لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت واکسیناسیون در دام (باکتریایی –ویروسی) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت واکسیناسیون در دام (باکتریایی –ویروسی) قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 • همانگونه که مستحضرید یکی از مهمترین اهداف سازمان دامپزشکی کشور توسعه تولید و حفظ بهداشت دام و حفظ سلامت انسانی می باشد که اقدامات وخدمات انجام گرفته دراین خصوص می تواند در نهایت منجر به خود کفایی کشور و سلامت جامعه انسانی گردد ، بدیهی است تحقق این مهم با انجام خدمات متنوع در بخشهاي مختلف مرتبط با دامپزشکی ( پیشگیري ، واکسیناسیون ، مراقبت هاي فعال ، پایش بیماري ها ي دامی خصوصا بیماري هاي قابل انتقال ازدام و نظارت بهداشتی بر تولید و عرضه فرآورده هاي خام دامی و …) امکان پذیرمی باشد . درکشورهاي توسعه یافته غالبا سیاست پیش گیري از بیماري هاي دامی بر اساس ریشه کنی ومعدوم سازي دام بیمار استوار است اما درکشورهاي درحال توسعه و ایران با توجه به موقعیت  اقتصادي و جغرافیایی و وضعیت اپیدمیولوژي بیماري ها سیاست مبارزه با بیماري هاي فوق  عمدتا مبتنی بر کنترل بیماري از طریق واکسیناسیون دام می باشد

اسلاید ۲ :

 • ، وتنها درخصوص بیماري هاي مشترك موضوع ریشه کنی بیماري دامی در دستور کار است . لذا پر واضح است که واکسیناسیون صحیح و فنی دام در کشور ، از اهمیت ویژه اي برخوردار خواهد بود . چراکه سالانه میلیونها نفرساعت کار نیروي انسانی و چند صد میلیارد ریال در امر اجراي واکسیناسیون دام توسط سازمان دامپزشکی کشور و سایر مراکز هزینه می گردد و چنانچه در نحوه تامین واکسن از تولیدتا مصرف دقت لازم انجام نگردد نه تنها این امر باعث خسارت و اتلاف سرمایه ملی می گردد بلکه موجب شکست خدمات فوق و سردرگمی دربررسی ، مطالعه عامل بیماري و نحوه گسترش و اپیدمیولوژي آن ودرنهایت موجب کسب نتایجی برخلاف اهداف غایی سازمان دامپزشکی خواهد شد

اسلاید ۳ :

مکانیسم دفاعی بدن

 • انسان و جانوران در محیطی زندگی می کنند که عوامل و میکروارگانیسمهاي بیماري زاي متعددي سلامتی آنها را بطور دائم تهدید می کند. بدن با دو روش دفاع غیر اختصاصی و دفاع اختصاصی عوامل بیماري زا و بیگانه را از بین می برد و مانع بروز بیماري می شود.
 • الف- دفاع غیر اختصاصی
 • این مکانیسم دفاعی که نخستین سپر بدن در برابر هجوم میکروب ها به بدن است، در برابر اغلب میکروب ها یکسان عمل می کند و نمی تواند آن ها را از یکدیگر شناسایی کند.

اسلاید ۴ :

مکانیسم دفاعی بدن

 • الف – ۱) پوست و لایه هاي مخاطی نخستین خط دفاعی این مکانیسم هستند .لایه هاي شاخی سطح پوست مانع از ورود بسیاري از میکروب ها به بدن می شوند. به علاوه، سطح پوست به علت وجود چربی و آنزیم لیزوزیم در عرق ، اسیدي بوده و مانع رشد بسیاري از باکتري ها می شود .مایع مخاطی که از سطح لایه هاي مخاطی لوله ي گوارشی ،  مجاري تنفس و مجراهاي ادراري و تناسلی ترشح می شوند، موجب به دام انداختن میکروب ها شده و از نفوذ آن ها به  بخش هاي عمیق تر جلوگیري می کنند. آنزیم لیزوزم موجود در مخاط نیز موجی از تخریب دیواره سلولی باکتري ها می شود .مژك هاي سطح مجراهاي تنفسی مخاط و میکروب هاي به دام افتاده را به سوي حلق می رانند. این میکروب ها یا به صورت ارادي از بدن خارج شده، یا بلعیده شده و توسط شیره معده تخریب می شوند.ادرار، مدفوع، بزاق، سرفه، عطسه و آنزیم لیزوزیم موجود در اشک نیز موجب تخریب و دفع میکروب ها می شوند.

