لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت Multifetal pregnancy توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت Multifetal pregnancy قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

Etiology :

nMore commonly fertilization of two ova with tow sperm         double ovum or fratermal or  dizygotic twins

nAbout tow third.

 

اسلاید ۲ :

A bout one third as often

nOne fertilized ovum divided into two similar structures, into a separate individual that we call it a single ovum – monozygotic or Identical twins

nEither or both process may be involved in the formation of high number of fetuses .

 

اسلاید ۳ :

Genesis of monozygotic twins

nIf division occurs within first 72 hours before the inner cell mass is formed and the outer  layer of blastocyst is not commited to chorion , They will evolve  two embryoes ,with diamniotic  ,dichorionic monozygotic.

nThe frecuency     ۱۸-۳۶%

 

اسلاید ۴ :

nThere may be  two distinct placenta or may be a single fused placenta .

nIf division occurs between the fourth and eighth day ,Two amniotic sac will be covered with a common chorion diamniotic , monochorionic ,monozygotic .

nIf the amnion is established ,witch occurs about 8 days fertilization          mono amniotic ,mono chorionic, monozygotic twin pregnancy will result .

nIf devision is after this , that is after formation of embryonic disk cleavage is incomplete and conjoined twins are formed .

 

اسلاید ۵ :

شيوع

شيوع دوقلوهاي منوزيگوت تقريباً در تمام دنيا يكسان و حدود۱ در هر ۲۵۰ حاملگي است و به نژاد وسن و پاريتي ارتباطي ندارد .

متعاقب اينداكشن اووليشن ،شيوع دونيمه شدن اووم دو برابر ميشود.

شيوع دوقلوهاي دو تخمكي بطور قابل توجهي بوسيله نژاد،سن مادر و پاريتي و بخصوص داروهاي القا كننده اووليشن افزايش مي يابد .

اسلاید ۶ :

npregnancyدو يا چند حاملگي داخل رحمي همراه با۲ياچندحاملگي خارج رحمي ممكن است وجود داشته باشند .

nRace : شيوع دو قلويي در نژاد سفيد ۱ در ۱۰۰ در حاليكه در نژاد سياه۱در۷۹ ميباشد.ولي در بعضي مناطق بالعكس در نژاد سفيد شايعتر از نژاد سياه ميباشد.

توارث : ژنوتيپ مادر از ژنوتيپ پدر مهمتر است.

سن مادر و پاريتي: براي هرگونه افزايش سن مادرتا ۴۰سال يا پاريتي  مادر تا ۷، شيوع دوقلويي افزايش مي يابد.

سايز مادر: حاملگي هاي ديزيگوتيك در خانمهايي كه وزن بيشتري دارندو قد بلندتري داشته باشند بيشتر است و اين ممكن است در ارتباط با تغذيه باشد نه اندازه بدن .

گنادوتروپين هاي داخلي:بالا بودن ميزان FSH داخلي ميتواند منجر به ايجاد دوقلوهاي دوتخمكي گردد. شيوع حاملگي دوقلويي در خانمهايي كه يكماه پس از قطع قرص حامله ميشوند بيشتر است.

 علت: افزايش ترشح ، افزايش تعداد تخمك ها و قدرت باروري  بيشتر است

 

اسلاید ۷ :

Hydatidiform  mole

گاهي ممكن است قل دوم يك مول هيداتيفرم باشد كه ممكن است باعث ايجاد فشارخون بالا قبل از هفته ۲۴حاملگي گردد.

 

اسلاید ۸ :

موادي كه در درمان نازايي بكار ميرود:

شيوع حاملگي چندقلو متعاقب استفاده از اين مواد ۲۰-۴۰% افزايش مي يابد كه اين نسبت براي كلوميفن كمترازHMG است.

دوقلويي يا چندقلويي درحاملگي هاي ناشي از IVF بيشتر است.

شيوع جنس با حاملگي چندقلو: هرچه تعداد حاملگي ها افزايش مييابد از شيوع جنس مذكر كاسته و شيوع جنس مؤنث افزايش مي يابد .

مشخص كردن Zygosity : از روي بررسي دقيق پرده هاي كوريون و آمنيون از روي گروه خوني و در موارد لزوم ، بررسي آنتي ژن نسجي دوقلوها و اولياء آنها ممكن است ضروري باشد

 

اسلاید ۹ :

Sex and Zygosity

اگر چه كه تقريبا هميشه دوقلوهاي با دو جنس مخالف دي زيگوت هستند ولي گاهي دوقلوهاي يك تخمكي هم ممكن است دو جنس مخالف باشند .مثلاً يكي ترنر۴۵XO و ديگري نرمال۴۶XY باشد.  

اسلاید ۱۰ :

دوقلوهاي بهم چسبيده

اگر دو قلويي بعد از تشكيل امبريونيك ديسك باشد در صورتيكه امبريونيك ديسك كامل نباشد يا Rudimentary آمنيوتيك ساك بوجود آيد ، جنين ها دوقلو خواهند بود .

ممكن است چسبندگي در طرف قدام باشدكه Thoracopagusميگويند .

از طرف خلف Pyopagus  

يا  Cephalic   

يا Caudal باشد.

شايعترين نوع thoracopagus  ميباشد.

تشخيص گاهي با سونوگرافي امكان پذير است اگر در ارگانهاي حياتي تقسيم شده باشند،امكان دارد با عمل جراحي بتوان دوقلوها را از هم جداكرد.