لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت یاد آوری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت یاد آوری قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

* دوره ارزيابي عملکرد: منظور از دوره ارزيابي از اول فروردين ماه هر سال تا پايان اسفند همان سال مي‌باشد.                                                             

* ارزيابي كننده:‌ بالاترين مقام اجرايي هـرواحد سازماني که مسوولیت ارجـاع کار به ارزیابی شونده را برعهده دارد وارزیابی شونده در قبال وی پاسخگواست .         

* ارزيابي شونده: فردی است که کلیه بند ها ومندرجات فرم را به صورت دقیـق با نـظـارت ارزیـابی کـنـنـده تـکمیـل و پـس از امتـیـازدهی آن را امضا می نـمایـد وشـامـل كــليـه كــاركـنــان رسـمي ، پــيمـاني ، قــرارداد خـريــد خدمت ( وزارتـی ) ، مشمـولیــن قانـون خدمـت پـزشکان و پیـرا پزشکان ، مشمولین قانـون پـزشکان متعـهد خدمـت ، کارمندان قـراردادی تبـصره ۳مـاده ۲ و۴ ماده ۲ كـه در دوره                 ارزيابي حداقل یک ماه به خدمت اشتغال داشته‌اند؛ می باشد  .                         

* حد نصاب امتیازارزيابي: کسب حداقل ۵۰ امتيازاز۱۰۰امتيـاز فـرم         ارزيـابي می باشد .                                                              

اسلاید ۲ :

انواع فرمهای ارزيابي و حیطه شمول آنها :

۱ ـ فرم شماره( ۱ـ ۱ و ۲ـ ۱ ) ارزیابی عملکرد مدیران میانی: افرادی که شرح وظایف مربوط به مدیران را انجام می دهند و وظیفه ایجاد ارتباط بین سطوح مدیران عالی ( ارشد) و مدیران پایه (سرپرستان) را بر عهده دارند .

۲ ـ فرم شماره( ۱ـ ۲ و ۲ـ ۲) ارزیابی عملکرد مدیران پایه: افرادی که تصدی  رییس اداره ، رییس قسمت ، رییس بخش و… را عهده دار می باشند.

۳ ـ فرم شماره( ۱ـ ۳ و ۲ـ ۳) ارزیابی عملکرد کارکنان : برای ارزیابی تمامی کارمندان در سطوح و عناوین سازمانی مختلف که جزء دو گروه اول و دوم نیستند ؛ مورد استفاده قرار می گیرد.

اسلاید ۳ :

شرح وظیفه ( متناسب باشغل مورد تصدی، شرح وظایف و برنامه های مرکز/ واحد) : در این ستون شرح وظایف عمده دوره ارزیابی کارمند که همان محور است بر اسـاس بـرنامه عملیاتـی ( استراتژیک ) واحـد ، توسط مـدیـر بلافصل وخود کارمند تعیین و درج می گردد .

عنوان شاخص : در این ستون وظایف و مسئولیت هـایی که مدیــر یا کارمنـد برای رسیدن به شــرح وظایـف (محور های) تعییـن شده بـایـد انجام دهــد ؛ درج می شود . شاخص مي‌تواند به شكل درصد يا تعداد مطرح گردد .

نکته ۱: تعیین شرح وظایف (محور ها) و شاخـص های ارزیــابـی بــر عهــده ارزیابی شونده وتایید آن بر عهده مدیر بلافصل است .

نکته ۲: کارمندانی که بـخش اعظـم فعالـیت آنها، نتـایـج کیـفی بــه همـراه دارد می توانند شاخص ها را با توجه به میزان پیشرفت کار به صورت درصد مطرح نمایند .

 

اسلاید ۴ :

واحد سنجش: منظورواحد اندازه گیری فعالیت بر اساس نتایج کمی یا کیفی می باشد و می تواند به صورت درصد ، تعداد ،  پرونده ، نسخه ، نفر ، عنوان ، ورق ، کاغذ ، قطعه ، ساعت ، باب ، اثر ، مورد و … ذکر شود .

هدف کمی مورد انتظار: براي هر شاخص مبتنی بر شرح وظيفه ، هدف كمي از پيش تعييـن شـده ، نوشتـه مي شـود ؛ كه مي‌توانـد به صورت تعداد يا درصد مطـرح گردد.

 سقف امتیاز: برای هر یک از شاخص ها بر اساس اهميت و اولویت  توسط مدیر و کارمند امتياز تعیین می گردد  ( مجموع امتياز اين ستون نباید بيشتر یا کمتراز ۴۰ باشد ).

عملکرد: ارزیابی شونده با نظارت مدیر یا مسوول میزان تحقق فعالیت مـورد نظــر هرشاخص را به صورت عدد یا درصد درج می نماید (عملکرد ازنظردرصد یا تعداد تابع هدف مورد انتظار است ) .

اسلاید ۵ :

امتیاز مکتسبه: امتياز هر فعالیت براساس فرمول زير تعيين مي‌گردد.

سقف امتياز  Í عملكرد

هدف كمي مورد انتظار

تذکر: امتياز به دست آمده از طريق فرمول نمي تواند بيشتر از امتيازي باشد كه در سقف امتياز آن شاخص تعيين شده است. در مواردي كه عملكرد از هدف كمي مورد انتظار بيشتر باشد رعايت سقف امتياز الزامي است.

بعنوان مثال  نمونه ای از نحوه تکمیل شاخص های اختصاصی و احتساب امتیاز آن با شرح وظایف متفاوت درجدول شماره ۱آورده شده است .

