— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :


مردم اغلب بی انصاف, بی منطق و خود
محورند,ولی آنان را ببخش .
اگر مهربان باشی تو را به داشتن انگیزه های پنهان متهم می
کنند,ولی مهربان باش
اگر موفق باشی دوستان دروغین
ودشمنان حقیقی خواهی یافت,ولی موفق باش.
اگر شریف و درستکار باشی
فریبت می دهند,ولی شریف و درستکار باش .
آنچه را در طول سالیان سال بنا نهاده ای شاید یک شبه ویران
کنند,ولی سازنده باش .
اگر به شادمانی و آرامش دست یابی حسادت می کنند , ولی شادمان باش .
نیکی های
درونت را فراموش می کنند.ولی نیکوکار باش .
بهترین های خود را به دنیا ببخش حتی اگر هیچ گاه کافی نباشد.
و در نهایت می بینی هر آنچه هست همواره میان “تو و خداوند” است نه میان تو و مردم
  دکتر علی شریعتی

 

اسلاید ۲ :

اجزاء یک سيستم كنترل

uوسيله  اندازه‌گيري (Detector or Sensor)  براي اندازه‌گيري آنچه اتفاق مي‌افتد

uوسيله اي براي ارزيابي (Assessor) براي ارزيابي آنچه اتفاق مي افتد در مقايسه با برنامه يا نرم‌ها يا آنچه بايد اتفاق افتد.

uوسيله‌‌اي براي تغييردادن رفتار( Effectors) وسيله اي براي انتقال اطلاعات ( Communication network )

uتبادل اطلاعات بين وسائل مزبور

مجموعه اجزاء فوق را سيستم كنترل مي‌نامند.

اسلاید ۳ :

 کنترل استراتژیک(کنترل هدایت کننده؛ کنترل راهبردی) : راهنمایی و ارزیابی استراتژی

 با پیگیری مسیر استراتژی در حال اجرا سرو کار دارد.

 مسائل یا تغییر در فرضیات بنیادی را کشف می کند

 تعدیل های لازم را انجام می دهد

 مدیران چگونه باید استراتژی را کنترل نمایند؟

 رویکرد سنتی به دنبال مقایسه نتایج واقعی با استانداردهاست.

اسلاید ۴ :

کنترل راهبردی برای پاسخ به این سوالات طراحی می شوند:

مجموعه اول

 آیا در جهت صحیح حرکت می کنیم؟

 آیا کارهای کلیدی در جایگاه خود قرار دارند؟

 آیا مفروضات ما پیرامون روندها و تغییرات مهم صحیح است؟

 آیا چیزهای مهمی که ما نیاز داریم انجام شود انجام شده است؟

 آیا ما به تعدیل راهبرد نیاز داریم و یا اینکه راهبرد انتخاب شده بی نتیجه است؟

مجموعه دوم

 عملکرد ما چگونه است؟

 آیا ما به هدف ها و برنامه های خود رسیده ایم؟

 هزینه ها و درآمدها و جریانات نقدی شرکت با پیش بینی ها وفق دارد؟

 آیا به تغییرات در عملیات شرکت نیاز داریم؟

اسلاید ۵ :

 انواع کنترل

 گذشته نگر

 پیش برنده یا آینده نگر: کنترل راهبرد

 انواع کنترل راهبردی

 کنترل مفروضاتPremises Control

 کنترل اجراImplementation Control

 نظارت راهبردی Strategic Surveillance

 کنترل ویژهSpecial Control

 

اسلاید ۶ :

کاوشی بر الگوي کنترل راهبردي سازمانی؛
رویکردي کارکردگرایانه و نمونه اي آرمانی

 ۷ موضوع کنترل

 ۶ کارکرد برای کنترل

 ۳ نوع کنترل سازمانی

 کنترل عملیاتی(فروراهبردی)

 کنترل راهبردی

  کنترل فراراهبردی

اسلاید ۷ :

تعاریف و مفاهیم کلیدی

uکارکردهای کنترل

uسطوح کنترل(براساس پیشنهاد کانسینسکی)

uفرد

uکارکردهای وظیفه ای و واحدها

uسطح کسب و کار

uسطح شبکه

uبین سازمانی

uفرا سازمانی

uسطح بنگاه

متغیرهای کنترل

براساس دیدگاه جرالد:

شایستگی

اقتضائات

براساس دیدگاه توکلی و پرکس

اهداف راهبردی

قابلیت های راهبردی

عوامل کلیدی موفقیت صنعت

مفروضات برنامه ریزی

مزیت رقابتی

اسلاید ۸ :

برخی متغیرهای کلیدی

در زمينه بازاريابي و فروش  Marketing Variables

.۱حجم فروش

.۲به خصوص در خرده ‌فروشي كه عمل و تصميم مشتريان فوري در فروش منعكس مي‌شود.

.۳ثبت سفارش   Booking

.۴براي مؤسساتي كه براي سفارش توليد و فروش مي كنند ميزان ثبت سفارش متغير مهمي است.

