— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

 

اسلاید ۱ :

 

 • در روم باید مانند رومیان رفتار کرد. ملتها و کشورها متفاوتند و فرهنگها و آداب رسوم خود را دارند  مدیران باید این تفاوتها را درک  کرده مطابق آن رفتار خاصی از خود نشان دهند . مدیران آگاه خوب میدانند که شیوه مدیریتی بهتر در هر کشور و هر منطقه ای بستگی به فرهنگ آن کشور دارد حتی افراد داخل یک منطقه نیز ممکن است اعم از زنان و مردان دارای فرهنگ ها علایق خاصی باشند. مدیریت موثر بخوبی این تفاوتها را درک کرده و اداره میکند.

اسلاید ۲ :

 • برای مدیریت تعاریف گوناگونی شده است. اما جامع ترین تعریفی که از آن میتوان کرد مدیریت یعنی بکارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده که از طریق برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع هدایت و کنترل عملیات برای دستیابی به اهداف تعیین شده صورت میگیرد.  مدیریت یعنی انجام کار بوسیله دیگران . آن بخش از مدیریت که با آموختن فرا گرفته میشود علم مدیریت (دانش آشکار) و آن بخش از مدیریت که در شرایط گوناگون و از طریق کسب تجربه حاصل میشود هنر مدیریت (دانش ضمنی) است.

اسلاید ۳ :

 • نوع مدیریت آمریکایی است که بیشتر ویژگیهای بوروکراسی را دارد که در آن برنامه ریزی سوگیری کوتاه مدت دارد تصمیم گیری و مسئولیت فردی و روند تصمیم گیری تند ولی بکازگیری آن کند است ساختار سازمان رسمی و دیوانسالاری است.

اسلاید ۴ :

 • نوع مدیریت ژاپنی است که بیشتر ویژگیهای سازمان ادهوکراسی را داراست نظریه J را میتوان نقطه مقابل نظریه A دانست برنامه ریزی بیشتر بلند مدت تصمیم گیری و مسئولیت گروهی روند تصمیم گیری کند ولی اجرای آن به سرعت انجام می شود.

اسلاید ۵ :

 • نوع مدیریتی که برگرفته از مدیریت ژاپنی است اما با فرهنگ آمریکایی تطبیق پیدا کرده است که بیشتر ویژگیهای مدیریت ژاپنی را دارد چون بعضی ویژگیهای مدیریت ژاپنی مانند تبعیض علیه زنان در فرهنگ آمریکا جایی ندارد . بنیانگذار نظریه Z ویلیام اوچی است.

اسلاید ۶ :

 • يک کارگر ژاپنی در پاسخ ” چه انگيزه ای باعث شده است که وی سالانه حدود هفتاد پيشنهاد فنی به کارخانه بدهد ؟ ” جواب داد : اين کار به من اين احساس را می دهد که شخص مفيدی هستم ، نه موجودی که جز انجام يک سلسله کارهای عادی روزمره فايده ديگری ندارد.

اسلاید ۷ :

بطور کلی میتوان ویژگیهای مدیریت ژاپنی را
 به این صورت بیان کرد

 • ۱)     استخدام مادام العمر
 • ۲)     نظام رینگی :”رین” یعنی پیشنهاد دادن به بالا دست وجلب نظر وی و “گی” یعنی اندیشه کردن و تصمیم گرفتن.
 • ۳)     ترفیع و پیشرفت بطئی وکند
 • ۴)     ارزیابی جمعی و ضمنی دراز مدت و مقطعی و غیر رسمی است
 • ۵)     توجه به تمام جنبه های زندگی کارکنان
 • ۶)  مدیریت در محل: ینعی رابطه عاطفی کارمندان و مدیران ژاپنی بقدری قوی است که هیچ مدیری پشت در های بسته نمیماند بلکه همراه کارکنان در قسمت های مختلف کارخانه به مدیریت میپردازد.
 • ۷)     برنامه ریزی سوگیری بلند مدت دارد.
 • ۸)     تصمیم گیری بصورت گروهی و از راه همگرایی انجام می شود.
 • ۹)     مسئولیت و پاسخ گویی گروهی است.

  ۱۰)روند تصمیم گیری کند اما اجرای آن تند است.

