لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت پروژه درس الکترومغناطیس توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت پروژه درس الکترومغناطیس قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

سرفصل های الکترومغناطیس:

فصل ۱– آنالیز برداری – بردارها – بردار یکه – ضرب سه گانه – سیستم های مختصات متعامد سه گانه – توابع برداری – میدان های اسکالر و برداری – انتگرالگیری برداری – تعریف گرادیان – دایبرژانس – کرل درهرسه سیستم کارتزین، استوانه ای وکروی – قضیه گوس – قضیه استوکس

فصل ۲– بارهای الکتریکی – چگالی بارالکتریکی – توزیع های سه گانه بار در حوزه مختلط – شدت میدان الکترواستاتیک – محاسبه میدان الکتریکی و پتانسیل الکتریکی – رابطه کار و انرژی – بررسی اثرمحیط درمیدان الکتریکی – ضریب دی الکتریک اجسام – بردار جابجایی الکتریکی – قانون پیوستگی میدان

فصل ۳– هادی در میدان الکتریکی – ظرفیت خازن فازی در رساناها و چند رساناها – ضریب ماکسول – معادلات پواسن و لاپلاس – حل معادله لاپلاس در مختصات کارتزین، استوانه ای و کروی – کاربرد معادله لاپلاس در تعیین شدت میدان الکتریکی – حل معادله لاپلاس در تعیین شدت میدان الکترومغناطیس

فصل ۴– جریان دائم – چگالی جریان الکتریکی – رسانندگی و محاسبه مقاومت یک جسم – آنالیز بردار چگالی روی مرز دو محیط

فصل ۵– قانون بیوساوار – شدت میدان مغناطیسی دائم – توزیع جریان خطی، سطحی و حجمی – بردار پتانسیل مغناطیسی خطوط نیرو برای میدان های مغناطیسی – شار مغناطیسی – بررسی دو قطبی مغناطیسی – جریان های سطحی و حجمی

فصل ۶– مدارهای مغناطیسی – فرمول نریسی – تعیین اندوکتانس سلف – قانون القاء فاراده

اسلاید ۲ :

مراجع مورد نیاز:

الکترومغناطیس میدان و موج         ( دیوید چنگ)
الکترومغناطیس                              (ادمنیسر)
الکترومغناطیس                              (هیت)

ارزشیابی:

کار در کلاس (حضور و غیاب- تمرین- کوئیز)             ۴ نمره
میانترم                                                                        ۶ نمره
پایان ترم                                                                    ۱۰ نمره

اسلاید ۳ :

مقدمه:

به بیان ساده ، الکترومغناطیس ، مطالعات تاثیر بارهای الکتریکی ساکن و متحرک است. از فیزیک می دانیم که دو نوع بار مثبت و منفی وجود دارد که هر دو منشا یک میدان الکتریکی هستند.

الکترومغناطیس از نظر فیزیکدان ها و مهندسین برق و کامپیوتر دارای اهمیت بنیادی است . نظریه الکترومغناطیس در تفهیم اصول شکافنده های اتمی ، نوسان نگارهای پرتو کاتدی ، رادار ، مخابرات ماهواره ای ، دریافت تلویزیون ، تشخیص از راه دور ، اختر شناسی رادیویی ، ادوات مایکروویو ، مخابرات الیاف نوری ، حالت های گذرا در خطوط انتقال و مسائل سازگاری الکترومغناطیس ، سیستم های دقیق فرود ، تبدیل انرژی الکترومکانیکی و غیره اجتناب ناپذیر است.

اسلاید ۴ :

 در پی ریزی یک پدیده مایکروسکوپی یا تئوری الکترومغناطیس با مقیاس بزرگ ، در می یابیم که استفاده از توابع چگالی متوسط هموار شده نتایج بسیار خوبی به بار می آورد. چگالی بار حجمی ، ρv را به عنوان یک کمیت منبع به صورت زیر تعریف می کنیم:

که در آن Δq  ، مقدار بار در حجم بسیار کوچک Δv است.

