لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نيروي كار فناوري اطلاعات ، سواد اطلاعاتي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نيروي كار فناوري اطلاعات ، سواد اطلاعاتي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

  نيروي كار IT كيست؟

  تعاريف  متعددي براي نيروي كار  IT  ارائه شده است بعنوان مثال مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:

 كميتة دولتي فنّاوري اطلاعات ايالت ويرجينيا در امريكا تعريف ذيل را ارائه ميكند:

 يك شغلIT  دررابطه با ايجاد، ذخيرهسازي، تبادل ويا استفـــــاده ازاطلاعات به كمك ادوات فنّاوري بوده و بهصورت مشخص مشاغلي را دربرمي گيرد كه نيازمند طراحي و توسعه نرم افزار وسيستمهاي سختافزاري، پشتيباني فني رايانه وسيستمهاي جــــانبي، توليـد ومديريت سيستمهاي شبكهاي و پايگاههاي اطلاعاتي است.

اسلاید ۲ :

  نيروي كار IT كيست؟

  دپارتمان تجارت ايالت متحده، دو تعريف مستقل را براي نيـــروي كار اصـــلي IT        (Core IT Workers  ) و مشاغل مرتبط با IT (IT-related Occupations ) مطــرح مي كند كه ذيلاً آمده است:
نيروي كاراصلي IT شامل مشاغلي است كه در توسعه فنّاوري اطلاعات مهم بوده و درمركــز تنگناها يا كمبودهاي مهارتي IT قراردارند وشامل چهارحرفه: دانشمندان رايـــانه، مهندسيــن رايانه، تحليلگران سيستم وبرنامه‌نويسان كامپيوتر هستند.

اسلاید ۳ :

الف ـ دانشمندان رايانه افرادي هستند كه در زمينه طــراحي رايانه، اجـــراي پژوهشـــهاي موردنياز براي بهبود طرحهاو  توسعه كاربردهاي جديد فعاليت دارند. آنها ازنوآوري ودانش تئوريك بالاتر در زمينه حــــل مسائل پيچيده نسبت به‌سايرين برخوردارند.

ب ـ مهندسين رايانه افرادي هستند كه در زمينه طراحـــي و توسعـــه وجوه نرم افزاري وسخت‌افزاري سيستمها فعاليت دارند

اسلاید ۴ :

 ج ـ تحليلگران سيستم  افرادي هستند كه ازدانش و مهارتهاي خــــود در زمينه حل مسئله، ارائه روشهاي مبتني بر فنّاوري رايانه براي رفع نيازهاي ويژه يك ســـازمان، پردازش اطلاعـــــات مهندسي، علمي وتجـاري وطراحــي راه حلــــهاي جــــديد با استفاده از رايانه استفـــاده مي‌كنند.

د ـ برنامه‌نويسان رايانه درخصوص نوشتن ونگهداري ازدستورالعملها، فراخواني نرم افزارهـا يا برنامه‌هاي موردنياز در توالي منطقي اجراي توابع فعاليت مي‌نمايند.

 دپارتمان تجارت آمريكا مشاغل مرتبط با IT  را شامل حرفي ميداند كه در رابطه نزديك با IT قراردارند .

اسلاید ۵ :

 «پورات»  كارگران اطلاعاتي ( IT Worker ) را به‌صورت گسترده تري تعريف مي‌كند:

« كارگران اطلاعاتي فقط كساني نيستند كه با ماشينها و فنّاوريهاي اطلاعاتي كار مي‌كنند بلكه همه كساني هستند كه درامر توليد، توزيع، هماهنگي و پردازش دانش فعاليت دارند.»

طبق اين تعريف  روانپزشكان، معماران، صندوقداران و فروشندگان نيز نيروي كار IT محسوب مي شوند.

اسلاید ۶ :

معيار جداسازي نيروي كارIT  از ساير شاغلين

«فريمن و آسپري» ميزان نيازمندي يك شـــغل به دانش IT (IT Knowledge ) و يا به ساير حيطه‌هاي ديگر دانش( Domain Knowledge)را بعنوان يك معيار جداسازي  نيروي كار IT از ساير شاغلين تعريف مي‌كنند. اگر بيش از نصف دانش مورد استفاده شخص از نوع دانش IT باشد نيروي كار IT است.

اسلاید ۷ :

طبقه بندي نيروي كار IT

«Career Space »  كنسرسيومي از يازده شركت معتبرICT شامل :

 BT, Cisco Systems, IBM Europe, Intel, Microsoft Europe, Nokia

و ..  مهارتهاي مورد نياز ICT را در چند طبقه تقسيم مي كند شبيه:

(۱توسعه و مديريت پايگاههاي اطلاعاتي       ۲)رسانه ديجيتال

۳) توسعه كاربردها        ۴)طراحي شبكه هاي ارتباطي  ۵)مهندسي ارتباطات ديتا

۶) مهندسي RF        ۷) مديريت و توسعة وب         ۸) مستندسازي فني                           

۹) پشتيباني فني             ۱۰) مهندسي نرم افزار و برنامه نويسي

۱۱)مديريت و طراحي شبكه   ۱۲)مديريت ICT   ۱۳) طراحي محصول

اسلاید ۸ :

مهارتها و دانش موردنياز نيروي كار ICT

نيروي كارICT، نيازمند مهارتهاي متنوع مي‌باشد تا ازعهدة وظايف خـــود برآيد. اين مهارتها را مي‌توان درسه گروه ذيل تقسيم نمود :

الف ـ دانش فني دربارة فنّاوري اطلاعات

ب-دانش صنعتي و تجاري (نظير: تشخيص هزينه‌هاي پروژه، زمانبنـدي وبودجه، آشنايي با اطلاعات صنعتي، برنامه‌هاي پشتيباني ازتوليد و…)

ج ـ مهارتهاي ارتباطي وسازماندهي (مهارتهاي لازم براي كار تيمي، سازماندهي)

مشاغل مختلف در طبقات مختلف سهم متفاوتي از مهارتهاي فوق را نيازمندند.

اسلاید ۹ :

مهمترين نگراني كشورها

كمبود نيروي كار IT   مهمترين نگراني كشورها و

سازمانها  در عصر اطلاعات

˜  آمريكا تا سال ۲۰۰۵ با كمبود سيصد هزار متخصص و آلمان باكمبود شصت  هزار متخصص IT مواجه است .

چگونه ميتوان كمبود نيروي كار موردنياز در عرصة IT را شناسايي و با آن مقابله نمود؟

اسلاید ۱۰ :

راهكار مقابله با كمبود نيروي كار IT

توسعه منابع انساني

توسعه عبارت از تغييرات كمي و كيفي در جهت مثبت در طول زمان است.

توسعه منابع انساني بهمعني رشد توانائيها ومهارتهاي نيروي انساني ازطريق ارائه آموزشها، كمك به افراد براي رشد درسازمان و استفاده بهتر ازتوانائيهاي آنها ميباشد .–