آشنايي با نگهداري وتعميرات خودرو

*- از رانندگي با سرعت زياد در جاده هاي ناهموار يا داراي سنگ ريزه خودداري کنيد.
*- بدنه خودرو خودر را هميشه تمييز نگه داريد و از آلوده شدن به مواد روغني ،جلوگيري نماييد.
*- از پارک کردن خودرو در فضاهاي آلوده، محيط هاي صنعتي ،کارگاههاي ساختماني،زير درختان ،انبارهاي داراي رطوبت و زير نور شديد آفتاب خودداري کنيد.درصورتضرورت حتما از چادر خودرو استفاده کنيد.بهترين مکان پارک (توقف)خودرو فضاهاي سرپوشيده با جريان هواي آزاد است.
*- لکه هاي احتمالي، رنگهاي مزاحم، قير و ….. را قبل از شست و شوي ، با حلالهاي مناسب که به رنگ اصلي خودرو،آسيبي وارد نميکنند پاک کنيد.

*- نقاطي از خودرو که قابل رويت نيستند مثل زير گلگيرها را هميشه از رسوبات تمييز کنيد تا باعث پوسيدگي بدنه خودرو نشوند.
*- بعد از انجام رانندگي بعلت وجود نمک و سنگ ريزه در گل ولاي و برف ،خودرو را بشوئيد
*- در صورت نشت آب به صندوق عقب و قسمتهاي داخلي ،خودرو آن را حتما خشک کنيد.
*- اگر قسمتهاي مختلف متصل به خودرو،در هنگام رانندگي شل شده و باعث ايجاد لرزش و سر و صدا ميشود آنهارا محکم کنيد.
*-تنظيم مداوم درهاو راحت باز و بسته شدن آنها باعث سالم ماندن ستونهاي خودرو ميشود.

*- روغن کاري لولاي مختلف خودرو قفل در پوش موتورو صندوق عقب رابطور مرتب انجام دهيد.
*- از محکم بودن اتصالات موتور بر روي شاسي خودرو (دسته موتور)اطمينان حاصل کنيد.
*- از حمل و نقل اجسام فلزي حجيم مثل کپسول گاز ، در صندوق عقب بدون اطمينان از ثابت ماندن آن و همچنين از حمل سوخت اضافي،در خارج از باک جدا خودداري

نمائيد.
*- از حمل بارهاي حجيم که مانع بسته شدن در صندوق عقب خودرو ميشوند جدا خودداري نمائيد.
انجام موارد زير براي مراعات مقررات ايمني ضرورت دارد.
*- يک دستگاه اطفاء حريق و جعبه کمکهاي اوليه پزشکي را در دسترس داشته باشيد.

*- باطريها محتوي مايع اسيد سولفوريک هستند که در صورت تماس آن با پوست بدن و يا چشمهاباعث ايجاد صدمات جدي ميشود .در چنين مواردي نقاط آغشته به اسيد را با آب کاملا بشوئيد و يا در صورت لزوم براي پيشگيري از ضايعات به پزشک مراجعه نمائيد.
*- براي کار در زير خودرو از پايه هاي مطمئن و با ايمني کامل استفاده نمائيد.جکها فقط براي بالا بردن خودرو مورد استفاده قرار ميگيرند.براي مراعات موارد ايمني در هنگام کار در زير خودرو آنرا در روي پايه هاي مطمئن قرار دهيد.قبل از بالا بردن خودرو توسط جک ،ترمز دستي را بکشيد و جلوي چرخ هايي را که در روي زمين قرار خواهند داشت با موانعي مسدود نمائيد.

*- در هنگام استفاده از روغن ترمز ضديخ،رنگها و حلالها به دستورات کارخانجات سازنده جهت طريقه استفاده صحيح از آنها با ايمني لازم توجه نمائيد.مايعات مذکور سمي و خطرمرگ را بهمراه دارند.هميشه پس از استفاده،در پوش ظرف محتوي آنها را کاملا بسته،آب بندي کنيدوآنها را در جاي امن و دور از دسترس کودکان نگهداري نمائيد.
*- از ابزارها بطور مناسب استفاده کرده و نگهداري و مراقبتهاي لازم را در مورد آنها بعمل آوريد. لقي دسته چکش ،عدم اتصال بدنه در مدارهاي الکتريکي، خوردگي بيش از حد در سنبه ها ،دم باريک و پيچ گوشتيها،سائيدگي و ترک در آچار بکس هاو نيز آچارهاي معمولي ،خرابي دسته جغجغه و اتصال غلط در مدارهاي الکتريکي ميتواند بنوبه خود خطر آفرين باشد.

