لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت چرخه کربس توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت چرخه کربس قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

هدف اصلی

 • ساخت ATP
 • ساختNADH
 • ساختFADH2
 • به برخی کربوهیدرات ها برای شروع به کار نیاز دارد

اسلاید ۲ :

محل انجام

 • Glycolysis در سیتوزول
 • Krebs در ماتریکس (فضای درونی) میتوکندری

اسلاید ۳ :

ویژگی های میتوکندری

 • غشای خارجی نسبتاً نفوذپذیر است
 • غشای داخلی تنها نسبت به موادی که دارای ناقل های اختصاصی در آن هستند نفوذپذیر است.
 • مثال:
 • نسبت به NADH and FADH2 نفوذ ناپذیر است

–نسبت به پیروات نفوذپذیراست (با کمک ناقل)

 • اختصاصی شدن در میتوکندری(Compartmentalization)

–کربس در ماتریکس

–گلیکولیز در سیتوزول

اسلاید ۴ :

سرنوشت استیل کوآنزیم آ

درصورت نیاز به انرژی (ATP) و وجود کربوهیدرات برای آغاز به کار چرخه کربس

به  CO2, NADH, FADH2,GTP و در نهایت ATP متابولیزه می شود (پس از ورود به چرخه کربس)

اگر انرژی مورد نیاز نباشد (وجود مقدار زیادی ATP در بدن)

تبدیل به چربی

درصورت نیاز به انرژی (ATP) و عدم وجود کربوهیدرات برای آغاز به کار چرخه کربس (گرسنگی و روزه داری)

تشکیل اجسام کتونی (استواستات،بتاهیدروکسی بوتیرات و استون)

اسلاید ۵ :

تبدیل پیروات به استیل کوآنزیم آ

 • به ازای هر گلوکز ۲ استیل کوآنزیم آ تولید می شود
 • نوع واکنشOxidative decarboxylation
 • ساختNADH

اسلاید ۶ :

اثر مهارکنندگی آرسنیک آلی

آرسنیک در فرم آلی دارای اثر مهارکنندگی بر روی آنزیم های حاوی لیپوآمید است.

اسلاید ۷ :

واکنش آکونیتاز

 • تشکیل ایزوسیترات
 • Goes through alkene intermediate (cis-aconitate)

–elimination then addition

 • Hydroxyl moved and changed from tertiary to secondary

–(can be oxidized)

اسلاید ۸ :

تشکیل آلفاکتوگلوتارات

 • تمام آنزیم های دهیدروژناز NADH یا FADH2
 • دکربوکسیلاسیون اکسیداتیو

اسلاید ۹ :

تشکیل سوکسینیل کوآنزیم آ

 • همانند واکنش پیروات دهیدروژناز است
 • تشکیل یک تیواستر

اسلاید ۱۰ :

سوکسینیل کوآنزیم آ سینتاز

 • هیدرولیز تیواستر

–آزاد شدن CoASH

 • جفت شدن با تولید یک GTP