لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت System توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت System قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 • نظريه سيستمها در سال ۱۹۴۰ بوسيله برتالنفي مطرح شد. وی مخالف تقليل گرايي بود و نظريه خود را تحت عنوان نظريه سيستم هاي عمومی منتشر كرد.
 • نظريه سيستمها بر اين اصل استوار است كه :

در عمق تمام مسائل، يك سري اصل و ضابطه موجود است كه بطور افقي تمام نظام هاي علمي را قطع مي كند و رفتار عمومي سيستمها را كنترل مي نمايد. يعني مي توان به يك سري از اصول و ضوابط اوليه دست يافت كه تعريف كننده رفتار عمومي سيستمها صرفنظر از نوع آنهاست. اين بدان معنا نيست كه يك تئوري عمومي بتواند جايگزين تئوري هاي خاص نظامهاي علمي مختلف گردد، بلكه فقط سعي دارد بصورت يك هدايت كننده (مانيتور) عمل نمايد

اسلاید ۲ :

۱- هدفمندي

 • هدفمندي جزئي از ويژگي هاي هر سيستم است.
 • كليه سيستمهاي طبيعي از روشهاي مختلف در صدد برآورده ساختن اهداف معين شده خود هستند.
 • تعيين اهداف سازمانها به عنوان سيستمهاي اجتماعي كار دشواري است.
 • چرچمن مي گويد: هدف سيستم آن چيزي است كه از فعاليتها و عمليات اجرايي آن كاملا مجزاست.

اسلاید ۳ :

۲- گرايش به فنا(آنتروپي)

گرايش به فنا، كهولت و بي نظمي حالتي است كه در همه سيستمها وجود دارد.

اگر سيستم به حال خود رها شود و هيچ داده يا انرژي از عوامل بيروني دريافت نكند رو به بي نظمي خواهد رفت.

اگر در سيستمي سرعت بي نظمي رو به افزايش باشد به آن آنتروپي مثبت گويند.

اگر سيستمي با بي نظمي مبارزه كند به آن آنتروپي منفي گويند.

اسلاید ۴ :

۳- گرايش به كمال و رشد و توسعه:

سيستم ها تحت تاثير دو نيروي متضاد هستند: نيل به كمال و هستي و نيل به زوال و نيستي.سيستم تا زماني حيات دارد كه نيروي اول غالب بر نيروي دوم باشد. ضمن آنكه از موجوديت خود دفاع نمايند منابع بيشتري نيز از محيط جذب كرده و رشد كنند؛

تلاش براي كسب تعادل نسبي در مواجهه با يك محيط بزرگ و فعال، به شكل گيري واحدهاي تخصصي به نام سلول منجر مي شود. در واقع شكل گيري سلولها، پاسخي به تمايل سيستم به تخصص گرايي است.

۴- بازخورد

۵- تبعیت از الگوی تناوبی

 

 

اسلاید ۵ :

۶- درجستجوی ثبات و پابرجايي

يكي از حالتهاي سيستمهاي باز و پيچيده حالت ثبات و پابرجايي در برابر تغييرات است. سيستمهاي باز همواره در معرض ورودي هاي جديد و بازده خروجي ها هستند و بر اين اساس بايد به وسيله اي مستقل از اختلالات احتمالي جلوگيري نمايند.

براي اينكه سيستمها شخصيت و هويت خود را ار دست ندهند و تعادل و نظم در آنها برقرار بماند نيازمند تعادل نيروها و جريانهاي ورودي و خروجي هستند كه به آن هموستاسيس يا حالت پابرجايي و خودنگهدارنده پويا مي گويند.

دو نوع فعاليت به منظور ايجاد اين حالت در سيستمها انجام مي گردد

 • فعاليت نگهدارنده كه موجب جلوگيري از خروج سيستم از حات تعادل مي گردد.
 • فعاليت انطباق كه براي تنظيم نحوه دگرگوني نيازهاي داخلي و خارجي سيستم در طي زمان است.

