لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت وظايف و نقشهاي سرپرستي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت وظايف و نقشهاي سرپرستي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

vمفهوم سرپرست و سرپرستي

vنقش و جايگاه سرپرست

vمسئوليتهاي سرپرست

vويژگي هاي کار سرپرست

vويژگي هاي ارتباطي سرپرست

vوظايف سرپرست

vمهارتهاي ضروري براي سرپرست

vعوامل تاثيرگذار بر توقعات افراد

vاصول ايجاد رابطه خوب با ديگران

vروشهاي شناسايي و حل مشکل

vويژگي هاي يک سرپرست موفق

vشيوه هاي بهبود روش کار در سازمانها

vنقش روابط انساني در بهبود روش کار

vاصول اساسي مديريت

اسلاید ۲ :

مفهوم سرپرست و سرپرستي

رده هاي مختلف مديريت در هر سازمان به نوعي سرپرستي عده اي را بر عهده دارند. به معنايي ديگر تمام افرادي که اقتدار دارند و کار ديگران را کنترل مي کنند، بدون توجه به بالا و پايين بودن موقعيت آنها در سلسله مراتب قدرت در سازمان سرپرست شناخته مي شود و رسماً بر کار ديگران نظارت مي کنند. براي ارائه تعريف سرپرست و تعيين جايگاه او ابتدا بايد رده هاي مختلف مديريت در سازمان مورد بررسي قرار گيرد تا موقعيت سرپرستان در سازمان روشن شود. در يک سازمان بطور کلي سه رده (سطح) مديريتي وجود دارد:

vرده مديران عملياتي

vرده مديران مياني

vرده مديران عالي (ارشد) سازمان

اسلاید ۳ :

سرپرست يک مدير اجرايي يا عملياتي است که هدايت و رهبري مستقيم عده اي از کارکنان را برعهده دارد.

اسلاید ۴ :

براي سرپرستي تنها دانش کار کافي نيست، آشنايي نظري با کار و دانش مهارت فني شرط لازم براي سرپرستي است. سرپرست بايد ضمن داشتن تسلط بر کار، روش هاي کار، طرز کار ماشينها و ابزار و وسايل را بشناسد، انتظارات زيردستان و مديران را بداند و ميزان اختيارات و مسئوليت هاي خويش را تشخيص دهد، اما مهمترين انتظار از وي اين است که موجب بر انگيختن افراد شود.

اسلاید ۵ :

vمسئوليت در برابر افراد زبردست- آموزش ، حفاظت در برابر خطرات ، هدايت و راهنمايي افراد، ايجاد نظم و هماهنگي ، رهبري کار گروهي، ايجاد انگيزه تغيير و تحول و…

vمسئوليت در برابر بالا دستان- ارائه گزارش کار به مديران مافوق، ايجاد هماهنگي، پيشبرد کار و …

vمسئوليت در برابر ساير سرپرستان – ايجاد ارتباط و هماهنگي

vمسئوليت در برابر کار- کميت (مقدار) کار، کيفيت (مرغوبيت) کار و رعايت استانداردهاي زماني کار.

vمسئوليت در برابر محيط کار- ايجاد نظم و ترتيب ، نگهداري و کاربرد صحيح ماشين آلات، نظافت محل کار و …

اسلاید ۶ :

بنابراين در يک دسته بندي کلي مي توانيم مسئوليتهاي سرپرست را به صورت زير برشماريم:

vبرنامه ريزي اجرايي کار

vتهيه گزارش هاي کار(روزانه ، هفتگي و ماهانه)

v تعيين نياز و برنامه ريزي آموزشي کارکنان

vرسيدگي به مشکلات کارکنان

v تعيين ميزان اختيار و مسئوليت هر يک از کارکنان

v تقسيم کار بين افراد

v تفهيم قوانين، مقررات و هدفهاي سازمان براي کارکنان

v بهبود روش کار

v اعمال اصول ايمني و بهداشت در محيط کار و نظارت بر اجراي آن

v آگاهي از استانداردهاي عملياتي کار

اسلاید ۷ :

کار سرپرست کاري جمعي است و گروهي و با کار فردي کارکنان متفاوت است

براي شناخت ويژگي هاي کار سرپرست مي توان کار فردي ديگران را با کار سرپرست مقايسه کرد.

اسلاید ۸ :

vهمکاران خود را خوب مي شناسد و به تفاوتهاي آنها توجه مي نمايد.

vارتباط ميان افراد گروه همکاران را درك کرده ، تحليل مي کند و به انگيزه رفتارهاي فردي، گروهي و اجتماعي مي پردازد.

vابعاد کار را به روشني مي شناسد و در تقسيم کار با توجه به خصوصيات فردي کارکنان عمل مي نمايد.

vهدف ها، امکانات و روشها را به خوبي مي شناسد.

vاز حس تعلق سازماني برخوردار است و در ارتباط با سازمانهاي ديگر خود را نماينده سازمان خويش مي داند.

vاصل تغيير و تحول در محيط پيرامون خود و افراد را به عنوان واقعيتي انکار ناپذير مي داند.

vکار خود را دوست دارد و از انجام آن لذت مي برد.

اسلاید ۹ :

وظايف سرپرست

– سرپرست در محدوده اختيارات و مسئوليتهاي خود عمل مي کند نه فراتر از آن.

– سرپرست لازم است هدفهاي سازمان را بشناسد و نقش خود را در راه يابي به هدف ها بيابد. تدوين برنامه اجرايي براي رسيدن به اهداف سازمان از جمله وظائف سرپرست است که بهتر است با همکاري کارکنان تهيه شود. درك درست برنامه بوسيله کارکنان به اجراي بهتر آن کمک مي کند.

– ايجاد هماهنگي ميان واحد خود و ساير واحدها از وظائف سرپرست مي باشد.

– سرپرست بايد توانايي بهبود روش و تغييرپذيري در قسمت خود را داشته باشد.

– تامين و تدارک ابزار کار و آماده سازي محيط کار براي کارکنان وظيفه سرپرست مي باشد.

– ارزيابي عملکرد کارکنان يکي از وظايف مهم سرپرست مي باشد معيارهاي ارزيابي بايد براي سرپرست و کارکنان روشن و قابل قبول باشد.

– محدوده عملکرد افراد بايد روشن و مشخص باشد.

– زمان بندي کارها و تعيين اهداف جزئي براي هر فرد از وظائف سرپرست مي باشد.

– تهيه برنامه آموزشي براساس نيازهاي افراد و اجراي آن از وظائف سرپرست مي باشد.

– نظارت و مراقبت مستمر و غير مستقيم از جمله وظائف مديريت مي باشد . نظارت بهتر است به گونه اي باشد که روحيه خود كنترلي را در افراد تقويت کند.

– سرپرست بايد معيارهاي مناسبي براي تشويق ، پاداش ، جايزه ، جريمه و تنبيه داشته باشد.

– واگذاري بخشي از اختيارات به افرادي که آمادگي و شايستگي پذيرش آن را دارند، يکي از وظايف سرپرست مي باشد.

– ايجاد ارتباط مناسب با کارکنان از وظايف سرپرست مي باشد.

– سرپرست، الگوي رفتاري مطلوب براي کارکنان ارائه مي دهد.

اسلاید ۱۰ :

مهارتهاي ضروري براي سرپرست

 مهارت در رهبري اثر بخش افراد

مهارت در آموزش افراد (آموزش موثر)

مهارت در حفظ و نگهداري افراد در برابر خطرهاي محيط کار(ايمني و بهداشت کار)

مهارت در بهبود کار(بهبود روش)