لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت گشــــتالت درمـــــانی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت گشــــتالت درمـــــانی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

درس روانشناسي گشتالت

  • تاريخچه

گشتالت در قرن ۲۰

نام گروهی از روانشناسان آلمانی است .

ورتايمر بنيانگذار گشتالت می دانند با اين حال كهلر – كافكا  از دوستان  نزديك  او در بنيانگذاری گشتالت به حساب مي أيند .

 پرلز در طي سالهاي ۱۹۷۰-۱۸۹۳ براساس آموزشها و تجارب قبلی در زمينه روانشناسی گشتالت ، معناشناسی ، نهضت توانايی بالقوه أدمی را توسعه می دهد .

اسلاید ۲ :

كليات

  • گشتالت يك كلمه آلماني به معني كل يا سازمان است .

پيروان اين مكتب معتقدند :

       « كل بيشتر از مجموع اجزاي آن است »  

يعني ما دنيا را در كل های معنی دار تجربه مي كنيم . ما محركهاي جداگانه را نمي بينيم بلكه آنچه را مي بينيم محركهاي تركيب يافته هستند .

مثال : در حقيقت شما نمي توانيد از تصويري ، تصور كاملي درك كنيد ا گر ابتدا بازو ، بيني ، دهان و ساير بدن نگاه كنيد و بكوشيد تا آنها را كنار هم قرار دهيد.

اسلاید ۳ :

مفاهيم بنيادي نظريه پرلز  

الف ) نظريه شخصيت 

 « كمپلر » تكامل شخصيت به سه مرحله اجتماعی ، روحی ، روانی ، جسمانی تقسيم مي شود .

مرحله روانی ، جسمانی عرصه اي كه گشتالت درمانی در آن دست به مداخله و عمل می زند . البته کنار گذاشتن مراحل دیگر نیست بلکه این مرحله مرکز اصلی توجه است و تا سرحدی هم از عهده درمانگر ساخته و با آگاهی او از دو مرحله دیگر توأم است . گشتالت درمانی به مفهوم سازی انسان و انعكاسهای فيزيولوژيك علاقمند است .

اسلاید ۴ :

اين مرحله با آ گاهي فرد از خودش توصيف مي شود و شخصيت فرد تعبير مي شود . در نتيجه ساخت سه گانه شخصيت
 ۱- خود ((Self : نه یک غریزه است و نه غرایزی دارد بلکه یک عملکرد ارگانیزمی است و نقش اجرايی و وحدت بخشی  بازی می كند .

 ۲- تصویر خود ( Self-image ) : فرايند درون بيمار كه وسيله علامت و نشانه های مرضی است .

 ۳- بودن : فرايند درون درمانگر به فرايند مرضی پاسخ می دهد.
ب ) ماهيت انسان

به اعتقاد پرلز :

 انسان به منزله يك ارگانيزم و يك كل است كه نياز شديدي به محيط و تعامل با آن دارد .

اسلاید ۵ :

روانشناسی گشتالت

    به ذاتی بودن نياز انسان به سازمان و وحدت تجربه ادراكی معتقدند . بدين معنی كه انسان تجربه خود را در جهت تماميت و وحدت سوق می دهد و تمايل دارد در جهت چيزهاى كل يا هيئتهاى خوب حركت كند كه از تنشهای خود بكاهد و كليت خود را به ظهور برساند .

ج ) اضطراب و بيماری روانی :

    مفهوم اضطراب فاصله و شكاف ميان حال و آينده است . انسان بدان مضطرب مي شود كه وضعيت موجود را رها مى كند و درباره آينده و نقشهاى احتمالى كه ايفا خواهد كرد به تفكر می پردازد.

اسلاید ۶ :

   دلهره و مشغوليت در زمينه فعاليتهای آينده باعث ترس صحنه اى مى شود ترس صحنه اى از توقع و انتظار فرد از اتفاقات بد و ناگوار در رفتار و نقشهای آينده بوجود مى آيد. فرد با تشخيص اين كه اين اضطراب از چه منبعی حاصل می شود بايد به خود آيد و در زمان  حال زندگى كند . اصل گشتالت می گويد كه ارگانيزم نمی تواند درهر زمان حواسش را بر بيش از يك چيز متمركز كند ، توجه به ايفای يك نقش از تمركز بر روی رفتارى كه به رشد و تكامل منجر می شود جلوگيرى خواهد كرد .

اسلاید ۷ :

« مفاهیم اصلی »

برای فهم و درک نظریه ای که درمان گشتالتی براساس آن انجام می گیرد :

۱- سوگیری همین جا و هم اکنونHere and now orientation  

۲- ماهيت تجربه اى                              Experiental nature 

۳- مسؤليت                                                    Responsibility

۴- قطبيتها                                                              Polarities

۵- تماس                                                          Expressions

اسلاید ۸ :

×سوگیری همین جا و هم اکنون

۱- مداخله هاى درمانى بر پايه ادراك فرد از رفتار واقعى و كنونى مددجو انجام مي گيرد ، تاكيد بر زمان حال به مراجع فرصت مي دهد تا كاملا از تجربيات خويش آگاه شود و آنها را كشف كند آگاهى يعنى كسب دانش نسبت به محيط ـ بدون كسب آگاهى مراجع قادر به تغيير شخصيت خود نخواهد بود مشاور توجه خود را معطوف تنفس ، حركات ، بيانگر ، صدا ، بيان تظاهرات چهره اى در واقع رفتار كلامى و غيركلامى مراجع می سازد .

 

اسلاید ۹ :

مشاور در درمان با طرح سوالاتى كه با چه ، چگونه ، چطور آغاز می سازد تا با استفاده از اين واژه موجب شناسايى رفتار و تمام وقايع جريان درمان مى شود . اينها باعث مى شود در جريان عمل و آن چيزى بشود كه هست نه آن چيزى بشود كه نيست ولى آرزو دارد بشود – با طرح سوال اكنون صدايت چگونه است ؟ در جواب ضمير من استفاده مي كند اين كلمه حاكي بر مالكيت و تعلق داشتن  همه آن چيزها درهمان لحظه برشخص است .

  • شروع سؤال با »چرا« باعث دلیل تراشی می شود و به فهم و درک مشکل اصلی دور می كند ( پرلز ۱۹۶۹و۱۹۷۰; پاپن ۱۹۷۴ )
  • با آوردن علتهای پی در پی درباره گذشته ، آینده و تجربه شخصی پاسخ می دهد .

اسلاید ۱۰ :

گشتالت درمانی : زمان حال = تجربه = آگاهی = واقعیت است .

× ماهیت تجربه ای ( تجربه و آگاهی )

    ماهيت گشتالت درمانى تجربه اى است و در گشتالت درمانى أگاهى يك عامل درمان بخش تلقى مى شود . مراجع أگاهی خود را نسبت به معنی ، وجود روز به روز خویش با برونریزی همه موقعیتهای ناتمام زندگی خود که در جلسه درمان به وقوع می پیوندد ، کسب می کند . در جلسه درمان ، تعارض حل نشده فرد – در رابطه با شخص معنی دار زندگیش – به شیوه ای کار می شود که گویی این تعارض در همین لحظه اتفاق افتاده . همچنین ، مراجع تشویق می شود تا رفتارهای تکراری خود را در زندگی روزانه ، در همان جلسه درمان ، برونریزی کند . و اصطلاحاً قطع کند .