در بعضی از موارد فیزیکی ممکن است ، یک مقدار بار Δq با جز کوچک سطحی Δs یا جز کوچک خطیΔl   مشخص شود. درچنین مواردی مناسب تر است که چگالی بار سطحی ، ρs ، یا چگالی بارخطی، ρl را تعریف کنیم:

                              

 

اسلاید ۵ :

جریان ، نرخ تغییر بار نسبت به زمان است ; یعنی،

واحد جریان کولمب بر ثانیه یا آمپر است.

چهار کمیت اصلی میدان برداری در الکترومغناطیس وجود دارد : شدت میدان الکتریکی E ، چگالی شار الکتریکی(یا جابجایی الکتریکی) D ، چگالی شار مغناطیسی B ، و شدت میدان مغناطیسی H .

اسلاید ۶ :

واحدهای اصلی SI

C : سرعت امواج الکترومغناطیس در فضای آزاد

.ε : گذردهی  فضای آزاد

.μ: نفوذ پذیری فضای آزاد

E: شدت میدان الکتریکی

B: چگالی شار مغناطیسی

H: شدت میدان مغناطیسی

اسلاید ۷ :

فصل اول : ریاضیات برداری
بردارها واسکالرها
اصولا کمیت های فیزیکی از نظر معرفی و معین شدن در دو دسته قرار می گیرند: اسکالر و بردار
 
اسکالر scalar: به کمیت هایی اتلاق می شود که تنها توسط یک عدد که همان اندازه کمیت باشد مشخص می شود مانند : جرم، انرژی و بار الکتریکی.
بردار vector: کمیت هایی هستند که برای مشخص شدن آنان علاوه بر اندازه، به جهت نیز نیازمند هستند مانند نیرو، شدت میدان الکتریکی و چگالی جریان حجمی الکتریکی منظور از جهت در این کلام، معلوم بودن راستا محمل بردار، جهت و سمت بردار بر روی این راستا می باشد مانند شکل روبرو:

                                                                                                        

اسلاید ۸ :

عموما به منظور تفکیک نمودن کمیت های اسکالر و برداری از یکدیگر بصورت پارامتری و نمادی بطریق زیر عمل می شود: کمیتهای اسکالر با حروف کوچک و کمیت های برداری با حروف بزرگ توام با علائمی در بالای آنها مانند:
اسکالر
برداری
برای نمایش اندازه یک بردار یا حرف مربوطه را بدون علائم بردار بکار می رود و یا از علامت قدر مطلق مانند:

بردار یکان unit vector:
بردار واحد یا بردار یکان یک بردار عبارتست از برداری با اندازه های واحد و همجهت با بردار مربوطه برای نمایش این بزداز عموما از حرف
a،u همراه با علامت ^ بر روی آن استفاده می شود.همچنین برای مشخص تر شدن آن از یک اندیس مشابه با اسم بردار اصلی به همراه حروف uو a نیز استفاده به عمل می آید.
 
                                                                                                           

اسلاید ۹ :

بنابراین:

جبر بردار ها vector Algebra:
چهار عمل اصلی در ریاضیات برداری یصورت زیر معرفی می شود:
جمع بردار ها:
از نظر گرافیکی(هندسی) جمع چند بردار به دو روش صورت می گیرد:
روش اول تشکیل متوازی الاضلاع است.

روش دوم روش چند ضلعی یا مثلثی است.

اسلاید ۱۰ :

از نظر تحلیلی جمع دو بردار پس از تجزیه آندو به مولفه های هم جهت، می توان با جمع جبری مولفه های هم جهت دو بردار عمل جمع را انجام داد.

در جمع بردارها خاصیت جابجایی و شرکت پذیری صادق است.

تفریق بردارها:
در این عمل بردار    را با معکوس شده بردار    جمع می شود