اسلاید ۶ :

۷- حالت هم افزايي یا سینرژی

مجموع نیروی های اجزا با یکدیگر از مجموع نیروی کل سیستم بزرگتر است.

انواع تجزیه و تجلیل سیستم:

۱- کارکردی: در حین تجزیه و تحلیل عناصر سیستم را به صورت منفرد مد نظر می گیریم.

۲- ساختاری: در تجزیه و تحلیل سیستم کل آن و روابط میان اجزا مهم است

اسلاید ۷ :

مفهوم سازگاری در سیستم:

قدرت سازگاری یک سیستم به معنای توان یادگیری سیستم برای تغییر عملیات دورنی، به منظور هماهنگی با تغییرات محیطی است. مقاومت در برابر اثرات تغيير در پارامترها را سازگاري مي گويند.

برای بررسی میزان سازگاری سیستم باید تغییر در ورودی های سیستم مورد بررسی قرار گیرد. معمولا قدر ت سازگاری سیستم موجب می شود که خروجیهای اصلی سیستم تغییر نکنند.

سازگاري، ويژگي سيستمهاي باز است. حيات سيستمهاي باز به ميزان توان آنها در تنظيم متغيرهاي خود براي انطباق با اغتشاشهاي بيروني بستگي دارد

سازمانها برای افزایش قدرت انطباق خود با محیط از دو روش ” متنوع ساختن محصولات و خدمات“ و ” منعطف ساختن ساختار سازمانی“ استفاده می کنند.

منعطف ساختن ساختار سازمانی مستلزم وجود عدم تمرکز در سیستم است.

اسلاید ۸ :

 • واكنش: رخدادي است كه به دليل وقوع تغيير يا رخداد ديگري در سيستم يا محيط بوقوع مي پيوندد. در اين گونه مواقع، واكنش سيستم، امري«لازم و كافي» است.
 • پاسخ: شبيه واكنش است با اين تفاوت كه امري لازم است ولي كافي نيست. زيرا سيستم، خواص ساختاري خود را در برابر محرك، تغيير نمي دهد و فقط حالت سيستم تغيير مي كند. در حاليكه در«واكنش»، ساختار و حالت سيستم تغيير مي كند.

اسلاید ۹ :

اقدام: رخدادي است كه ضرورت آن ناشي از تغيير در سيستم يا محيط نيست. يعني وقوع اين رخداد، اجباري و لازم نيست بلكه سيستم خود آن را اراده مي كند. از اين رو نمي توان براي آن حد كفايتي قائل شد.

اسلاید ۱۰ :

 • شيوه هاي عكس العمل سيستم در برابر محيط:

۱- تعمير و نگهداري:

 كارهايي هستند كه سيستم در درون مرز خود انجام مي دهد و هدف از انجام آنها حصول اطمينان از انجام صحيح وظايف، از روشهاي درست و مناسب است. فعاليتهاي تعمير و نگهداري، در بر گيرنده موارد ذيل هستند:

*شناسايي زمان وقوع مساله

*كسب دانش لازم براي حل مساله

* تامين زمان و منابع لازم براي حل مساله

۲- دفاع:

سيستمها براي بدست آوردن منابع ضروري ( از آنجا كه منابع كمياب هستند). با ساير سيستمها به رقابت مي پردازند كه در نتيجه اين رقابت، تضادهايي بين آنها بوجود مي آيد. به گونه اي كه هر سيستم به سيستم ديگر به عنوان يك منبع نگاه مي كنند و لذا سيستمها به دفاع از موجوديت خود مي پردازند.

فعاليتهاي دفاعي، فعاليتهاي هزينه افزا هستند كه بطور مستقيم به كسب اهداف سازمان  كمك نمي كنند ولي وجود آنها براي حفظ موجوديت در برابر سيستمهاي در حال رشد ضرورت دارد.