اسلاید ۵ :

 • الف – ۲ ) دومین خط دفاعی غیر اختصاصی از پنج مکانیسم تشکیل شده است که عبارتند از:
 • پاسخ التهابی :التهاب پاسخی موضعی است که به دنبال آسیب بافتی بروز می کند . قرمزي، تورم ، گرمی و چرك از علایم التهاب هستند . سلول هاي آسیب دیده در محل جراحت با آزاد کردن هیستامین موجب گشادي رگ ها و افزایش خون در این موضع می شوند. آنگاه، ماکروفاژها و نوتروفیل هاي خون با حمله به عوامل بیماري زا، عفونت را سرکوب می کنند و اجزاي سلولی فرسوده را تجزیه می کنند.

اسلاید ۶ :

 • پاسخ دمایی :گرماي حاصل از تب مانع از رشد بسیاري از عوامل بیماري زا می شود. ·
 • فاگوسیت ها :مهم ترین بخش دومین خط دفاعی غیر اختصاصی را تشکیل می دهد . نوتروفیل ها، ·ماکروفاژها و ائوزینوفیل ها از این دسته هستند که با فاگوسیتومیکروب ها را از بین می برند.
 • پروتئین هاي مکمل :پروتئین هاي مکمل انواعی از پروتئین ها هستند که در خون قرار دارند و توسط ·

اسلاید ۷ :

 • سلول هاي پوششی روده و کبد و ماکروفاژها ساخته می شوند . این پروتئین ها به هنگام برخورد با میکروب ساختارهایی حلقه اي به وجود آورده و منافذي بر غشاي میکروب ایجاد می کنند که موجب مرگ آن می شود.
 • اینترفرون :نوع دیگري از پروتئین هاست که توسط سلول هاي آلوده به ویروس ترشح شده و از تکثیر ویروس در سلول هاي سالم جلوگیري می کند.

اسلاید ۸ :

 • ب- دفاع اختصاصی
 • درصورتی که عوامل بیماري زا از سد دفاع غیر اختصاصی عبور کنند، ب ا دفاع اختصاصی روبه رو خواهند شد . در ای مکانیسم، علاوه بر ماکروفاژها نوعی از گلبول هاي سفید به نام لنفوسیت ها نقش دارند که از سلول هاي بنیادین مغزاستخوان حاصل می شوند. لنفوسیت ها به طور اختصاصی عمل می کنند، یعنی یک نوع خاصی از عوامل بیگانه راشناسایی و از بین می برند. لنفوسیت ها پس از بوجود آمدن نابالغ هستند و براي کسب ویژگی هاي لازم براي شناسایی و مبارزه با میکروب ها، باید تکامل یابند.

اسلاید ۹ :

 • بر اساس محل کسب تکامل، لنفوسیت ها را به دو دسته لنفوسیت هاي در تیموس تخصص یافته اند. T در مغز استخوان و لنفوسیت هاي B تقسیم می کنند. لنفوسیت هاي T لنفوسیت هاي لنفوسیت هاي بالغ توانایی شناسایی مولکول ها و سلول هاي خودي را از بیگانه، و نیز مقابله با عوامل بیگانه را به دست می آورند و وارد جریان خون می شوند. لنفوسیت ها بر سطح خود داراي گیرنده هایی هستند که از لحاظ شکل هندسی  مکمل نوع خاصی از آنتی ژن( که بر سطح عوامل بیگانه قرار دارد ) است

اسلاید ۱۰ :

 • . به این ترتیب هر لنفوسیت، با داشتن نوع خاصی گیرنده، آنتی ژن خاصی را شناسایی کرده و از بین می برد . به همین علت می گوییم که لنفوسیت ها به طوراختصاصی عمل می کنند. برخی از لنفوسیت ها بین لنف و خون در گردش اند، و برخی دیگر در گره هاي لنفی ،طحال، لوزه ها و آپاندیس جمع می شوند.