تحلیل عملکرد: توسط ارزیابی شونـده بـا هماهنگی ارزیـابـی کننـده تکمیــل می شود و شامل علل عدم تحقق هدف مورد انتظار می باشد که برای تکمیل آن در قسمت ابتکار و خلاقیت شاخص های عمومی ، امتیاز در نظر گرفته شــــده است .

اسلاید ۶ :

ابتکار و خلاقیت ( قسمت اول ):اين محور از دو بخش مجزا تشکیل شده است و هر کدام داراي ۱۰ امتياز مي باشد . امتیازها با توجه به توضیـــحات و مستنـــدات ارزیابی شونده توسط مسئول مافوق توزیع می گردد.

مستند سازی تجربیات : یعنی مکتوب نمودن ، گردآوری ، تنظیم و تدوین ، دسته بندی ، نگاهداری اطلاعات که خود از فعالیتی هدفمند ، دقیق و منظم حکایت دارد .

* در صورتی که تجربیات مکتوب و مستند ارزیابی شونده اعم از کتاب ،مقاله ،جزوه ، پایان نامه ، گزارش ، پمفلت ، و … در زمینه شغلی در سطح واحد مربوطه تدوین و ارایه شده باشد به پیشنهاد مسئول مربوطه ۲ و چنانچه در سطح معاونت یا کشور باشد امتیاز های بالاتری همانند مندرجات فرم تعلق خواهد گرفت .

نکته : مدیران و کارکنانی که بیش از ۲۴ سال سابقه دارند بدون در نظر گرفتن سطوح ( واحد ، کشور و دستگاه ) براساس کیفیت مستندات با نظر مافوق حداکثر تا ۷ امتیاز به آنان تعلق می گیرد . 

اسلاید ۷ :

ابتكار و خلاقيت (قسمت دوم ): اين قسمت داراي ۱۰ امتياز مي‌باشد . ارزیابی شونده می بایست مستندات خود را در خصوص ۳ شاخص : ارائه پیشنهاد ،  طرحهای تحقیقاتی و دریافت تشویق ها در زمان تکمیل فرم ضمیمه نماید تا توسط ارزیابی کننده امتیاز لحاظ گردد .

پیشنهاد:منظور پیشنهاد هایی است که توسط کارمند در راستای وظایف شغلی جهت بهبود فرآیند کاری به شوراي پذيرش و بررسي پيشنهادها ي دانشگاه ، یا شوراها و  كميته ها یی که در واحد مربوطه رسميت قانوني دارند ارائه شده و مورد تصویب قرار گرفته اند.

 پیشنهادها بر اساس کیفیت در سطح واحد با تایید مدیر حداکثر۳ و در سطح دستگاه تا ۷ امتياز می باشد .

مستندات قابل ارایه برای پیشنهاد های دستگاهی گواهی نظام پیشنهادها است که به تصویب و تایید مراجع مربوطه در واحد رسیده باشد .

اسلاید ۸ :

طرحهای اجرایی : حداكثر امتياز اين بند ۱۰ مي باشد كه با توجه به نوع طرح تحقیقاتی (طرح خاتمه یافته یا اجراشده ) با تایید معاونت پژوهشی دانشگاه و شورای  HSR  امتیاز آن  لحاظ مي‌گردد.

مستندات قابل ارائه تأييديه معاونت پژوهشي ویا  شورای  HSR می باشد .

تقدیر نامه ها: اين قسمت حداكثر داراي ۱۰ امتياز است كه با توجه به جداول شماره ۲ و۳( تشويق های دريافتی از سوي هيأت هاي نظارت و اجرايي انتخابات كشور ) و شرایط زیر امتياز به آن تعلق مي‌گيرد .

  • برای خدمت مشخصی صادر شده باشد .
  • در راستای وظایف شغلی و سازمانی اعطا شده باشد(جنبه عمومی نداشته باشد) .
  • مربوط به همان دوره ارزیابی باشد.

اسلاید ۹ :

آموزش:کلیه امتیاز های مکتسبه این محور  با ۳ شاخص ۲۰ می باشـد .

آموزش به همکار: اين قسمت حداكثر داراي ۱۰ امتياز است . منظور آموزش هایی است که ارزیابی شونده به همکاران واحد سازمـانی خـود و یا سایر واحدها ارایه می نماید و امتیاز آن با تکمیل فرم شماره ۱ به افراد تعلق می گیرد.

اسلاید ۱۰ :

تدریس در زمینه شغلی:

الف :  تدريس در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي كه تحت پوشش  دانشگاه علوم پزشکی ، آموزش و پرورش ، دانشگاه آزاد ، دانشگاه پیام نور،  دانشگاه غير انتفاعي ، مراكز آموزش مديريت دولتي و فنی حرفه اي ، مراکز علمی و کاربردی باشد قابل قبول خواهد بود.

شرایط تدریس :

– در ساعات غیر اداری انجام شده باشد .

ـ در قبال دریافت حق الزحمه انجام شده باشد .

 ـ موضوع تدریس با وظایف شغل مورد تصدی مغایرت نداشته باشد .

ب: تدریس در زمینه شغل مورد تصدی با تایید  مدیر واحد تا ۱۰ امتیاز مورد قبول است . 

نکته: مستندات مورد قبول در خصـوص بند الف ارایـه گواهی حق التـدریس و بند ب فرم تکمیـل شده ی شماره  ۲  می باشد .