لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت گرمای ویژه(Specific Heat) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت گرمای ویژه(Specific Heat) قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

  • گرمای ویژه (Specific Heat)
  • هدایت گرمایی (Thermal Conductivity)
  • انتشارحرارت (Thermal Diffusivity)
  • ضریب انتقال سطحی حرارت(Surface Heat Transfer Coefficient)
  • گرمای نهان (Latent Heat)
  • آنتالپی( Enthalpy)

اسلاید ۲ :

گرمای ویژه(Specific Heat)

گرمای ویژه ماده (     ) مقدار گرمایی است که واحد جرم ماده باید دریافت کند یا از دست دهد تا دمای آن به اندازه یک درجه افزایش یا کاهش یابد.

واحد آن بر حسب                       در سیستم SI  است.

بنابر این گرمای مورد نیاز برای افزایش دمای ماده ای به جرم  M از T1 به T2 برابر است با :

اسلاید ۳ :

گرمای ویژه با توجه به رطوبت و دمای مواد (Siebel):

                                                          بالای دمای انجماد

                                                          پایین دمای انجماد

M: رطوبت برمبنای تر

اسلاید ۴ :

  معادله عمومی گرمای ویژه با توجه به ترکیبات مواد   (Choi and Okos):
 
 Xw: جزء جرم(وزنی) آب
 Xp : جزء جرم(وزنی) پروتئین
 Xf : جزء جرم(وزنی) چربی
 Xc : جزء جرم(وزنی) کربوهیدرات
 Xa : جزء جرم(وزنی) مواد اضافی

اسلاید ۵ :

هدایت گرمایی(Thermal Conductivity)

به توانایی و قابلیت مواد در انتقال حرارت اطلاق می گردد (مقايسه چوب و فلز) ودر حالت پایدار(Steady State)  طبق قانون زیر بیان می شود(Fourier’s law):

        k مقدار حرارت عبور کرده از سطح مقطع واحد در واحد زمان با گرادیان دما است. 

        :  گرادیان دما

          :  ثابت فرمول که همان هدایت گرمایی ماده است

          :  سطح تماس

          :  گرمای انتقال یافته

  هدایت گرمایی بر حسب                 بیان می شود.(۱w =1 J/s)

اسلاید ۶ :

 وقتی که اطلاعات در جدول موجود نیست با استفاده از معادله اندرسون  استفاده می شود. که با آن می توان هدایت گرمایی را از روی درصد آب محاسبه کرد( در رطوبت زیاد):

           : هدایت گرمایی آب

           : جزء وزنی آب

           : هدایت گرمایی جامد که برابر                        فرض شده است که مستقل از دما و ترکیبات می باشد.

اسلاید ۷ :

انتشار حرارت (Thermal Diffusivity)

 انتقال حرارت بروش هدایت حرارتی باعث گرم شدن يا سرد شدن مواد می شود که در مواد همگن با هدایت گرمایی k  و دانسیته       و گرمای ویژه        ، دما

  در سه جهت تغییر می کند که با قانون زیر(Fourier’s law) توصیف می شود:

مقدار                 انتشار حرارت نامیده می شود وبا         نمایش داده می شود

و واحد آن در SI ،           است.

اسلاید ۸ :

نفوذ گرمایی برای مواد مرکب  با فرمولی مشابه فرمول گرمای ویژه ارائه می شود( Martens,1980):

 :جزء جرمی آب
 : جزء جرمی پروتئین
 : جزء جرمی چربی
 : جزء جرمی کربوهیدرات

اسلاید ۹ :

ضریب انتقال حرارت سطحی

وقتی که جسمی در مجاورت گاز یا سیالی با دمای متفاوت قرار می گیرد، دمای آن تغییر کرده تا به دمای سیال برسد. حرارت به سطح جسم هدایت شده و از  لایه مرزی با ضریب انتقال حرارت معینی عبور میکند.(طبق قانون نیوتن):

     : ضریب هدایت گرمایی سطحی

     : دمای سیال

     : سطح تماس

     : دمای جسم جامد

واحد h  بر حسب                است .

اسلاید ۱۰ :

گرمای آشکار و نهان

گرمای آشکار همان دمایی جسم  است که حس می شود یا اندازه گیری می شود.

گرمان نهان حرارت مبادله شده در خلال تغییر فاز ماده می باشد(جامد، مایع و گاز)

در فشار آتمسفر، آب  ۰ oC 335صفر کیلوژول در کیلوگرم حرارت ازدست میدهد تا به یخ صفر درجه برسد و آب ۱۰۰ oC 2257 کیلوژول در کیلوگرم  حرارت می گیرد تا به بخار ۱۰۰ درجه برسد.

  • گرمای نهان تبخیر( یا میعان )
  • گرمای نهان انجماد

گرمای نهان انجماد بوسیله  Lamb  به صورت زیر ارائه شد :

واحد گرمای نهان             است.