لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت    مطالعات ژئوالکتریک   توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت    مطالعات ژئوالکتریک   قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

üمقدمه

üروش کار

ü آرایه مورد استفاده

ü نرم افزارهای مورد استفاده

üنتیجه گیری و پیشنهادات

ü

اسلاید ۲ :

üهدف روش مقاومت ويژه الكتريكي، شناسايي ناهمگنی‌های مقاومت ويژه

در زير زمين می‌باشد. بنابراين، هرچه اندازه اين ناهنجاری‌ها بزرگ‌تر باشد  امكان شناسايي آن‌ها توسط روش مقاومت ويژه الكتريكي بيشتر خواهد بود.

    هدف از اکتشاف آب زیرزمینی:

ü تعيين ضخـامت رسوبات آبرفتي

üتعيين و تفكيك رسوبات آبـرفتي درشت دانه و ريزدانه

üشناسـایی گسل ها و زون های خـرد شده

اسلاید ۳ :

üجمع آوری داده های صحرایی مورد نیاز با دستگاه های ژئوالکتریک که در انواع مختلف داخلی و خارجی وجود دارد

üمدلسازی و انجام کارهای نرم افزاری که مهم ترین نرم افزارها در این پردازش ها IPI2WIN-Res1dinv است.

üبررسی و تفسیر نتایج به دست آمده تا ارائه نقطه حفاری مناسب

ü

اسلاید ۴ :

آرايه شلومبرژه به طور سنتي از رايج ترين آرايه هاي استفاده شونده در بررسي سونداژهاي مقاومت ويژه است. اين آرایه براي فواصل الکترودهای جریانی كوچك به ساختارهاي افقي حساس است و براي  فواصل الکترودهای جریانی بزرگ به ساختارهاي قائم حساس است. در مناطقي كه هر دو نوع ساختار زمين شناسي افقي و عمودي پيش بيني مي شوند، اين آرايه در مقايسه با آرايه ونر و دوقطبي- دوقطبي بهتر است. عمق ميانه پي جويي براي اين آرايه در حدود ده درصد بيشتر از آرايه ونر است. قدرت سيگنال در اين آرايه نسبت به ونر كمتر است اما بزرگ تر از آرايه دوقطبي- دوقطبي است. در مقايسه با آرايه قطبي- دوقطبي دو مرتبه بزرگ تر است. آرايه شلومبرژه پوشش افقي آن اندكي بهتر در مقايسه با آرايه ونر است. در آرايه ونر هر سطح داده اي سه نقطه كمتر از سطح داده قبلي دارد و اين در حالي است كه  براي آرايه ونر- شلومبرژه براي هر سطح داده دو نقطه كمتر از سطح داده قبلي دارد. پوشش افقي در آرايه ونر- شلومبرژه اندكي عريض تر نسبت به آرايه ونر است، اما كوچك تر در مقايسه با آرايه دو قطبي- دوقطبي است. چگونگی برداشت با این آرایه و محاسبه ضریب آرایش هندسی نمایش داده شده است.

اسلاید ۵ :

 : IPI2WINدر این نرم افزار ایجاد مدل وارون سازی وابسته به تغییرات فاصله الکترودهای جریان AB و مقدار مقاومت ویژه ظاهری قرائت شده در هر نقطه قرائتی است. بر این اساس اگر در یک دشت مثلا ۱۰ سونداژ با فواصل ۱۰۰۰ متر نسبت به یکدیگر برداشت نماییم ممکن است ده مدل  بدهد که در آن تعداد  ضخامت و عمق نفوذ نهایی مختلفی از لایه ها را نمایش می دهد. همچنین مقادیر مقاومت لایه ها نیز در هر سونداژ تغییر می کند.

اسلاید ۶ :

در نرم افزار IPI2WIN چون مقدار مقاومت ویژه ظاهری قرائت شده در مدل ایجاد شده موثر است لذا به نوعی تغییرات لیتولوژی در هر نقطه موثر است و بسته به اینکه لایه رسانایی اش در چه اندازه باشد مقدار نفوذهای مختلفی از جریان را در هر نقطه داریم به همین دلیل تعداد و ضخامت و عمق نفوذ نهایی مختلفی از لایه ها را در یک دشت برای استفاده از یک جدول با AB و MN مشخص داریم. لذا ما نمی توانیم پیش بینی دقیقی از عمق نفوذ نهایی در هر نقطه سونداژی داشته باشیم و اشخاص می توانند به صورت سلیقه ای عمق نفوذ را زیادتر از مقدار واقعی ارائه دهند بدون توجه به ضرایب موثر عمق کاوش.

اسلاید ۷ :

 : Res1dinvدر این نرم افزار ایجاد مدل وارون سازی وابسته به تغییرات فاصله الکترودهای جریان AB و تغییرات فاصله الکترودهای پتانسیل MN قرائت شده در هر نقطه قرائتی است. بر این اساس اگر در یک دشت مثلا ۱۰ سونداژ با فواصل ۱۰۰۰ متر نسبت به یکدیگر برداشت نماییم ده مدل می دهد که تعداد لایه ها ضخامت لایه ها و عمق نفوذ نهایی لایه ها یکسان است. اما آنچه تغییر می کند فقط مقادیر مقاومت ویژه الکتریکی لایه های مختلف در هر سونداژ است.  این نرم افزار توسط آقای Dr.Look از کشور مالزی تهیه و تنظیم شده و یک نرم افزار بین المللی شناخته شده است.

اسلاید ۸ :

در نرم افزار Res1dinv چون مقدار مقاومت ویژه ظاهری قرائت شده در مدل ایجاد شده موثر نیست لذا به همین دلیل تعداد و ضخامت و عمق نفوذ نهایی یکسانی از لایه ها را در یک دشت برای استفاده از یک جدول با AB و MN مشخص داریم. و آنچه در این لایه ها تغییر می کند صرفا تغییرات مقاومت ویژه الکتریکی لایه ها است. لذا ما می توانیم پیش بینی دقیقی از عمق نفوذ نهایی در هر نقطه سونداژی با استفاده از ضرایب موثر عمق کاوش و از روی نسبت (AB/MN) داشته باشیم.

اسلاید ۹ :

بر اساس این جدول در مقادیر از نسبت (AB/MN) بالاتر از ۲۱ مرتبه عمق نفوذ ثابت و برابر H=0.19119AB محاسبه می شود. در مقادیر کمتر از ۲۱ مرتبه و به صورت خارج از این جدول بر اساس درون یابی در بین ضرایب جدول انجام می گیرد. بر اساس این جدول حداکثر عمق نفوذ در هر فاصله از الکترود جریان AB برابر H=0.19119AB و حداقل عمق نفوذ برابر H=0.173AB است.

اسلاید ۱۰ :

بر اساس جدول ضرایب عمق موثر کاوش حداقل و حداکثر عمق نفوذ موثر که می تواند در یک فاصله الکترود جریان AB=1000m بسته به تغییرات فواصل الکترودهای پتانسیل پدید آید چقدر است؟

Hmin=0.713AB=0.173*1000=173m

Hmax=0.19119AB=0.19119*1000=191.19m