لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 اسلاید ۱ :

وا‍‍ژه جامعه مدني  از سنت ليبراليسم و بوسيله جان لاك براي تشريح انفكاك جامعه از دولت ظهور كرده است. اين واژه همچنين از سنت اروپاي قديم به منظور وجه تمايز بين دولت و جامعه گسترش يافته است.

دو ديدگاه ديگر در ميانه قرن هفدهم در گفتمان نقش سازمانهاي جامعه مدني ظهور كرد. ابتدا (( تحقيق بخش سوم)) در ايالات متحده امريكا به وجود آمد كه بخش واسط و نسبتاً غير وابسته بود.

تعريف بخش سوم نه تنها شامل انجمن ها مي شد، بلكه همچنين گروههاي ذينفع سنتي و تسهيل كنندگان عمومي را نيز شامل مي گشت.

اسلاید ۲ :

جامعه مدني توزيع منافع سياسي را به وسيله گروه ها و سازمانهايي كه بخشي از ساختار سلسله مراتبي قدرت نبودند افزايش مي داد. در حالي كه تعاريف محافظه كارانه و نئوليبراليسم ، جامعه مدني را به عنوان يك موجوذيت كم و بيش خود اتكاء مورد ملاحظه قرار مي داد  كه در محافل دانشگاهي و سياسي  مورد قبول واقع شده است.

مشاركت محلي در جامعه مدني يكي از اهرمهاي اساسي پيش برنده توسعه پايداراست. تصميم گيري ملي به طور غير مستقيم منعكس كننده منافع اجتماعي سياسي شهروندان و اهداف اقتصادي و انتخاب هاي توليد كنندگان و مصرف نندگان است. اما تصميم گيري محلي در سطح توده مردم و در سطوح مياني، سازمان سياسي را به واسطه بوروكراسي و قوانين و مقرارات بيش از حد؛ با چالش مواجه نموده است و علاوه بر آن مشاركت

اسلاید ۳ :

محلي ، ابتكار و نو آوري و ارآفريني ، انتقال سريع تكنولوژي و تطبيق پذيري با فرآيند توسعه را موجب مي شود.

جامعه مدني و بخش خصوصي يا بازار دو محور اصلي در فرآيند توسعه پايدار هستند. بازار همچون جامعه مدني مي تواند با اتكاء به سياستهاي دولتي ، ارزش هاي فرهنگي جامعه و سطوح تكنولوژيكي و زير بنايي فعاليت كند. در طول زمان، جامعه مدني نيز همانند بازار مي تواند موجب تغيير در سياست ها، ارزش ها و فناوري گردد.

اسلاید ۴ :

جهان در دهه گذشته شاهد رشد سازمان ها ي بخش سوم بوده است و حتي مركز جامعه مدني در دپارتمان خط مشي اجتماعي در دانشكده علوم سياسي لندن ، با راه اندازي رشته هاي مرتبط با جامعه مدني و بخش سوم ، بوده است و حتي مركز جامعه مدني و بخش سوم ، دانشجويان دكتري را در گذراندن رساله دكتري هدايت مي كند و اخيراً دوازده دانشجوي دكتري در اين مركز در حال كار بر روي موضوعات متنوع تحقيقي مرتبط با جامعه مدني و بخش سوم هستند.

سازمانهاي بخش سوم ، سازمانهايي هستند كه در يك طيف وسيع ، از خدمات رفاهي تا تفريحي، از گروههاي فشار سياسي تا گروههاي هنري و تفريحي فعاليت مي كنند.

اسلاید ۵ :

    در ميان بسياري از صاحبنظران، اين گرايش وجود دارد كه جامعه مدني را با NGO ها معادل و يكسان فرض نمايند.

    بيشترين تلاش ها براي تعريف واژه NGO ها متمرز بر اين بوده ه اين سازمان ها قسمتي از حومت نيستند و مستقل از آن هستند و يا داراي گرايش غير انتفاعي مي باشند و علاوه بر آن، داوطلبي گرايي در NGO ها ي عنصر اساسي است كه نه تنها براي عضويت ، بلكه مخصوصاً براي تدارك منابع مورد توجه قرار مي گيرد.

   اين تعريف به طور روشن، NGO ها را به عنوان سازمانهاي بخش سوم دسته بندي مي كند. درست شبيه انجمن هاي بزرگ در بخش هاي اجتماعي و بهداشتي..

اسلاید ۶ :

   

    به طور كلي تعريف پذيرفته شده از يك  NGO  عبارت است از: سازماني درگير فعاليت هاي توسعه ه به وسيله حكومت ايجاد نشده است .NGOها جامعه مدني نيستند بلكه آنها به عنوان متصل كننده ، ميانجي و بيان كننده منافع شهروندان از طريق گفتمان و نقد از سيستم اجتماعي خدمت مي كنند . همانطور كه سازمانهاي غير دولتي عقايذ شهروندان را بيان مي كنند و بين دولت و افراد خصوصي قرار مي گيرند بخشي از جامعه مدني هستند.

اسلاید ۷ :

سازمانهايي كه در يك كشور (( سازمانهاي غير دولتي))‌ ناميده مي شوند ، به دلايلي كه براي ما مشخص نيست ، در برخي كشورهاي ديگر ((سازمانهاي داوطلب )) يا (( سازمانهاي غير انتفاعي )) ناميده مي شوند.

سازمانهاي غير دولتي ، عناوين و اسامي مختلفي دارند و در نقاط مختلف دنيا با عناوين خاصي مورد شناسايي قرار مي گيرند. جدول زير تنوع اين نوع سازمان ها و علائم اختصاري آنها را نشان مي دهد.

اسلاید ۸ :

سازمانهايي كه خدمات ارائه ميدهند. همانند سازمانهايي كه براي بهبود زندگي كودكان خدمات آموزشي ارائه مي كنند. يا برنامه هاي اعتباري براي شركتهاي كوچك ارائه مي دهند.

سازمانهايي كه از اهداف خاص توسعه همچون خدمات برنامه ريزي خانواده يا زير ساختهاي توسعه يا قوانين معافيتي براي شركتهاي كوچك حمايت مي كنند.

سازمانهايي كه از اصلاحات سياسي و اجتماعي همچون حفظ امنيت و محيط زيست حمايت مي كنند.

سازمانهايي كه مسائل و مشكلات توسعه همچون فقر يا بي اعتنائي به محيط زيست را تجزيه و تحليل مي كنند.

اسلاید ۹ :

 

 

سازمانهايي كه براي توليد مستقيم يا پردازش و بازاريابي تشكيل شده اند. مانند تعاوني هاي كشاورزي و انجمن هاي اعتباري روستايي.

سازمانهايي كه با ديگر سازمانها و افراد منافع مشتركي دارند مانند اطاق هاي بازرگاني، اتحاديه هاي بازرگاني و گروههاي حقوق بشر.

اسلاید ۱۰ :

ساده ترين روش براي طبقه بندي سازمانهاي غير دولتي به شرح ذيل است:

سازمانهاي عملياتي كه هدف اصليشان تدوين و اجراي پروژه هاي توسعه  است.

سازمانهاي حمايتي كه هدف اصليشان دفاع در برابر يك معضل خاص و تأثير گذاري بر سياست ها و رويه هاي نهادهاي خاص است.