لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت هندبال توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت هندبال قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مقدمه

تاریخچه هندبال

مشخصات زمین

دروازه

توپ

جرائم

داوران

بازیکنان

اسلاید ۲ :

مقدمه

     هندبال ورزش زیبا و پر تحرکی است که میلیونها انسان در سراسر جهان از زن و مـرد در سنیــن مختــلف به آن میپــردازند و از آن لذت میبــرند . آموزش وپـرورش را میتوان طلیعه دار هنــد بال در جهان به حساب آورد. در کشور ما نیز نهال جوان هندبال در این نهاد کاشــته و رشد کرد . اولین مســابقات قهـرمانی کشــور در بین مـدارس برگــزار شـد و اولـین مســابقه خارجی هنـدبال  را نیز دانش آموزان ایران و کویت در اواخر سال ۱۳۴۹ در تهران برگزار کردند . توجه به ورزش هندبال به عنوان یکی از برنامه های مصوب مقاطع تحصیلی دردبیرستانهای ورزش در آموزش و پرورش از اقدامات بسیار سودمند دیگری است که جای این ورزش قهرمان ساز را در بین جـوانان بیش از پیش بـاز و توفیـق قهرمانـان ملــی آینده هنـدبال در صحنه های  بین المللی را در دلها زنده میسازد زیرا قهرمانی به اوج ترقی خواهد رسید که مهارت رااز دوران خردسالی شناخته و تمرین کرده باشد. 

اسلاید ۳ :

تاریخچه هندبال

     بازیهایی را که میتوان به نوعی ســرچشمه هنــدبال امروزی بـه حسـاب آورد از نظــرمقــررات بازی وساختارتفاوتهای چشمگیر با آن داشته اند. به عنوان نمونـه بازی اورانیا که یونانیان باستان بازی میکردند و هومر در کتاب اودیسه خود از آن نام برده است بـازی ها رپـاسـتون که رومیـان بازی میکردند و دکتر کلادیوس گالنوس رومی بین سالهای ۱۳۰ تا ۲۰۰ بعد از میلاد مسیح ان را توصیــف کرده اسـت ویا بـازی

اسلاید ۴ :

     فانگ بال اشپیل که در اشعار والتر فون درفوگل واید (۱۲۳۰-۱۱۷۰) شاعر غزلـسرای آلمــانی آمده است همگی دارای ویژگیهـایی هستند که آنها را شکلهای قدیمی هندبال امروزی به حساب آورد . 

     رابـولــه ( ۱۵۳۳-۱۴۹۴) در فرانـسـه به یکی دیگـر از انواع بـازی هندبال اشاره کرده است « آنها با استفاده از دستها توپ بازی میکنند.» ویا مردم  اینوبی که در گرین لند زندگی میکنند در سال ۱۷۹۳ نوعی توپ بازی را که با دست انجام میشده است توصیف کرده اند .

     در کشور آلمان در سال ۱۸۴۸ هولکرنلسن مسئـوول وقت ورزش این کشور اجازه داد تا هندبال در دبیرستان اورتروپ به طوررسمی شروع وبلافاصله قوانین لازم نیز برای آن وضع گردید .

     بازی هازنا در چک واسـلواکی رافائـل اشپـیل در آلمان و شکل قدیمی   دست رشته در کشور ایران را نیز میتوان نمونه های دیگری که قدمت هندبال را نشان میدهند نام برد .

اسلاید ۵ :

هندبال میدانی

     هنـدبال جـدیـد بـرای اولـیـن بـار در حدود اواخــر قرن ۱۹ میـلادی پا به عرصه وجود گذاشت به عنوان مثال چنـین بازی تیمی در سال ۱۸۹۷ در شهــر نایبـورگ دانـمارک رواج پیدا کـرد . کشـورهای دانـمارک , آلـمان وسوئد مراکز اصلی رشد و گسترش واقعی به حساب می آیند . به احتمال زیاد متخصصان تربیت بدنی آلمانی, بر پایـه بازیــهای محلی خود مـانـنـد رافـابال و کونـیـگسـبر گریال هندبال میدانی را در اواخر قرن۱۹ میلادی به عنوان یک ورزش مسـتقل پـایـه- گــذاری نمـوده انـد و از ایـن جهــت پــدران هندبال محسـوب میشونـد در کشـــور ســوئد فــرد دیگری به نــام ج. والســتروم در سال ۱۹۱۰ نوعی ورزش راکــه هنــدبال نام داشت به مردم معرفی کرد.

