لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت کنترل اتوماتيک توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت کنترل اتوماتيک قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

سرفصل مطالب:

nتبديل لاپلاس و مفاهيم آن.

nمبانی و مفاهيم کنترل.

nمدل سازی سيستمهای ديناميکی.

nبررسی رفتار ترانزيست سيستمها.

nمعرفی انژکتور دررفتار سیستمها.

nمکان ريشه ها.

nپايداری.

nدياگرام bode و کاربردهای آن.

اسلاید ۲ :

مزيت کنترل خودکار:

عملکرد بهينه سيستم های پويا و بهبود کيفيت و ارزانتر شدن فرآورده ها وگسترش ميزان توليد

و نيزماشينی کردن بسياری از عمليات.

کنترل علمی است که به تنظيم رفتار و يا مقدار کميت های موجود در محيطهای مختلف عملياتی

(همانند محيطهای صنعتی) مي پردازد. به عنوان مثال کنترل يک کوره به معنی تنظيم رفتار

 تغييرات دمايی يا مقدار دمای آن می باشد.

اسلاید ۳ :

سيستم های کنترل را به دو دسته تقسيم می کنند :

nسيستم های کنترلی که مقدار متغير تحت کنترل را روی عدد يا مقدار خاصی تنظيم می کنيم را سيستم های Regulation گوييم .(مثل تنظيم دمای کوره روی ۱۲۰۰ درجه )

nسيستم های کنترلی که رفتار متغير تحت کنترل را رویمنحنی يا پروفيل خاصی تغييرمی دهند را سيستم Tracking می گويند. (مثل هدايت موشک)

اسلاید ۴ :

وروديها خود به دو دسته تقسيم می شوند :

nوروديهای قابل تنظيم : وروديهايی که مقدار آن يا زمان وقوع آن کاملاً قابل تنظيم باشد مثلOpening valve.

nوروديهای نا خواسته : وروديهايی که مقدار آن يا زمان وقوع آن در دست کاربر نباشد مثل فشار مخزن سوخت ودمای محيط و يا فشار تانک.

اسلاید ۵ :

تعريف دقيق علم کنترل:

علم کنترل روشهايی را معرفی می کند که در اين روشها به منظور تنظيم خروجی سيستمها می توان با استفاده از محاسبات رياضی ورودی مناسب را برای اعمال به سيستم بدست آورد. محاسبات رياضی انجام شده به منظور بدست آوردن ورودی مناسب را کنترل گويند. (البته در حالت Regulation  يا  Tracking کنترلر بايد قادر باشد اثر وروديهای ناخواسته را کاهش داده يا در حالت ايده آل حذف کند.)

اسلاید ۶ :

دو نوع ورودی ناخواسته در سيستم وجود دارد :

nNoise ورودی ناخواسته ايست که همواره در سيستم تأثير می گذارد.

nDisturbance يا اغتشاش ورودی ناخواسته ايست که در يک بازه زمانی روی سيستم تأثير می گذارد.

اسلاید ۷ :

برای سادگی سيستم ها را به صورت بلوک دياگرام زير نمايش می دهيم:

 

سيستم های موجود در صنايع فرآيندی را Process گويند .

سيستم ها ممکن است چند خروجی و يا چند ورودی داشته باشند.

 

Single Input Single Output (S.I.S.O)

Multiple Input Single Output (M.I.S.O)

Multiple Input Multiple Output (M.I.M.O)

Single Input Multiple Output (S.I.M.O)

 

اسلاید ۸ :

در روش OPEN LOOP کنترولر از روي مقدار desired output (خروجي) به محاسبه ورودي مناسب براي سيستم مي پردازد.

 

مثال:کنترل مکان اهرم . پرتاب گلوله.

 

از طرفي مي دانيم که در هرسيستم تغييرات خروجي سيستم وابسته به تغييرات در ورودي سيستم مي باشد.

خروجي سيستم :y(t)  

ورودي سيستم  :x(t)

از طرفي y تابعي از x است: 

 

اسلاید ۹ :

معايب روش Open Loop:

nنياز به شناسايی Process به طور دقيق.  

nمحاسبه تابع f در بسياری از موارد قابل محاسبه نيست.

nمعکوس تابع f در بسياری از موارد قابل ايجاد نيست.

nتغيير در ساير پارامترها باعث ايجاد خطا در خروجی می شود.

به منظور حذف اين معايب روشي پيشنهاد شد که مشابهت بسيار زيادي به عملکرد انسان دارد.در اين روش که

روش کنترل حلقه بسته ناميده شده است مقدار خروجي سيستم همواره توسط يک دستگاه اندازه گيري اندازه

 گيري مي شود. مقدار خوانده شده با مقدار مطلوب مقا يسه مي گردد و خطاي سيستم بدست مي آيد. از روي

اين خطا مقدار ورودي مناسب براي سيستم بدست مي ايد.

 

 

اسلاید ۱۰ :

بلوک دياگرام سيستم حلقه بسته:
 

تقريباً ٪ ۹۹ کنترلرهاي موجود در صنعت به صورت حلقه بسته مي باشند.

مثال: کنترل دماي راءکتورهاي شيميايي و ربات وکنترل سرعت چرخش موتورو پرتاب موشکهاي هدايت شونده.