آرماتوربندی چیست؟
آرماتور بندی از حساسترین و با دقت تر ين قسمتهای ساختمانی بتنی ميباشد . از لحاظ اینکه کلیه نیروهای کششی در ساختمان بوسیله ميل گردها تحمل میشود باید در اجرای آرماتوربندی ساختمانهای بتنی نهایت دقت بعمل آيد . براي تعیین قطر و تعداد ميل گردهاي هر قطعه بتنی دو منبع تعیین کننده وجود دارد اول محاسبه – دوم آیین نامه در مورد اول مهندس محاسب با توجه به مشخصات قطعه بتنی قطر ميل گرد را تعیین نموده و در نقشه های مربوط مشخص مینماید .

کار گاه آرماتور بندی باید در قسمتی جدا از کار گاه اصلی تشكيل شود . در کارگاههای کوچک آرماتورها را با دست(آچار گوساله و کار گاه)خم مينمايند ولي در کارگاههای بزرگ خم کردن آرماتور بوسیله ماشین انجام میشود مسئول کار گاه آرماتوربندی باید از روی نقشه تعداد و شكل هر آرماتور را تعیین نموده و به کار گران مربوط داده و خم کردن هر سری را دقیقا زیر نظر داشته باشد تا طول آرماتور ،محل خم کردن ،زاویه خم کردن و طول قلابها طبق نقشه انجام شود ميل گردها باید از نوع ذکر شده در نقشه باشد.(آجداریاساده).    

                                                                                                                                         
در کارگاههای بزرگ باید حد روانی تاب کشش و ازدياد طول نسبی گسیختگی و غیره ميل گردها بوسيله آزمایشگاه تعیین و به اطلاع محاسب و مهندس کار گاه برسد ولی در کارگاههای کوچک که مصرف کل آرماتورهای آن از ۵۰ تن بيشتر نیست این کار لازم نميباشد اگر ميل گرد خمیدگی موضعی داشته باشد میباید این خميدگي ها قبلا صاف گردیده بعد اقدام به شكل دادن آرماتور بشود . براي صاف کردن ميل گردها چکش کاری مجاز نیست آرماتورها باید تمیز بوده و در موقع کار فاقد گل و مواد روغنی  و مواد رنگی باشد. ميل گردهاي نمره پایین مثلا نمره ۸ و ۱۰ که گاهی بصورت کلاف به کار گاه وارد میشود این ميل گردها را باید قبلا به طولهاي مناسب بریده و بوسیله کشیدن صاف نمود و آنگاه مصرف نماییم.

آرماتورها باید طوری به هم بسته شود تا در موقع بتن ریزی از جای خود تکان نخورد و جابجا نشود و فاصله آنها از يكديگر باید طوری باشد که بزرگترین دانه بتن براحتی از بین آنها رد شده و در جای خود قرار گیرد.

خم کردن آرماتور
آرماتورهای تا قطر ۱۲ میلیمتر را با دست خم نمود ولی آرماتورهاي بزرگتر از ۱۲ میلیمتر بهتر است با دستگاه مکانیکی مجهز به فلكه خم شود قطر فلكه خم متناسب با قطر آرماتور بوده و باید بوسیله مهندس محاسب و مهندس کار گاه تعیین شود

کلیه آرماتورهای ساده باید به قلاب ختم شود ولی آرماتورهای آجدار را میتوان به صورت گونیا خم نمود. سرعت خم کردن باید متناسب با درجه حرارت محیط باشد و باید با نظر مهندس کار گاه بطور تجربی تعیین شود. باید از خم کردن آرماتورها در درجه حرارت کمتر از ۵ درجه سانتیگراد خودداری نمود حتی المقدور باید از باز کردن خم های آرماتورهای شكل داده شده و مصرف آن در محل دیگر خودداری نمود و در مواقع ضروری باید بازکردن خم ها با نظر مهندس ناظر باشد.

وصله کردن آرماتورها
با توجه به این که طول میله گردی که به بازار عرضه میشود ۱۲ متر میباشد در اغلب قسمتهای ساختمانها مخصوصا در شناژ میل گردهایی با طول بیشتر مورد نیاز میباشد همینطور قطعات باقيمانده از شاخه های بلند که بلاخره باید مصرف شود. ناگزیر از وصالی میل گردها هستیم، بهتر است دقت شود حتی المقدور این وصالی به حداقل برسد یعنی در موقع برشکاری طوری اندازه ها را با هم جور کنیم که ریزش آرماتورها زیاد نباشد و در صورت اجبار این اتصالات با نظر مهندس ناظر در جایی که تنش ها در آنجا حداقل است و باید طوری توجه شود که در یک مقطع کلیه آرماتورهای وصالی شده نباشد .