  ۱۱)ساختار سازمانی غیر رسمی است

  ۱۲)جابجایی افراد بین سازمان ها سخت است.

  ۱۳)وفاداری به شرکت در حد بالایی است

  ۱۴)آموزش کارکنان یک سرمایه گذاری بلند مدت محسوب میشود.

  ۱۵)مدیریت مشارکتی است و ارتباط از پایین به بالاست

  ۱۶)نظاررت بر کارکرد گروه متمرکز است نه بر عملکرد فرد

  ۱۷)امنیت شغلی بالاست

  ۱۸)ملاک ارشدیت خدمت بالاست

  ۱۹)مدیریت در محل

اسلاید ۸ :

بطور کلی میتوان ویژگیهای مدیریت ژاپنی
 را به این صورت بیان کرد

 • ۱)     استخدام مادام العمر
 • ۲)     نظام رینگی :”رین” یعنی پیشنهاد دادن به بالا دست وجلب نظر وی و “گی” یعنی اندیشه کردن و تصمیم گرفتن.
 • ۳)     ترفیع و پیشرفت بطئی وکند
 • ۴)     ارزیابی جمعی و ضمنی دراز مدت و مقطعی و غیر رسمی است
 • ۵)     توجه به تمام جنبه های زندگی کارکنان
 • ۶)  مدیریت در محل: ینعی رابطه عاطفی کارمندان و مدیران ژاپنی بقدری قوی است که هیچ مدیری پشت در های بسته نمیماند بلکه همراه کارکنان در قسمت های مختلف کارخانه به مدیریت میپردازد.
 • ۷)     برنامه ریزی سوگیری بلند مدت دارد.
 • ۸)     تصمیم گیری بصورت گروهی و از راه همگرایی انجام می شود.
 • ۹)     مسئولیت و پاسخ گویی گروهی است.

  ۱۰)روند تصمیم گیری کند اما اجرای آن تند است.

  ۱۱)ساختار سازمانی غیر رسمی است

  ۱۲)جابجایی افراد بین سازمان ها سخت است.

  ۱۳)وفاداری به شرکت در حد بالایی است

  ۱۴)آموزش کارکنان یک سرمایه گذاری بلند مدت محسوب میشود.

  ۱۵)مدیریت مشارکتی است و ارتباط از پایین به بالاست

  ۱۶)نظاررت بر کارکرد گروه متمرکز است نه بر عملکرد فرد

  ۱۷)امنیت شغلی بالاست

  ۱۸)ملاک ارشدیت خدمت بالاست

  ۱۹)مدیریت در محل

اسلاید ۹ :

معایب مدیریت ژاپنی

 • ۱ ) ذهنيت در برابر واقعيت
 • ۲) توهم هماهنگي
 • ۳)  استخدام مادام العمر
 • ۴) یاکوزا
 • ۵) تحرك شغلي
 • ۶) بازنشستگی اجباری
 • ۷) تبعيض عليه زنان ژاپني

 

اسلاید ۱۰ :

ویژگیهای مدیریت آمریکایی

 • بطور کلی میتوان ویژگیهای مدیریت آمریکایی را اینگونه بیان کرد:
 • ۱)     استخدام کوتاه مدت
 • ۲)     پیشرفت سریع ومسیر شغلی تخصصی
 • ۳)     ارزیابی فردی و رسمی و کوتاه مدت وپیوسته
 • ۴)     توجه به کارکنان بعنوان جزئی از ماشین
 • ۵)     مدیریت سلسله مراتبی
 • ۶)     برنامه ریزی سوگیری کوتاه مدت دارد.
 • ۷)     تصمیم گیری بصورت فردی صورت میگیرد

  ۸)     مسئولیت وپاسخگویی فردی است

  ۹)     روند تصمیم گیری سریع اما اجرای آن کند است

  ۱۰)ساختار سازمانی رسمی

  ۱۱)جابجایی افراد بین سازمانها راحت است

  ۱۲)وفاداری کارکنان به سازمان در حد پایینی است

  ۱۳)آموزش کارکنان مورد تردید است وسازمانها مایلند از کارکنان آموزش دیده استفاده کنند

  ۱۴)مدیریت از بالا به پایین است

  ۱۵)نظارت بر عملکرد فرد صورت میگیرد نه گروه