*- در هنگام استفاده از آچار قابل تنظيم(انبرقفلي)،فکهاي آن کاملا بايد با مهره يا سر پيچ در گير شوندونيروي وارد بر آن در هنگام محکم کردن بايد بر روي فک ثابت اعمال گردد.
از آچار بکس و آچارهاي دو سر با اندازه مناسب با سر پيچ يا مهره استفاده نمائيد.آچارها در هنگام استفاده براي باز و بستن پيچ و مهره ها بايد کاملا بطور صحيح در روي آنها قرارداده شوند.
در بعضي موارد براي درگير نمودن آچار با پيچ و مهره ،ميتوان از ضربات آرام چکش که در جهت عمود بر آنها نواخته ميشود استفاده نمود.
*- قبل از شروع بکار بر روي موتور روشن ،ترمز دستي را بکشيدو جلوي چرخها ي محرک خودرو را با موانعي مسدود نمائيد.
مواردي که در هنگام تعمير و نگهداري خودرو بايد از آن جدا خودداري کرد:

موتور خودرو را در محلهايي که فاقد تهويه مناسب است به حالت در جا نگذاريد زيرا تنفس گازهاي خروجي از لوله اگزوز مانند گاز منواکسيد کربن براي سلامتي افراد بسيار مضر ميباشد.اين گاز سمي پس از ورود به ريه در مجاري تنفسي رسوب و در اثر ادامه تنفس در هواي آلوده به چنين گازي بتدرج مسموميت هاي شديدي در بدن ايجاد مينمايند. براي جلو گيري از اين پيامد در محيطهاي سربسته و گاراژها بايد از تهويه مناسب استفاده شود.

*-در هنگام کار با وسايل و قطعات متحرک ،از لباس کار گشاد استفاده نموده و از بستن کراوات جدا خودداري نمائيد. ضمنا لباس کارهاي آستين کوتاه ايمني بيشتري دارند.براي محافظت انگشتان پا از صدمات احتمالي و جلوگيري از لغزيدن در سطوح لغزان محيطهاي کار ،از کفشهاي ايمني مناسب استفاده نمائيد. ساعتهاي مچي ،دستبندفسگک هاي تزئيني کمربند،زنجير گردن و وسايلي از اين قبيل نيز ميتواند در هنگام کار باعث صدمات و ضايعات زيادي شوند. موهاي بلند سر را مهار کردهو يا آنها را در زير کلاه جمع کنيد.

*- از جيبهاي لباس کار خود بعنوان جعبه ابزار استفاده نکنيد. احتمال فرورفتن ابزارهايي مانند پيچ گوشتي به بدن در اثر وارد آمدن ضربه يا لغزيدن و افتادن برروي زمين وجود دارد. حتي يک دستمال آويزان از جيب لباس کار ميتواند در بين قسمتهاي محرک خودرو درگير شده و خطراتي ايجاد نمايد.
*- از استعمال دخانيات در هنگام کار در محيطهايي که مايعات قابل اشتعال وجود دارد،جدا خودداري نمائيد.
*- از استعمال دخانيات در هنگام کار با باطري جدا خودداري نمائيد.زيرا در هنگام شارژباطري گاز هيدروژن از آن متصاعد شده که در اثر بي احتياطي ميتواند باعث انفجار باطري گردد.

