لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپو ینت تابع خطی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپو ینت تابع خطی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تابع خطی

هر تابع که بتوان آن را به شکل خط y=ax+b نمایش داد یک تابع خطی نامیده می شود

این توابع یک به یک هستند و معکوس پذیرند . دامنه و برد آن ها R است. البته باید دقت کنیم که ممکن است یک تابع خطی بخشی از یک تابع باشد. در این صورت دامنه و برد توابع همه ی مجموعه اعداد حقیقی نخواهد بود.

اسلاید ۲ :

تابع همانی

 اگر دامنه و برد یک تابع برابر باشند و هر عضو در دامنه دقیقاً به همان عضو در برد نظیر شود آن تابع را همانی گویند.

تابع ثابت

 تابعی است که برد آن تنها شامل یک عضو است و نمودار آن در صورتی که دامنه آن مشخص نشده باشد  خطی است موازی محور x  ها و دامنه تمام اعداد حقیقی است .

اسلاید ۳ :

تابع درجه ۲ ( سهمی )

 

توابع با ضابطه                                                   تابع درجه ۲ می گوییم و نمودار آن سهمی است برای رسم ابتدا معادله را به صورت                      

تبدیل می کنیم سپس آن را با توجه به نکات زیر رسم می کنیم

۱- راس سهمی در نقطه               قرار دارد و نمودار نسبت به خط             قرینه است

۲- اگر a>0  نمودار به طرف بالا و در صورتی که a<0  باشد نمودار به طرف پایین باز می شود  

در صورتی که دامنه این نوع توابع داده نشده باشد یک به یک نیستند لذا وارون پذیر نیز نیستند. دامنه و برد توابع طوری است که باید تابع را رسم کنیم.

اسلاید ۴ :

چند نمونه از توابع درجه ۲

در مورد دامنه و برد آنها بحث کنید .

اسلاید ۵ :

تابع قدر مطلقی

تابعی که هر مقدار دامنه را به قدر مطلق آن  نظیر کند تابع قدر مطلق نامیده می شود. تابع قدر مطلق را با f(x)=\x\ نمایش می دهیم. این توابع یک به یک نیستند پس وارون پذیر هم نیستند.

نکته : در حالت کلی در توابع قدرمطلقی                              داریم :

۱- در صورتی که a مثبت باشد نمودار به صورت V و اگر a منفی باشد نمودار به صورت      می باشد

۲- راس نمودار در نقطه (b,c  ) است

اسلاید ۶ :

چند نمونه از توابع قدر مطلقی

به نظر شما در رسم این توابع از چه قواعدی استفاده شده است ؟

اسلاید ۷ :

تابع رادیکالی

در صورتی به تابعی تابع رادیکالی گفته می شود که متغیر زیر رادیکال رود.

تشخیص دامنه ی این توابع به دو صورت است :

الف) اگر فرجه رادیکال زوج باشد باید زیر رادیکال را بزرگتر مساوی با صفر قرار دهیم.و نامعادله حاصل را حل کنیم .

اسلاید ۸ :

مثال : دامنه و برد تابع زیر را به دست آورید

ب) اگر فرجه رادیکال فرد باشد رادیکال را در نظر نگرفته ، دامنه ی تابع با دامنه ی عبارت زیر رادیکال برابر است.

اسلاید ۹ :

چند نمودار دیگر این بار از توابع رادیکالی آیا همان قوانین انتقال ها ی توابع قدر مطلقی در این جا هم صادق هستند . در مورد دامنه و برد چه باید بگوییم ؟

اسلاید ۱۰ :

مثال : دامنه تابع زیر را به دست آورید.

توضیح : در این تابع عبارت داخل رادیکال مربع کامل است پس آن را می توان به صورت زیر نوشت  :

بنابراین دامنه و برد آن با توجه به شکل آن به صورت زیر است .

دامنه                   و برد                      است