لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مکانيک آماري سامانه هاي بر هم کنشي:روش ميدان هاي کوانتيده توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مکانيک آماري سامانه هاي بر هم کنشي:روش ميدان هاي کوانتيده قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

  • در اين بحث روشي متفاوت براي بررسي رفتار سيستم هاي تشکيل يافته از ذرات در حال بر همکنش ارائه مي دهيم. اين روش مبتني بر تعريف و پذيرفتن يک ميدان کوانتيده است که توسط عملگر هاي ميدان و هميوغ مختلط آن       که مجموعه اي از قواعد جابجايي را براورده مي سازند، تعريف مي گردد. در ادامه عملگر تعداد      و عملگر هاميلتوني   را توسط اين دو عملگر ميدان باز نويسي مي کنيم. بدين ترتيب مي توانيم يک نمايش مناسب براي سامانه اي با تعداد محدودي ذره برهمکنشي بنويسيم که به “کوانتش دوم” موسوم است.
  • براي راحتي محاسبات، عملگر هاي ميدان و اغلب به صورت بر هم نهي يک مجموعه از توابع موج تک ذره         با ضرايب ثابت    و         بيان مي شوند. که  بعدا به عنوان عملگر هاي آفرينش و نابودي به دست مي آيند که مجددا يک مجموعه ازقواعد جابجايي خوش رفتار را بر آورده مي سازند.
  • در نهايت عملگر تعداد و هاميلتوني بر حسب عملگر هاي و     نوشته مي شود.

اسلاید ۲ :

– مفهوم کوانتش دوم در نظريه ميدان

بوزون

قواعد جابجايي براي فرميون ها

اين خاصيت براي بوزون ها وجود ندارد

اسلاید ۳ :

 براي نمونه مي توان سرعت صوت را در هليم مايع با a=2.2 A و n=1/v و v=45 A3/particle  و  m=6.65*10-24gr محاسبه کرد که ۱۲۵ متر بر ثانيه بدست مي آيد که نسبت به مقدار واقعي آن که ۲۴۰ متر بر ثانيه است مايوس کننده نيست ولي دقت کافي ندارد.

اسلاید ۴ :

اميد داريم تا با بررسي حالت هاي پاييني در دماي کم بتوانيم با بررسي گذار هاي فونوني يک رابطه ميان انرژي و تکانه برقرار سازيم.

بعدا در جمع بندي جملات با تکانه انتقالي غير صفر را نگه مي داريم و مي نويسيم

اسلاید ۵ :

بنابر اين بصورت c-number يا غير عملگري رفتار مي نمايند که هر کدام برابر

اسلاید ۶ :

احتمال يک گذار کوانتومي در يک سامانه در حضور يک پتانسيل در تقريب مرتبه اول با عنصر ماتريسي

 مشخص مي گردد. در تقريب مرتبه دوم داريم:

در اين مورد ما با مورد برخورد دو جسم با جرم کاهش يافته m/2 روبرو هستيم و نقش

 را جمله زير ايفا مي نمايد

براي ارتقا از تقريب مرتبه اول به مرتبه دوم بايستي

اسلاید ۷ :

در خصوص قواعد جابجايي به نظر مي رسد که بتوان نتيجه گرفت که عملگر هاي  عملگر هاي خلق و نابودي براي “شبه ذرات” هستند که گذار هاي ابتدايي سامانه را  با رابطه تکانه-انرژي نمايش مي دهند. واضح است که اين شبه ذرات از آمار بوز- اينشتين پيروي مي کند.

 عملگر تعداد براي شبه ذرات (يا بر انگيختگي هاي ابتدايي) تکانه P است

اسلاید ۸ :

انرژي حالت زمينه سامانه با تعويض جمع بندي با انتگرال و تغيير متغير زير محاسبه ميشود

نتايج مذکور ابتدا توسط Lee and Yang 1957 که روش برخورد دوتاي را به کار بردند استخراج شده بود. جزئيات اين محاسبات قدري دير تر ارائه شد.(۱۹۶۰)

اسلاید ۹ :

حالت پايه سامانه با عدم وجود هر گونه برانگيختگي مشخص مي گردد. در نتيجه مقدار ويژه عملگر تعداد           براي شبه ذرات با تکانه غير صفر در حالت زمينه بايستي صفر باشد. ولي براي ذرات واقعي در صفر مطلق انرژي بايستي اندکي با صفر فاصله داشته باشد.  

اسلاید ۱۰ :

در اين قسمت ما در نظر داريم برخي از خصوصيات اساسي طيف انرژي مايع بوز را بررسي کنيم و رابطه اين بررسي را با مسئله هليم مايع مقايسه نماييم. در اين زمينه ديديم که حالت هاي پايين براي سيستم گازي با چگالي کم متشکل از  بوزون هاي با بر همکنش ضعيف توسط وجود بر همکنش ابتدايي (يا شبه ذرات) مشخص مي شود که خودشان بوزون هستند. که طيف انرژي آن بصورت زير است