.۵ سهم بازار Market Share

.۶سهم بازار در مواردي كه رقابت مهم است و اين متغير را مي توان به سادگي اندازه گيري و تعيين كرد بکار گر فته ميشود (مانند بازار اتومبيل).

.۷درصد سود در فروش  Gross Margin Percentage

.۸تغيير درصد سود در فروش مي‌تواند معرف تغيير در تركيب فروش محصولات، يا عدم امكان فروش با قيمت هاي دلخواه و يا افزايش هزينه ها باشد.

.۹ سفارش مشتريان عمده  Key Account Orders

.۱۰براي مؤسساتي كه مشتريان عمده دارند، ميزان سفارش و خريد مشتريان عمده مي تواند يك متغير كليدي بوده و نشان دهنده وضعيت كلي آن مؤسسات در بازار باشد.

.۱۱سفارش از دست رفته                   Lost Orders

.۱۲تعداد سفارشاتي كه مي توانست انجام شود ولي انجام نشده است واز دست رفته معرف از دست دادن مشتريان است ومي‌تواند يك متغير كليدي باشد.

.۱۳شاخص ارتقاء وضعيت  Promotional  Indicator

.۱۴مثلاً نرخ تجديد سفارش مشتركين براي يك مجله يك متغير كليدي است.

.۱۵مشتريان جديد New Customers

.۱۶ تعداد مشتريان جديد (در هر ماه) براي سازمان­هائي نظيربانك مي تواند يك متغير كليدي باشد

اسلاید ۹ :

متغیر های کلیدی(ادامه)

متغيرهاي  توليد و پشتيباني  Production and Logistics Variables

     متغيرهاي  ذيل براي كنترل جريان توليد و تداركات مي­توانند متغيرهاي  كليدي باشند.

۱- كنترل هزينه  Cost Control

هزينه واحد، توليد بريك ساعت كار، يا توليد بر ساعت اضافه كار از جمله متغيرهاي كليدي براي كنترل هزينه است.

۲- كاربرد ظرفيت    Capacity Utilization

در واحدهاي توليد به علت هزينه هاي ثابت و به خصوص در واحدهائي كه تعداد كارگران تغيير نمي‌كندكاربرد ظرفيت مهم است.

در مؤسسات خدماتي ( مشاوره، هتل ها،… )  كه نمي توانند توليد و ذخيره كنند متغيرهائي نظير زمان فروخته شده، وقت كارشناسان يا نرخ اشغال اطاق‌ها كه معرف كاربرد ظرفيت است متغيرهاي  مهمي هستند.

۳- سفارشات ثبت شده       (Backlog)

 اين متغير مي‌تواند نشانه‌أي براي لزوم تغيير ظرفيت توليدي باشد.

۴- كيفيت (Quality)

 به خصوص براي مؤسسات نظير داروسازي، حمل ونقل، شاخص هاي معرف كيفيت كار مي‌تواند بسيار مهم و متغير كليدي باشد.

۵- برداشت از يك ورودي  Yield

در برخي مؤسسات ميزان برداشت يا توليد از يك مقدار مشخص مواد اوليه مي‌تواند معرف ميزان سوددهي باشد و يك متغير كليدي است.

۶-  هزينه هاي مواد اوليه  Raw Material Costs 

چنانچه قيمت مواد اوليه نوسان كند قيمت آن براي كنترل هزينه ها   متغير كليدي است.

( ولي مزد كارگر كه ساليانه يا شش ماهه تغيير مي‌كند و تغييرات آن قابل پيش‌بيني است متغير كليدي نيست.)

۷-  تحويل به موقع  On Time Delivery

در مؤسساتي كه تحويل به موقع مهم و حساس است درصد فروش هاي تأخير دار يك متغير كليدي است.

اسلاید ۱۰ :

برخی متغیرهای کلیدی(ادامه)

در زمينه مديريت دارائي‌ها   Asset Management

سوددهي تابع درآمد و نيز ميزان منابع و دارائي‌هائي است كه براي كسب درآمد درنظرگرفته شده‌اند.  متغيرهاي  كليدي ذيل در كنترل بهره‌وري از دارائي‌ها مي‌تواند بكار رود.

۱-  انبار  Inventory

چرخش انبار (نسبت متوسط فروش به متوسط انبار) معرف ميزان دارائي در انبار براي كسب فروش است و كاهش آن معرف سوددهي و عدم هماهنگي فروش و توليدات.

۲-بدهكاران   Accounts Receivable 

 حساب بدهكاران نوعي دارائي است. ميزان بدهكاران برحسب ً روز فروش ً متغير كليدي است كه ميزان دارائي در بدهكاران رانشان مي دهد.

۳-  بازده سرمايه  Investment Return

در بانك ها و مؤسسات بيمه كه سرمايه‌گذاري منابع‌ مالي مهم است، بازده سرمايه‌گذاري انجام شده يك متغير كليدي است.

 متغيرهاي کليدي ديگر

 رضايت مشتري (Customer Satisfaction)

 نگهداري مشتري (Customer Pretension)

 پشتيباني مشتري (Customer Royalty)