لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت Normal distribution توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت Normal distribution قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

موارد بسیاری از توزیع نرمال تبعیت می کنند:

  • قد مردم
  • فشار خون

اسلاید ۲ :

توزیع نرمال بصورت یک منحنی زنگی شکل نمایش داده می شود و متقارن است.

اسلاید ۳ :

ویژگی های منحنی توزیع نرمال

.۱زنگوله ای شکل است.

.۲حول میانگین متقارن است.

.۳سطح زیر منحنی نرمال برابر یک است.

.۴میانگین، میانه و نمای آن برابر است.

.۵ پراکندگی حول میانگین، توسط انحراف معیار بیان می شود.

اسلاید ۴ :

  1. با µ±s تقریبا ۶۸% منحنی نرمال پوشش داده می شود.
  2. با µ±۲s تقریبا ۹۵% منحنی نرمال پوشش داده می شود.
  3. با µ±۳s تقریبا ۹۹٫۷% منحنی نرمال پوشش داده می شود.

اسلاید ۵ :

پرسش

کدامیک از گزینه های زیر از مشخصات منحنی توزیع نرمال است؟

(aکل سطح زیر منحنی نرمال برابر ۱۰۰ در صد داده هاست.

(bمیانگین و میانه در زیر نوک (قله) منحنی قرار دارند.

(c5 در صد داده ها در خارج از محدوده ۲ انحراف معیار از میانه قرار دارند.

(dمنحنی نرمال کاملا متقارن است.

(eهمه موارد

اسلاید ۶ :

توزیع های چوله ( نامتقارن)

هنگامی که نیمه راست و چپ یک توزیع فراوانی مانند تصاویر در آینه یکسان شبیه نباشند در این حالت گفته می شود که داده ها دارای توزیع نامتقارن یا چوله اند.

جهت دنباله یک منحنی نشان دهنده جهت توزیع چوله است. اگر دنباله منحنی در سمت راست باشد، توزیع دارای چولگی مثبت است و اگر دنباله منحنی در سمت چپ باشد، توزیع دارای چولگی منفی است.

اسلاید ۷ :

 

در مطالعه ای که در آریزونا انجام شد؛ به منظور تعیین رابطه سطح کلسترول سرم افراد با بیماری عروق تاجی قلب، ۱۵۰ نفر پیگیری شدند؛ نتایج این مطالعه در زیر آورده شده است.

سطوح کلسترول

میانگین = ۲۱۹ میلیگرم در دسی لیتر

میانه = ۱۹۹ میلی گرم در دسی لیتر

نما = ۱۵۹ میلیگرم در دسی لیتر

با توجه به این مثال میتوان چنین نتیجه گیری کرد که:

oتوزیع سطح کلسترول سرم افراد، نرمال است.

oاین توزیع دارای چولگی منفی است.

oاین توزیع دارای چولگی مثبت است.

oاطلاعات کافی برای تعیین این نوع چوله وجود ندارد.

اسلاید ۸ :

کشیدگی توزیع
(Kurtosis)

انواع دیگر توزیع:

توزیع لیپتوکورتیک:(Leptokurtic Distribution)

این توزیع دارای کشیدگی مثبت است. یعنی شکل قله ی منحنی این توزیع تیزتر (نوک دارتر) از منحنی نرمال بوده و دنباله های توزیع نیز نسبت به منحنی نرمال طولانی تر است.

اسلاید ۹ :

توزیع پلایتکورتیک:(Playtkurtic Distribution)

این توزیع دارای کشیدگی منفی است. یعنی شکل قله ی منحنی این توزیع پهن تر و مسطح تر از قله منحنی نرمال بوده و دنباله های توزیع نیز نسبت به منحنی نرمال محدودتر و کوتاه تر است.

اسلاید ۱۰ :

پرسش

کدامیک از شاخص های زیر به ترتیب نشان دهنده ی میزان تقارن و کدامیک نشان دهنده ی بلندی توزیع هستند؟

.aچولگی-کشیدگی

.bچولگی- چولگی

.cکشیدگی-کشیدگی

.dکشیدگی-چولگی