اتصال دو آرماتور در ساختمانهای بتن آرمه اغلب بصورت پوششی بوده و یا روی هم آوردن دو قطعه انجام میشود. این نوع اتصال برای آرماتور تا نمره ۳۲ مجاز میباشد و آن بدین طریق است که دو قطعه آرماتور را در کنار هم قرار داده و بوسيله سیم آرماتور بندی بهم دیگر متصل مینمایم طول روی هم آمدن دو قطعه باید به اندازه قید شده  در نقشه باشد و چنان چه در نقشه ها قید نگردیده باشد باید بوسیله مهندس ناظر تعیین شود این طول معمولا به اندازه ۴۰ برابر قطر میل گرد مصرفی است. (Ø ۴۰)

در قطعات تحت خمش و خمش توام با فشار نباید یک مقطع بیش از نصف آرماتورها وصله دار باشد. در قطعات تحت کشش و کشش توام با خمش نباید بیش از ۳∕۱ میل گردها در یک مقطع وصله دار باشد بجز اتصالات پوششی که در بالا توضیح داده شده است.

اتصالات جوشی ، جوشی نوک به نوک ، جوشی پهلو به پهلو ، اتصالات جوشی با وصله و غیره نیز انجام میشود .

برای ایجاد مقاومت در مقابل نیروهای کششی در بتن داخل شناژ بتنی چند ردیف در بلا و پایین ميل گرد طولی قرار میدهند و این میل گردهای طولی را به وسیله میله گردهای عرضی که به آن خاموت میگویند بهم دیگر متصل مینمایند .میل گردهای طولی و عرضی را میبافند و بعد در داخل قالبندی شناژ قرار میدهند .باید توجه داشت که پهنای این قفسه بافته شده باید در حدود ۵ سانتیمتر کوچک تر از پهنای قالب شناژ باشد (هر طرف ۵/۲ سانتیمتر) بطوری که این میل گردها کاملا در بتن غرق شده و آنرا از خورندگی در مقابل عوامل جوی محفوظ نگاهدارد این ۵/۲ سانتیمتر در مناطق مختلف و آب و هوای  مختلف و همچنین محل قرار گرفتن قطعه بتونی ( اینکه در داخل زمین قرار میگیرد و یا خارج آن ) و همچنین میزان سولفاته بودن آبهای مجاور آن متفاوت است که میزان آن بوسیله موسسه استاندارد و تحقیقات  صنعتی ایران تعیین شده است

مدلسازي و آناليز بتن آرمه تقويت شده توسط آرماتور خارجي با روش اجزاء محدود سازه هاي بتن آرمه نظير ساختمانها، پلها، سيلوها به دلايل متعددي، از قبيل خرابي هاي اعضاي سازه اي ناشي از گذشت زمان، تأثير عوامل محيطي مانندخوردگي، فقدان نگهداري و حفاظت اصولي ساختمان، زلزله، خرابي هاي ناشي از جنگ، ت غيير كاربري ساختمان و تغيير در ضوابط آيين نامه ها، در طول عمر خود ممكن است نياز به مقاوم سازي داشته باشند. مقاوم سازي ساختمانها شامل تقويت اعضاي سازه يعني تيرها، ستونها و اتصالات آنها و ديوارها وهمچنين قابهاي سازه مي باشد.در ميان روشهاي معمول براي تقويت تيرها، روش استفاده از آرماتور معمولي خارجي روشي ساده و مؤثر در افزايش مقاومت خمشي مقطع تير مي باشد در اين تحقيق توسط نرم افزار ANSYS .تيرهاي بتن آرمه مسلح تقويت شده با آرماتور خارجي مدل شده و در تحليلي غيرخطي مقاومت ، حدي و شكل پذيري آنها تعيين مي گردد.

