لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت معتادان گمنام Narcotics Anonymous توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت معتادان گمنام Narcotics Anonymous قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

جمعيت هدف                      

  • افراديكه مصرف هر گونه ماده مخدر باعث تغيير در افكارواحساسات آنان شده ودر قسمتهاي مختلف زندگي آنان توليد اشكال مي كند.انجمن غير انتفاعي از زنان ومرداني كه اعتياد به مواد مخدر مشكل اصلي زندگيشان است.

اسلاید ۲ :

اهداف و برنامه                 

يك برنامه پرهيز كامل از هر گونه ماده مخدر است.تنها لازمه عضويت در اين برنامه تمايل به قطع مصرف است.اين برنامه اصول بسيار ساده اي است كه در زندگي روزمره بطورعملي بكارگرفته مي شود.گروه گروهي خود كفا است وبه هيچ سازماني وابسته نيست.هدف اصلي پاك ماندن ورساندن پيام بهبودي به فرد معتادي است كه هنوز در عذاب است.

اسلاید ۳ :

نحوه  فعاليت

  • قدمهاي دوازده گانه بهبودي ابزار مثبت وعملي هستند كه بهبودي افراد را ممكن مي سازد.پيام بهبودي نيز بر مبناي تجربه است و اين تجارب باعث اميدواري افراد مي شود كه اين برنامه براي ما نيز موثرخواهد بود.جلسات بسته يا غير علني مخصوص خوداعضا است اما در جلسات باز ياعلني محدوديتي براي تجربه ي انجمن ندارد.ارزش اصول روحاني و خدمت با مطالعه نشريات”شركت در جلسات وبكارگيري قدمهاي دازده گانه آموخته مي شود.

اسلاید ۴ :

تاریخچه

  • تاريخچه بين الملل اولين جلسه ((NA درJuly 1953 دركاليفرنيا تشكيل شد
  • كشوري اولين جلسه ((NA ايران درسال ۱۳۶۹ در بازپروري قرچك برگزار شد.اما تنها يكسال ادامه داشت تا اينكه در سال ۱۳۷۳با گروه سه نفره شروع بكار كرد

 

  • استاني اولين جلسه ((NA اصفهان در ديماه سال۱۳۷۷ با حضور سه نفر تشكيل شد
  • تعداد گروهها بيش از ۳۰ وتعداد اعضا بيش از ۶۰۰۰ نفر در ۶۰ مكان و۱۸۰ جلسه است.

اسلاید ۵ :

قدمهای ۱۲گانه معتادان گمنام         

ما اقرارکردیم که دربرابراعتیادمان عاجز بودیم و زندگیمان غیرقابل اداره شده بود.

ما به این باور رسیدم که یک قدرت ما فوق ما می تواند سلامت عقل رابه مابازگرداند.

ما تصمیم گرفتیم که اراده و زندگیمان را به خداوند،بدان گونه که اورا درک می کنیم،بسپاریم .

ما یک تراز نامه اخلاقی بی باکانه و جستجو گرانه از خود تهیه کردیم.

اسلاید ۶ :

ما چگونگی دقیق خطاهایمان رابه خداوند ،به خود و یک انسان دیگراقرار کردیم.

ما آمادگی کامل پیدا کردیم که خداوند کلیه این نواقص شخصیتی مارا برطرف کند.

مابا فروتنی از او خواستیم کمبودهای اخلاقی مارا مرتفع سازد.

ما فهرستی از تمامی کسانی که به آنها صدمه زده زدیم تهیه کرده و خواستار جبران خسارت از تمام آنها شدیم.

اسلاید ۷ :

ما بطور مستقیم درهر جا که امکان داشت ازاین افراد جبران خسارت کردیم.مگر درمواردیکه اجرای این امربه ایشان یا دیگران لطمه بزند.

.۱۰ما به تهیه ترازنامه شخصی خود ادامه دادیم و هرگاه دراشتباه بودیم بدان اقرار کردیم.

.۱۱ما ازراه دعا و مراقبه خواهان ارتقاء رابطه آگاهانه خود با خداوند،بدانگونه که او را درک می کنیم،شده وفقط جویای آگاهی ازاراده او برای خود و قدرت اجرایش شدیم.

.۱۲مابا بیداری روحانی حاصل از برداشتن این قدمها،کوشیدم این پیام رابه معتادان برسانیم و این اصول رادر تمام امور زندگی خود به اجرا درآوریم.

اسلاید ۸ :

سنتهای دوازده گانه معتادان گمنام        

بهبودی شخصی به وحدت NA بستگی دارد. بنابراین منافع مشترک ما دررأس امورمان قرار می گیرد.

تنها یک مرجع نهایی برای هدف گروه ما وجود دارد.خداوندی مهربان که به گونه ممکن خودرا دروجدان گروه بیان کند.مارهبران ما فقط خدمتگزاران مورد اعتماد ما می باشند، آنها حکومت نمی کنند.

تنها لازمه عضویت،تمایل به قطع مصرف است.

اسلاید ۹ :

هرگروه باید مستقل باشد مگراینکه تأثیری منفی درکل برنامه NA بوجود آورد.

هرگروه فقط یک هدف اصلی دارد، رساندن پیام به معتادی که هنوز درعذاب است.

یک گروه NA هرگز نباید هیچ مؤسسه مرتبط  ویا هرسازمان خارجی وتأیید یارد ویا درآنها سرمایه گذاری می کند.

هرگروه NA باید کاملا متکی به خود باشد و کمکی ازخارج دریافت نکند.

معتادان گمنام باید همیشه غیرحرفه ای باقی بماند.

اسلاید ۱۰ :

NA تحت این عنوان نباید سازماندهی شود اما می تواند کمیته هایی تشکیل دهد که مستقیمأ در برابر کسانیکه به آنها خدمت می کنند،مسوؤل باشد.

.۱۰معتادان گمنام هیچ عقیده ای درمورد مسائل خارجی ندارند و نام NA نباید به مباحث اجتماعی کشانده شود!

.۱۱خط مشی روابط عمومی مابنابراین اصل جاذبه است نه تبلیغ.میخواهیم گمناهی خود را حفظ کنیم.

.۱۲گمناهی اساس روحانی تمام سنتهای ماست و همیشه یادآوراینست که اصول اخلاقی رابر منافع شخصی ترجیح دهیم.