لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

نظام (سيستم) سلامت

نظام سلامت شامل تمام سازمان ها، موسسات، منابع و افرادي است که قصد اوليه آنها، بهبود سلامتی است.

اسلاید ۲ :

اجزاي اصلي نظام سلامت

 • ارائه خدمات
 • نيروي انساني
 • نظام اطلاعات سلامت
 • محصولات، واكسن ها و فن آوري هاي پزشكي
 • گردش مالي نظام هاي سلامت
 • رهبري و حاكميت در نظام سلامت

اسلاید ۳ :

انواع نظام های عرضه خدمات سلامت در دنيا

 • بيمه خدمات بهداشتی درمانی

  قرارداشتن مردم تحت پوشش بيمه ها و مشارکت آنها در تامين هزينه ها از طريق پرداخت حق بيمه

 • طب ملی

   قرار گرفتن يکسان مردم تحت پوشش تمامی خدمات و تامين هزينه های آن از طريق صندوق عمومي كشور (ماليات ها و ساير درآمدهای دولتی)

 • معاونت عمومی (Public assistance)

    ارائه خدمات به اغلب مردم از طريق مراکز و بيمارستانهای دولتی؛ ارائه خدمات خاص به گروه هايی از مردم توسط ساز مانهاي آنها در کنار فعاليت بخش خصوصی

 • اشکال بينابينی

اسلاید ۴ :

مراقبت بهداشتي اوليه
Primary Health Care

  مراقبت بهداشتي اوليه، جزء ضروري مراقبت هاي سلامت هستند كه بايستي به شكل يكسان در دسترس همه افراد و خانواده هاي يك جامعه باشد؛ شكل ارائه آن بايستي براي افراد و خانواده ها قابل قبول بوده، با مشاركت كامل آنها و با صرف هزينه اي كه از سوي جامعه و كشور قابل پرداخت باشد، ارائه گردد. مراقبت هاي بهداشتي اوليه، هسته اصلي نظام سلامت هر كشور و جزئي اصلي از توسعه اجتماعي و اقتصادي آن كشور است.

اسلاید ۵ :

شکل گيری شبکه مراقبت های بهداشتی
 اوليه در ايران – ۱

 • گروه های سيار واکسيناسيون و مبارزه با بيماريهای واگير (بعد از جنگ جهانی دوم)
 • بهدارها (فارغ التحصيلان دوره های ۴ ساله آموزشی) از سال ۱۳۱۹ تا دهه ۴۰
 • سپاه بهداشت (از ۱۳۴۳) برای گذراندن خدمت سربازی در وزارت بهداری
 • استفاده از کادر کمکی (بهورز) در طرح رضائيه آذربايجان غربی (طرح تحقيقاتی نحوه توسعه خدمات پزشکی و بهداشتی در ايران) در اوايل دهه ۵۰ توسط سازمان جهانی بهداشت (WHO)، دانشکده بهداشت و وزارت بهداری وقت که بيشترين شباهت را با شبکه فعلی کشور دارد
 • تربيت بهورز در کوار فارس توسط بخش پزشکی اجتماعی دانشگاه شيراز و مرکز تحقيقات توسعه بين المللی (IDRC)
 • ساير طرح ها (مردم يار در الشتر لرستان، بهداشت ياران در عشاير فارس و نيز در شميران)

اسلاید ۶ :

شکل گيری شبكه مراقبت هاي اوليه در ايران – ۲

 • ارزشيابی طرح های استفاده از نيروهای کمکی توسط WHO (1355)
 • اعلاميه آلما آتا: ۱۲ سپتامبر ۱۹۷۸ (۲۱ شهريور ۱۳۵۷)
 • تدوين سياست ها و استراتژی های نظام ارائه خدمات (۱۳۵۸):

–اولويت روستاها و مناطق محروم بر شهرها

–اولويت بهداشت و فعاليت های پيشگيری (اوليه) بر درمان (پيشگيری ثانويه)

–اولويت درمان سرپايی بر بستری

–اولويت درمان عمومی بر تخصصی

اسلاید ۷ :

مفاهيم پايه در نظام عرضه خدمات بهداشتی درمانی کشور

 • اصول مراقبتهای بهداشتی اوليه

–توزيع عادلانه، مشارکت جامعه، هماهنگی بين بخشی و فن آوری مناسب

 • سطح بندی خدمات
 • نظام ارجاع

  همين اصول در طراحي برنامه پزشك خانواده در سال هاي اخير نيز مد نظر قرار گرفته است.

اسلاید ۸ :

مشکلات اصلی شبكه مراقبت هاي اوليه بهداشتی کشور

 • اين نظام كه برای عرضه مراقبتهای بهداشتی اوليه طراحی شده، در مواردي از ظرفيت کافی برای ارائه ساير خدمات (و متناسب با نيازهای جديد مردم) برخوردار نيست.
 • نقطه قوت آن، خانه های بهداشت هستند و ساير بخشها متناسب با آنها توسعه نيافته اند.
 • نظام ارجاع در آن هيچگاه به شکل موثر ايجاد نشده است.
 • خدمت رسانی در شهرها غيرفعال تر از روستاهاست.
 • مشارکت مردم و همکاری بين بخشی در آن ضعيف است.

اسلاید ۹ :

سازمان هاي بين المللي و سلامت

 • United Nations Development Programme (UNDP)
 • United Nations Children’s Fund (UNICEF)
 • World Food Programme (WFP)
 • Food and Agriculture Organization (FAO)
 • United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
 • World Health Organization (WHO)
 • United Nations Population Fund (UNFPA)
 • UN Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO)
 • International Atomic Energy Agency (IAEA)
 • International Civil Aviation Organization (ICAO)
 • International Labour Organization (ILO)
 • World Trade Organization (WTO)