 

تأثير پارامترهاي مختلف نظير درصد آرماتور داخلي، نسبت دهانه برشي به عمق مؤثر، وجود و عدم وجود تغيير مكان دهنده براي آرماتورخارجي، نسبت دهانه به عمق مؤثر و نسبت فولاد بر روي مقاومت حدي و شكل پذيري تيرهاي مقاوم شده مورد مطالعه قرار مي گيرد . نتايج حاصله نشان مي دهد كه : افزايش نسبت دهانه برشي به عمق مؤثر، كاهش نيروي آرماتور خارجي، شكل پذيري و مقاومت را سبب مي شود . همچنين استفاده از تغييرمكان دهنده ها شكل پذيري را كاهش داده، اما مقاومت تير را افزايش مي دهد . با افزايش نسبت فولاد داخلي نيروي آرماتور خارجي و همچنين شكل پذيري كاسته مي شود . باوجوديكه شكل پذيري تيرهاي مقاوم شده با اين روش كاهش مي يابد، اما اين روش مي تواند به عنوان يك روش خوب براي مقاوم سازي استفاده گردد و نهايتا “ مدل حاضر مي تواند به عنوان بك روش مناسب براي تحليل تيرهاي تقويت شده توسط آرماتور خارجي بكار رود.

معماري معاصر نيازمند اشكال بسيار مختلفي از بافت و پرداخت سطحي است و بتن به عنوان يك امكان در معماري معاصر براي برآورده نمودن نيازهاي آرشيتكتي از نظر دستيابي به يكنواختي رنگ و پرداخت سطحي , كاربردي به نام بتن معماري را نيز در حيطه كاربري خويش تعريف كرده است . بتن معماري را ميتوان بتني تعريف كرد كه به عنوان سطح داخلي يا خارجي سازه ي تمام شده حالت نمايان دارد و بهمين دليل ظاهرآن خصوصيت اصلي آن است . در اين مقاله تلاش بر اين بوده كه , به همراه اطلاعاتي كه در مورد مصالح و لوازم قالب بندي بتن معماري داده شده ,برخي روشهاي قالب بندي بتن معماري جهت دستيابي به رويه سطحي مشخص ارايه شود و همچنين به مهمترين مواردي كه به دلايل معماري بايد به آن توجه خاص گردد , اشاره شود

آرماتور بند RB655
دستگاه آرماتور بند rb 655 سرعت كار را پنج برابربيشتر از روش دستي بالا ميبرد.گره هاي دقيقي با دستگاه زده ميشود هر گره در يك ثانيه زده ميشود با استحكام يكنواخت و سرعت بالا باعث صرفه جوئي در وقت وپول ميشود.بطور كلي اين دستگاه باعث افزايش بيشتر راندمان كاري صرفه جوئي بيش از اندازه در سرمايه ميشود.اين دستگاه داراي دو باطري و الكترو موتور بدون زغال كه باعث افزايش طول عمرو قابليت كاركرد الكتروموتور گرديده و باعث عدم نياز به سرويسهاي دورهاي ميشود.موارد استفاده اين دستگاهعبارتند از ۱-پل سازي ۲-راهسازي ۳-فونداسيون ۴-ساختمانهاي تجاري ۵-تاسيسات برقي ۶-تاسيسات مكانيكي و…………….
 
آرماتور پی
با توجه به این که پی سازه به صورت گسترده می باشد و آرماتور بندی در مناطق مختلف پی به علت وجود آرماتور های تقویتی متفاوت و با ابعاد مختلف،دارای تفاوت های زیادی بوده است، در برخی موارد حتی تا چهار سفره آرماتور بر روی هم اجرا گردیده که اجرای آن نیاز به برآورده کردن پیش فرض های متفاوت و رعایت اصول آیین نامه ای و مهندسی بسیاری را در بر داشت.

مهار بولت های صفحه ستون ها در این پی با توجه به این که صفحه ستون دارای دو پلیت به صورت فوقانی و تحتانی بوده و به همین دلیل این بولت ها می بایست کاملا شاقول اجرا می گردیدند ، بسیار مشکل بود. به خصوص این که حجم بتن ریزی نیز زیاد بوده و ویبراتورها در تمام لحظات مشغول بکاربودند.
 
طرح پی اطراف چاله آاسانسور و نیز روش اجرای آن همان طور که در شکل پیداست بسیار پیچیده بود، چرا که با توجه به زاویه چاله آسانسورها، خم و برش آرماتورها حتی نیاز به مدل شدن در نرم افزار و محاسبات گوناگون داشت. تمیز کاری و تخلیه آب محل چاله آسانسورها نیز از موارد مشکل آفرین در اجرای چاله آسانسورها  قبل ازاجرای زهکش بود.