*-دستهاي خود را با بنزين تميز نکنيد.براي اين کار از صابون و مايعات پاک کننده مناسب استفاده نمائيدسرب موجود در بنزين ميتواند از طريق بريدگيهاي دست وارد بدن شده و باعث ايجاد امراض گوناگون ميگردد.بنزين همچنين چربي هاي طبيعي پوست دست را از بين برده و پوست را براي جذب روغن و گريس آماده مينمايد.
تعميرات باطري خودرو

*-بررسي ارتفاع سطح مايع (باستثناي باتريهايي که نياز به سرويس و نگهداري ندارند)حداقل يکبار در ماه و در مناطق گرمسير با فواصل زماني کوتاهتر از يک ماه بررسي نمائيد.
در باتريهايي که داراي پوسته نيمه شفاف هستند .سطح آب باتري را ميتوان ازبيرون مورد بررسي قرار داد.در ساير باتري ها براي اين کار بايد درپوش خانه هاي باتري را از روي آن باز نموده و سطح آب باطري در هر يک از خانه ها بايد تا ارتفاع پائين حلقه شکاف دار داخلي يا ارتفاع علامت بر روي پوسته باتري در نظر گرفته شود را مورد بررسي قرار داد. در صورت پايين بودن سطح مايع ،فقط آب مقطر به آن اضافه نمائيد.

*- خانه هاي باطري کاملا جدا از هم ساخته شده اند ،لذا بررسي ارتفاع سطح آب باتري در هر يک از آنها بايد بطور جداگانه صورت گيرد .در هنگام برودت زياد هوا بهتر است ÷س از اضافه نمودن آب مقطر به باطري ،مسافت مناسبي را با خودرو طي کرد تا بدين وسيله آب با آب باطري مخلوط شده و از انجماد آن جلوگيري شود.
تعميرات مخزن روغن ترمز خودرو
نکته : هر روز يکبار بايد سطح روغن در مخزن روغن ترمز بازديد گردد.
*- خودرو را در روي يک سطح صاف پارک نمائيد.

*- در پوش منبع روغن ترمز را قبل از باز کردن آن تميز کنيد.بعضي از درپوشها به وسيله پيچ درجاي خود بسته ميشوند.در بعضي از مدلهاي جديد مخزن روغن ترمز از مواد پلاستيکي ساخته شده و داراي در پوش پيچي ميباشد.در پوش را باز کنيد.در انجام اين کار دقت نمائيد باعث افتادن و يا پاره شدن لاستيک ديافراگم زير آن نشود.از ريختن و يا تماس روغن ترمز با قسمت هاي رنگ شده بدنه خودرو نيز جلوگيري کنيد،زيرا اين روغن باعث خوردگي رنگ ميشود.
*- ارتفاع سطح روغن ترمز در سيلندر اصلي بايد در حدود ۶ ميلي متر پائين تر از لبه بالاي آن باشد.

*- در صورت نياز به افزودن روغن ،فقط از روغن ترمزهاي مرغوب استفاده نمائيد.روغن ترمز بايد تازه باشد. زيرا روغن ترمز فاسد و کهنه باعث خوردگي و تخريب سيستم مدار ترمز ميگردد.
*- اطمينان از صحت قرار گرفتن درپوش سيلندر ترمز و لاستيک ديافراگم ،در محل مناسب خود .در صورت پائين رفتن ارتفاع سطح روغن در سيلندر ترمز ،بايد سيستم ترمز را از نظر نشتي مورد بررسي قرار داد. لازم به ذکر است که پائين رفتن سطح روغن در سيلندر ترمز در نتيجه سائيده شدن تدريجي لنت هاي ترمز ميباشد . نزول سطح روغن به مقدار ۳ ميلي متر پس از طي حدود ۱۷۰۰ کيلومتر قابل پيش بيني ميباشد.

نکته: روغن ترمز ميتواند رطوبت هوا را جذب نمايد. در اثر اين کار ميزان کيفيت و کارايي آن کاهش يافته و باعث زنگ زدگي سيلندر ترمز در مدار داخلي سيستم ترمز ميگردد.براي جلوگيري از اين کار در پوش سيلندر اصلي ترمز را بلافاصله پس از بررسي هاي لازم در جاي خود قرار دهيد.
ميزان کشش تسمه هاي خودرو (تنظيم تسمه)