اسلاید ۶ :

    در سال ۱۹۱۰ یک نفر آلمانی به نــام هیــرشـمن که دبیــر کل فدراسیون جهانی فوتبـال بود در جهـت بسـط و توسـعـه هنـدبــال قدمهـای مـوثـری بـرداشت . در سال ۱۹۱۷ فـرد دیـگری به نام ماکـس هـایـزر اولـیـن مقـررات وقـوانـیـن هنـدبال را به رشـتــه تحـریـر در آورد ومعـرفی کرد. در سـال۱۹۱۹کـارل شلـنـز یک معـلـم تـربیـت بدنـی آلـمـانی در شهر برلین بازی هندبال میدانی را در زمیـنهـای بـزرگ هـوای آزاد در قاره اروپا توسـعه داد و بعدا در مورد اصلاح و تـکـمیل مقررات این بازی اقدام کرد .  

اسلاید ۷ :

زمین بازی

    الف:) زمـیــن بازی شامل مستطیـلی به ابعاد ۲۰*۴۰ متر میباشد.از پشت گوشه یک نقـطـه کـرنر تاپـشـت نقـطه مقـابـل بایـد به مقدار ۷۲/۴۴ متـر باشد. پهـنـای خــط دروازه همـاننـد پـایـه دروازه۸ سانتیمتر میباشد. پـهـنــای مابقـی خطـوط ۵ سانـتیمتر میباشد.

اسلاید ۸ :

ب : محـــــوطه دروازه در مقــــابــل دروازه هـا قرار دارد وشامل مربـــع مســتطـــیلی به ابعــاد ۳*۶ و دو یک چهارم دایره متصـل به آن هر یک به شعاع ۶ متر است. این محوطه ایجاد میشود به وسیله رسـم یک خط بطول

۳ متر ومـــوازی با خـــط دروازه به فاصـــلــه ۶ متر از لبه عقــــبی خط دروازه تا لبه جلویـی خـــط منطقـــه دروازه . این خــط در هر ۲ قسـمت بوسـیله دو یک چهارم به مرکز لبـه عقبی داخــل  پـایه های مربوطه وبه شعاع ۶ متر ادامه پیدا میکند.

اسلاید ۹ :

ج: خـــط منقـطع پرتاب آزاد ( خط ۹ متر ) موازی ومتحدالمرکز باخط منطقه دروازه و با ۳ متر فاصله بیـشتر ازآن نســبت به خط دروازه رسم میشــود . قطـــعـات وهمچـنین فاصلــــــــه وهمچـــــنین فاصله بین آنها ۱۵ سانتیمتر میباشد.

د:خط ۷ متر به طول ۱ متر , مستقیماً مقابل دروازه ,موازی با خط دروازه و به فــاصله ۷ متر از لـــبه عقـــبی خـــط دروازه تا لبـه جلویی خط ۷ متر رسم میشود.

ه: خط محدودیت دروازه بان ( خط ۴ متر ) مســتــقـیــماً مقــابــل دروازه و به طـول ۱۵ سانتیمتر میباشد.این خط موازی و با فاصله ۴ متر از دروازه قراردارد

اسلاید ۱۰ :

عمــق تور دروازه بــاید در بالا حدود ۹۰ ســانتیمتر و در پایین حدود ۱۱۰ سانتــیمتر پشت خط دروازه باشد. هر دو اندازه فوق میتواند به اندازه ۱۰± اختــلاف داشته باشد. تــور باید حداقـل در فواصل ۲۰ سانــتیمتر به پایه ها وقطعه افقی متصل شود.