لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت گذار فاز توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت گذار فاز قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

پديدة گذار فاز

پديده‌‌اي است كه با بروز يك ناپيوستگي در ترموديناميك يك دستگاه همراه است.

گذار فاز مرتبة اول: تابع گيبس در طي تغيير فاز ثابت مي‌ماند و شامل تغييراتي در آنتردپي (s) و حجم (v) هستند مانند فرآيند جوش – ميعان

گذار فاز مرتبة دوم و بالاتر: گذارهايي كه بدون تغيير ناگهاني در چگالي با يك تغيير ناگهاني در گرماي ويژه همراه است. در اين گذارها شكست تقارن بدون تغيير حالت است. مثل تبديل مواد يا رامغناطيس به مواد فرد مغناطيس در اين حالت پارامتر نظم    است و بدون اينكه سيستم تغيير حالت پيدا كند سيستم تقارنش را نسبت به دوران از دست مي‌دهد.

اسلاید ۲ :

جايگاه پديده گذار در حل مسايل به روش آماري

تحليل پديده‌هاي فيزيكي در مكانيك آماري به طور كلي به دو دسته تقسيم مي‌شود:

 

دستة اول: ساختارهاي ميكروسكوپي سيستم غير بر هم كنشي هستند و در نتيجه تابع ترموديناميكي سيستم به طور مستقيم از دانش به ترازهاي انرژي متعدد به دست مي‌آيد.

 

دستة دوم: كه پديدة گذار فاز به اين روش  بررسي مي‌شود، تحليل نقطة تكينة تابع ترموديناميمي است.

اسلاید ۳ :

پديدة فرو مغناطيس

  • در بعضي از فلزات كسري از اسپين اتمها در دماي پايينتر از دماي خاصي (دماي بحراني) در يك جهت خاص تطبيده مي‌شوند و يك ميدان مغناطيسي خود بخودي ايجاد مي‌كنند.

مطالعة اساسي در گذار فاز مطالعه رفتار سيستم در همسايگي نقطة بحراني است. 

اسلاید ۴ :

مدل آيزينگ

هر جا كه با زنجيري از يك خصوصيت و يا با انتشاري كه همسايگي در آن نقش مهمي داشته باشد مدل آيزينگ را مي‌توان آزمود. مثلاً بررسي يك بيماري مسري و انتشار آن در يك جامعه و يا ارتباط شركتهاي تجاري و بر هم كنش آنها با هم و همچنين در موقعيت‌هايي كه پارامتر يا كميت خاصي از سيستم دو انتخاب براي مقدار گيري داشته باشد يا بتوان تعداد اين  انتخاب‌ها را به دو مقدار تقليل داد.

اسلاید ۵ :

مدل آيزينگ در گذار پارامغناطيس- فرو مغناطيس

براي حل سيستمهاي شيميايي- فيزيكي كه دستخوش انتقال فاز مي‌شوند بوسيلة آرايش شبكه‌اي كه فقط نيروهاي بر هم كنشي اتمهايي كه در همسايگي هم هستند را در نظر مي‌گيريم كه نحوة‌ آرايش (اشغال فضا) اين برهم كنش‌ها را تغيير مي‌دهد اين مدل خواص ترموديناميكي پديده‌ها را تغيير نمي‌دهد. مدل آيزينگ تلاشي است براي شبيه‌سازي ساختار يك جسم فرومغناطيس و مزيت اصلي آن اينست كه اين مدل در دو بعد به بررسي دقيق در مكانيك آماري منجر مي‌شود.

اسلاید ۶ :

در اين مدل سيستم به صورت آرايه‌اي از N نقطة ثابت كه جايگاههاي شبكه ناميده مي‌شود و در نظر گرفته مي‌شود. اين آرايه شبكه n بعدي را تشكيل مي‌دهد كه يك متغيير اسپيني                     به هر جايگاه شبكه نسبت داده مي‌شود كه عددي برابر ۱+ يا ۱- است.  

                 معرف يك پيكربندي است.

شكل يك نمونه‌اي از يك پيكربندي براي سيستمي با ۵ جايگاه است كه پيكربندي اين شكل {۱-، ۱+، ۱+، ۱-، ۱+}={δ۱}است.

اسلاید ۷ :

مدل آيزينگ در گذار پارامغناطيس- فرو مغناطيس

انرژي سيستم در يك پيكره بندي {δi }

جملة اول ناشي از بر هم كنش اسپيني نزديكترين همسايه است كه در اين رابطه J ثابت جفت شدگي يا متبادلي نام دارد كه تابعي از فاصلة بين دو اسپين است مي‌تواند مثبت (در مواد فرومغناطيس) يا منفي (مواد پارامغناطيس) باشد. فرض مي‌كنيم كه J به مكان ذرة i و j بستگي نداشته باشد.

n.n معرف نزديكترين همسايه‌هاي هر جايگاه است و ۹ تعداد اين همسايه‌ها، هندسه شبكه از طريق J , q وارد مسأله مي‌شود.

جمله دوم ميانگين برهم كنش تك تك اسپين‌ها با ميدان مغناطيسي است.

اسلاید ۸ :

بررسي مدل آيزينگ در يكبعد

در بررسي اين مدل ما از مدل ماتريس انتقال پيروي مي‌كنيم.

با استفاده از خاصيت تبادلي شبكه بلوري ما مي‌توانيم ساختار بسته و متناهي را جايگزين شبكه متناوب بكنيم. بنابراين ساختار مربوط به شبكه يكبعدي منحني بسته‌اي است كه N امين عضو شبكه در كنار اولين اسپين قرار مي‌گيرد.

اسلاید ۹ :

بررسي مدل آيزينگ در يك بعد

تابع پارش سيستم

اسلاید ۱۰ :

ويژه مقادير ماتريس p ، تابع پارش يك جايگاه است كه چون          مي‌توان
گفت نقش اساسي را در توصيف خواص فيزيكي سيستم ويژه مقدار بزرگتر دارد.