لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت The Potential of Membrane Bioreactors for Wastewater Treatment توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت The Potential of Membrane Bioreactors for Wastewater Treatment قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 

Aims

 • To assess the feasibility of Membra e Bioreactors (MBR) i Greece
 • To exami e state-of-the-art research i the field of seco dary treatme t of mu icipal wastewater usi g MBR tech ology

Layout

 • Basics o MBR for wastewater treatme t
 • Exami atio of two full-scale MBR applicatio s
 • Adoptio of MBR tech ology i Greece
 • State-of-the-art research

اسلاید ۲ :

Employ biological reactor a d membra e filtratio as a u ified system for the seco dary treatme t of wastewater

Membra es perform the separatio of the fi al efflue t from the biomass through filtratio

Filtratio takes place by the applicatio of a pressure gradie t

اسلاید ۳ :

Adva tages

 • High efflue t quality
 • o sludge settli g problems
 • Reduced volume requireme ts

Disadva tages

 • Membra e fouli g
 • I creased operatio al costs

اسلاید ۴ :

 

P.E. = 80,000 Largest MBR full-scale i stallatio i the world

۴ parallel biological reactors:

 • A oxic zo e
 • Swi g zo e
 • Aerobic zo e with immersed membra es

SRT = 25 days

MLSS = 10-15 g/l

۱۹۲ cassettes (8 parallel trai s)

Total filtratio area = 84,480m2

اسلاید ۵ :

Full-scale MBR provide a superior efflue t quality compared to co ve tio al methods

 

The fi al efflue t ca meet the requireme ts of the Urba Wastewater Directive 91/271/EEC eve for P.E. >100,000 with disposal to se sitive recipie ts (T <10 mg/l, TP < 1mg/l)

Fi al efflue t co forms to the microbiological requireme ts for bathi g waters (Directive 76/160/EEC), without the eed for further disi fectio with chlori e or ozo e

 

اسلاید ۶ :

E ha ce reuse optio s of seco dary efflue t

However:

the stricter microbiological criteria for agricultural reuse are ot met a d further disi fectio is required

Mai barrier to their wider full-scale adoptio is the high operatio al cost a d the lack of eco omies of scale 

 

اسلاید ۷ :

Curre tly there is o full-scale MBR system

It is a attractive solutio for arid a d semi-arid regio s a d isla ds characterized by:

 • Water scarcity
 • Small/Medium P.E.
 • Coastal zo es a d seas of high aesthetic value
 • Limited la d availability
 • Large seaso al cha ges i populatio s

 

 

اسلاید ۸ :

MBR tech ology has resulted i multidiscipli e research, si ce it bri gs together the topics of system desig a d co structio , hydrody amics, chemistry a d microbiology.

This work focuses o the topics of:

 • Membra e fouli g
 • System microbiology

اسلاید ۹ :

Biofilm develops due to the followi g mecha isms:

 • Adsorptio of macromolecules
 • Adhesio of micro-molecules which are easily attached from the liquid u der suspe sio to the membra e’s surface
 • Creatio of colo ies a d growth of micro-orga isms o a d withi the biofilm
 • Detachme t mecha isms attributed mai ly to shear forces

اسلاید ۱۰ :

Biofouli g is the domi a t type of membra e fouli g i MBRs   

Defi itio : the u desirable depositio a d accumulatio of microorga isms, EPS a d cell debris

Mai operati g problem impedi g the widespread adoptio of MBR to full-scale pla ts