي تأمين، انتقال، توزيع و مصرف آب كشاورزي، اقدامات ذيل توسط دستگاههاي مربوط انجام خواهد شد.

الف – وزارت نيرو موظف است در مطالعه طرح هاي تأمين آب، آبخيزداري و نظامهاي بهره‌برداري مشاركتي، آب كشاورزي وزارت جهادكشاورزي را ملحوظ و رعايت نمايد.

ب – وزارت جهادكشاورزي موظف است همزمان و متناسب با اجراي طرح هاي تامين آب وزارت نيرو نسبت به اجراي پروژه هاي آبخيزداري در حوضه‌هاي آبريز آن اقدام نمايد.

ج- وزارت نيرو موظف است به منظور بهره برداري مناسب از منابع آبي تأمين شده موجود در اولويت اول، نسبت به تكميل شبكه هاي اصلي آبياري و زهكشي و تجهيز نقاط تحويل آب به ابزارهاي اندازه گيري مناسب تحويل حجمي اقدام نمايد.

د– وزارت نيرو موظف است همزمان با احداث سازه‌هاي جديد تأمين آب، نسبت به ايجاد تأسيسات تنظيم و احداث شبكه هاي اصلي آبياري و زهكشي و تجهيز نقاط تحويل آب به ابزارهاي اندازه‌گيري مناسب تحويل حجمي اقدام نمايد.

ه – وزارت جهادكشاورزي موظف است نسبت به مطالعه، اجرا و تكميل آن دسته از شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي كه مسئوليت آنها بر عهده آن وزارت مي‌باشد، متناسب با اقدامات وزارت نيرو اقدام نمايد.

تبصره- وزارت نيرو مجاز است با هماهنگي وزارت جهادكشاورزي در طرحهايي كه شبكه‌هاي اصلي آبياري و زهكشي را اجرا مي‌نمايد نسبت به طراحي و اجراي شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي نيز اقدام نمايد.

اسلاید ۱۰ :

ماده ۶- وزارتخانههاي جهادكشاورزي و نيرو موظفند قبل از ايجاد هر گونه سازه‌ تأمين آب كشاورزي و شبكه هاي آبياري و زهكشي، هماهنگي و اقدامات لازم را براي ايجاد و ساماندهي نظام‌هاي بهره‌برداري، بمنظور مشاركت و تعامل مؤثر بهره برداران در كليه مراحل مطالعه، اجرا و نيز پذيرش مسئوليتها و اختيارات بهرهبرداري، نگهداري ومديريت آبياري از سازه‌هاي ياد شده را بعمل آورند.

ماده ۷- ايجاد هماهنگي و ترتيبات لازم در چارچوب اين تصويبنامه بين وزارتخانههاي جهادكشاورزي و نيرو در زمينه تقاضا، تأمين ومصارف آب كشاورزي بهمنظوربهرهبرداري بهينه و پايدار از منابع آب و خاك برحسب ضرورت به عهده كار گروههاي زير ميباشد: