لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت گندزدایی و دفع پسمانده های بیمارستانی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت گندزدایی و دفع پسمانده های بیمارستانی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

پسمانده های مراقبت از تندرستی :
 تعریف و طبقه بندی

 • تعریف:
 • پسمانده های مراقبت از تندرستی شامل همه ی پسمانده های تولید شده به وسیله ی مؤسسات مراقبت از تندرستی ، مراکز پژوهشی و آزمایشگاههاست. علاوه بر این پسمانده های ناشی از منابع «کوچک» یا «پراکنده» مانند پسمانده های تولید شده در جریان اجرای مراقبت از تندرستی در خانه (مانند تزریقات انسولین ، دیالیز و غیره ) را هم شامل می شود.
 • طبقه بندی پسمانده های خطرناک مراقبت از تندرستی در جدول زیر خلاصه شده است.

اسلاید ۲ :

منابع عمده ی تولید پسمانده های مراقبت از تندرستی

 • بیمارستانها
 • بیمارستانهای دانشگاهی.
 • بیمارستانهای عمومی.
 • بیمارستانهای شهرستان.
 • سایر مؤسسات مراقبت از تندرستی
 • خدمات مراقبت پزشکی فوریتی.
 • درمانگاه ها و مراکز خدمات بهداشتی – درمانی.
 • درمانگاهای مامایی و زایشگاه .
 • مراکز دیالیز.

اسلاید ۳ :

 • خانه های کمک های اولیه و آسایشگاه بیماران.
 • آسایشگاه ها و مؤسسات مراقبت دراز مدت.
 • مراکز انتقالی .
 • خدمات پزشکی نظامی .
 • مراکز پژوهشی و آزمایشگاه های مربوطه
 • آزمایشگاه های پزشکی و زیست پزشکی .
 • آزمایشگاهها و مؤسسات بیوتکنولوژی (زیست –فناوری).
 • مراکز پژوهش پزشکی.
 • مراکز کالبد شکافی و نگهداری اجساد
 • پژوهش و آزمایشهای جانوری
 • بانک خون و خدمات گردآوری خون
 • خانه های پرستاری از سالمندان

اسلاید ۴ :

ایجاد پسمانده در مراقبت از تندرستی

 • در چند مطالعه نشانه ای از ایجاد پسمانده در کارهای مراقبت از تندرستی ارائه شده است. داده های به دست آمده از بعضی از این بررسی ها در چند مطالعه ای که تاکنون انجام گرفته است نشان می دهد که ایجاد پسمانده در کارهای مراقبت از تندرستی نه فقط در کشورهای مختلف بلکه در داخل هر یک از کشورها نیز متفاوت است. ایجاد پسمانده به عوامل متعددی بستگی دارد: مانند استقرار روشهای مدیریت پسمانده ، نوع موسسه مراقبت از تندرستی ، نوع تخصص های موجود در بیمارستان ، سهم اقلام قابل استفاده ی مجدد و مصرف شده در مراقبت از تندرستی ، و سهم بیماران درمان شده به صورت مراقبت روز. بنابراین پیشنهاد شده که این داده ها فقط به عنوان نمونه در نظر گرفته شوند نه به عنوان پایه ای برای مدیریت پسمانده در هر یک از موسسات مراقبت از تندرستی .

اسلاید ۵ :

 • در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط ایجاد پسمانده در کارهای مراقبت از تندرستی به طور معمول کمتر از کشورهای پردرآمد است. ولی دامنه مقادیر ایجاد پسمانده در کشورهای دارای درآمد مشابه باحتمال به گستردگی دامنه آن در کشورهای پردرآمد نسبت به کشورهای فقیرتر هست.
 • مقدار پسمانده مواد پرتوزا به طور معمول در مقایسه با پسمانده های تولید شده در صنعت هسته ای بسیار کمتر است.
 • در کشورهای روبه پیشرفت که خود درباره پسمانده های ناشی از کارهای مراقبت از تندرستی بررسی انجام نداده اند برآوردهای ذیل را در حدود متوسط توزیع پسمانده های مراقبت از تندرستی می توان به عنوان برنامه ریزی مقدماتی سودمندی برای مدیریت پسمانده ها انجام داد:

اسلاید ۶ :

 • – هشتاد درصد پسمانده های عمومی مراقبت از تندرستی که می توان با دستگاههای عادی خانگی و سیستم ها مدیریت پسمانده در شهرها با آنها برخورد کرد.
 • – پانزده درصد پسمانده های عفونی و آسیب شناختی .
 • – یک درصد پسمانده اجسام برنده و نوک تیز.
 • – سه درصد پسمانده مواد شیمیایی و دارویی.
 • کمتر از ۱% پسمانده های ویژه مانند پسمانده های سایتوتوکسیک و پرتوساز، ظروف تحت فشار ، یا ترمومترهای شکسته و باتریهای مصرف شده.
 • پیش از اجرای هر برنامه ریزی باید موسسه مراقبت از تندرستی مقدار تولید پسمانده های خود بویژه پسمانده های خطرناک مراقبت از تندرستی را برآورد کند.

اسلاید ۷ :

 • خطرهای پسمانده های مراقبت از تندرستی
 • ۱- پسمانده های مراقبت از تندرستی
 • شامل بخش بزرگی از زباله های عمومیو سهم کوچکتری از پسمانده های خطرناک اند.
 • انواع خطر:
 • مواجهه با پسمانده های خطرناک مراقبت از تندرستی می تواند موجب بیماری یا آسیب صدمه ای شود. ماهیت خطرناک پسمانده های مراقبت از تندرستی ممکن است به علت یک یا چند خصوصیت از خصوصیات ذیل باشند:
 • – عوامل زنده ی بیماریزا داشته باشد.
 • – ژنوتوکسیک باشد.
 • – دارای سم یا ماده ی شیمیایی یا دارویی خطرناک باشد.

اسلاید ۸ :

 • – مواد پرتوساز داشته باشد.
 • – اجسام برنده و نوکتیز داشته باشد.
 • اشخاص در معرض خطر:
 • همه ی کسانی که در معرض خطر پسمانده های خطرناک مراقبت از تندرستی باشند در معرض خطر بالقوه هستند؛ از جمله : کسانی که در مؤسسات مراقبت از تندرستی تولید کننده ی پسمانده های خطرناک اند ، و کسانی که خارج از این مؤسسات اند ولی یا با این پسمانده ها سر و کار دارند و یا در معرض آنها قرار می گیرند (به علت مدیریت نادرست).
 • گروههای اصلی در معرض خطر عبارت اند از:
 • – پزشکان ،پرستاران ، کارکنان دیگر مراقبت از تندرستی و کارکنان تأسیسات بیمارستان.

اسلاید ۹ :

 • – بیمارانی که در بیمارستان یا در خانه تحت مراقبت از تندرستی قرار می گیرند.
 • – بازدید کنندگان از مؤسسات مراقبت از تندرستی .
 • – کارگران خدمات پشتیبانی مرتبط با مؤسسات مراقبت از تندرستی مانند رخت شویخانه ، رفتگران ،و کارگران ترابری.
 • – کارگران مراکز دفع زباله ها (مانند کارگران دفن زباله در زمین یا زباله سوزها از جمله زباله گردها
 • خطرهای مرتبط با پسمانده های مراقبت از تندرستی در مراکز کوچک یا دورافتاده را هم نباید از نظر دور داشت؛ پسمانده های چنین مراکزی عبارتند از پسمانده های ایجاد شده به علت مراقبتهای خانگی مانند دیالیز ، و پسمانده های ایجاد شده از مصرف مواد مخدر غیرقانونی (که به طور معمول از راه درون سیاهرگی است).

اسلاید ۱۰ :

 • خطر پسمانده های عفونی و برنده :
 • پسمانده های عفونی ممکن است دارای انواع بسیار گوناگونی از خرده اندامهای بیماریزا باشند. عوامل زنده ی بیماریزای موجود در پسمانده های عفونی از چند راه می توانند وارد بدن انسان شوند:
 • از راه یک خراشیدگی ، بریدگی ، یا فرورفتن سوزن در پوست .
 • از راه پوششهای مخاطی.
 • به وسیله ی استنشاق.
 • از راه خوراکی.
 • مثالهایی از عفونت های حاصله به علت مواجهه با پسمانده های مراقبت از تندرستی در جدول زیر فهرست شده اند. در آن جدول آبگونه های بدنی که به طور معمول وسیله ی انتقال این عوامل هستند نیز آمده است.