لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مقاطع مخروطی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مقاطع مخروطی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تعریف مقاطع مخروطی

 • دایره: مجموعه نقاطی از صفحه مختصات که فاصله آنها از یک نقطه به نام مرکز دایره یکسان باشد.

 

اسلاید ۲ :

 • فرمول معادله دایره را اثبات کنید.
 • نشان دهید x2+y2+2x-6y+7=0 نمودار یک دایره است.

اسلاید ۳ :

 • تعریف :فرض کنید نقطه ای چنان حرکت کند که فاصله اش از یک نقطه ثابت نسبت به فاصله اش از یک خط ثابت نسبتی ثابت باشد
 • نقطه ثابت را کانون مقطع مخروطی گویند
 • خط ثابت را خط هادی گویند
 • نسبت ثابت را با e نشان داده وآن را خروج از مرکز گویند

اسلاید ۴ :

 • اگرe<1 مقطع مخروطی یک بیضی است.
 • اگر e=1 مقطع مخروطی یک سهمی است.
 • اگرe>1 مقطع مخروطی یک هذلولی است.

اسلاید ۵ :

 • cc’ را وتر کانونی می گویند و طول آن ۴a است.یعنی همان ضریب جمله درجه اول.
 • اگر کانون در سمت چپ خط هادی باشد شکل معادله به شکل y2=-4axخواهد بود.   

اسلاید ۶ :

اگر کانون روی محورyها باشد و بالای خط هادی باشد شکل معادله به شکل  y2=4axخواهد بود.   

اگر کانون روی محورyها باشد و پایین خط هادی باشد شکل معادله به شکل  y2=-4axخواهد بود.   

اسلاید ۷ :

 • اگر مرکز سهمی (h,k) باشد و خط هادی موازی محور yها وسمت چپ کانون باشد :(y-k)2=4a(x-h)     
 • اگر مرکز سهمی (h,k) باشد و خط هادی موازی محور yها وسمت راست کانون باشد :(y-k)2=-4a(x-h)              
 • اگر مرکز سهمی (h,k) باشد و خط هادی موازی محور xها وپایین تر ازکانون باشد :(x-k)2=4a(y-h)              
 • اگر مرکز سهمی (h,k) باشد و خط هادی موازی محور xها وبالاتر از کانون باشد :(x-k)2=-4a(y-h)              
 • به طور کلی معادلات زیر سهمی را نشان می دهد:

Y=ax2+bx+c                   x=ay2+by+c ,     

اسلاید ۸ :

 • مسیر نقطه ای که مجموع فواصلش از دو نفطه ثابت مقداری ثابت باشد یک بیضی است .دو نقطه ثابت کانون های بیضی هستند.

اسلاید ۹ :

خروج از مرکز بیضی برابر e=c/a  است.

اگر کانون ها روی محور y ها باشند (بیضی عمودی ) معادله آن به فرم زیر است:

اگر مرکز بیضی نقطه (h,k)باشد

 • بیضی افقی:
 • بیضی عمودی:

اسلاید ۱۰ :

 • مسیر نقطه ای که تفاضل فواصلش از دو نفطه ثابت مقداری ثابت باشد یک هذلولی است .دو نقطه ثابت کانون های هذلولی است.