لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت Interrupts توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت Interrupts قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

External Interrupts:

میکروATmega 16 دارای سه منبع وقفه خارجی می باشد:

 ۱-External interrupt 0  (INT0)

۲-External interrupt 1    (INT1)

۳-External interrupt 2    (INT2)

 

اسلاید ۲ :

MCUCR

نوع تریگر شدن هریک از وقفه های خارجی صفر و یک بوسیله این رجیستر تعیین می شود.

اسلاید ۳ :

MCUCSR :

نوع تریگر شدن وقفه ۲ با استفاده از ست کردن بیت ۶  این رجیستر تعیین میشود.

اسلاید ۴ :

مثال: برنامه ای بنویسد که یک LED متصل به پورت B را در هر ثانیه یک بار روشن و خاموش کند و در صورت فعال شدن وقفه صفر همین کار را برای LED متصل به پورت A یک بار  انجام دهد .

اسلاید ۵ :

پین صفرم پورت A و B با ید خروجی تعریف شود.

بیت فعال ساز عمومی وقفه ها باید یک شود.

بیت فعال ساز وقفه صفر باید یک شود.

وقفه صفر باید حساس به لبه ی پایین رونده تنظیم شود.

تابع اجرای وقفه صفر باید نوشته شود.

برنامه اصلی در حلقه بی نهایت نوشته شود

برنامه مربوط به وقفه در تابع وقفه نوشته شود

اسلاید ۶ :

interrupt[2]isr_int0()

 

PORTA.0=1;

delay_ms(1000);

PORTA.0=0;

 

void main(void)

 

DDRA.0=1;

DDRB.0=1;

PORTD.2=1;

اسلاید ۷ :

#asm (“SEI”)

GICR= 0b01000000;

MCUCR=0b00000010;

while(1)

{

PORTB.0=1;

delay_ms(500);

PORTB.0=0;

delay_ms(500);

 

اسلاید ۸ :

#asm (“SEI”)  //SREG=0x80;

GICR= 0b01000000;

MCUCR=0b00000010;

while(1)

 

PORTB.0=1;

delay_ms(500);

PORTB.0=0;

delay_ms(500);

interrupt[2]isr_int0()

 

PORTA.0=1;

delay_ms(1000);

PORTA.0=0;

 

void main(void)

 

DDRA.0=1;

DDRB.0=1;

PORTD.2=1;

 

 

اسلاید ۹ :

تمرین :یک اشکار ساز عبور از صفر برای یک ولتاژ ورودی آنالوگ طراحی کنید . زمانی که سیگنال ورودی از صفر عبور میکند وقفه ای فعال شود و در آن وقفه پین صفر از پورت A به مدت چند ثانیه یک شود.

اسلاید ۱۰ :

برنامه ای بنویسید که هر پالس یایین رونده که به پایه وقفه صفر اعمال می شود را بشمارد و تعداد شمارش ها را بر روی سه ۷segment نمایش دهد.