*- هر ماه يکبار و يا پس از طي ۲۰۰۰ کيلومتر ، بايد کشش تسمه هاي پمپ آب ، دينام (مولد برق خودرو)،پمپ فرمان هيدروليکي ، پمپ هوا و کمپرسور دستگاه تهويه مطبوع و نيز شرايط آنها بررسي نمود. در صورت سايش و يا نخ نما شدن ،حتما آنها را تعويض نمائيد.
*- کشش تسمه بوسيله ابزار مخصوص که به همين منظور در نظر گرفته شده بررسي ميگردد.در صورت مهيا نبودن چنين ابزاري ،اين کار را ميتوان با فشار دادن انگشت شست در نقطه اي از وسط تسمه انجام داد.در صورتي که طول تسمه در بين دو فولي کمتر از۳۰ سانتي متر باشد مقدار خلاصي آن بايد بين ۳ تا ۶ ميليمتر و طويلتر از ۳۰ سانتي متر بين ۳ تا ۱۰ ميلي متر باشد.

نکاتي در مورد يخ و ضد جوش
تاپنجاه سال پيش از آب به عنوان مايع خنک کننده خودروها ، باموفقيت استفاده ميشد اما آب در عين حال که از لحاظ خواص انتقال حرارت بسيار خوب است از برخي لحاظ آب داراي نقايص زيادي ميباشد بويژه در سيستمهاي خنک کننده موتورهاي جديد که در شرايط سخت تري بايد کار کنند لذا سازندگان خودرو، مخلوطي از آب و ضد يخ به نسبت ۵۰ به ۵۰ راتوصيه ميکننددلايل چنين توصيه اي هم اين است که:

آب به تنهايي نقطه جوش پائيني دارديعني در دماي بالاي کارکرد موتور به نقطه جوش ميرسد.
*- نقطه انجماد بالايي دارد يعني در سرما زود يخ ميبندد.از همه مهمتر باعث پوسيدگي و زنگ زدگي قطعات رادياتور و بدنه موتور ميشود.
ضد يخهاي مرغوب، حاوي اتيلن گليکول و مواد افزودني ضد يخ در سيستم خنک کننده مصرف ميشود نقطه جوش مايع ،بالاتر از آب خالص خواهد بود و نقطه انجماد مايع کاهش ميابد همچنين قطعات سيستم خنک کننده از زنگ زدگي و پوسيدگي مصون ميمانند.
واير شمع خودرو
*- با وجودي که علائم خرابي در واير شمع ها معمولا قابل رويت نميباشند ولي بايد آنها را هر بار هنگام تنظيم موتور مورد بررسي قرار داده و پس از ۸۰۰۰ کيلومتر تعويض گردند.
*- ترک و بريدن در وايرها قابل رويت ميباشد ولي بعضي از آنها داراي عايق سيليکوني ميباشند که وجود عيوب ياد شده در آنها را نميتوان روئيت نمود.
*- همه واير شمع ها بايد يکجا تعويض گرددو وايرهاي تعويضي بهتر است از همان جنس قبلي انتخاب شوند.
سطح روغن در موتور خودرو
*- ارتفاع سطح روغن موتور بايد بطور مرتب هر هفته يک بار و يا در هر توقف براي شوخت گيري بررسي گردد . اين کار بهتر است در هنگامي که درجه حرارت موتور در حد عادي ميباشد انجام گيرد.

*-بررسي ارتفاع سطح روغن در موتور بلافاصله پس از خاموش کردن آن ، مقدار حقيقي روغن داخل آنرا مشخص نميکنند چون هنوز همه روغنها از قسمت هاي مختلف به داخل مخزن برگشت داده نشده اند.براي تشخيص ارتفاع صحيح روغن خودرو را در سطحي تراز پارک نمائيد:
۱ – ميله عمق سنج را از جاي خود خارج نموده وپس از تمييز کردن،مجدداآنرا در جاي خودقرار دهيد.
۲- ميله عمق سنج (گيج)رامجددا از جاي خود خارج نمائيد و با جلوگيري از ريزش روغن آنرا به حالت افقي نگهداريد.سطح روغن بايد بين علائم add (اضافه) و يا full (پر) برروي ميله عمق سنج باشد.

۳- در صورت پايين تر بودن ارتفاع روغن از علامت سطح پائين ميبايست مقدار کافي روغن در موتور بريزيد تا ارتفاع آن برابر با علامت با علامت بالائي ميله عمق سنج گردد . فواصل علائم روي ميله در حدي است که با ريختن کمتر از يک ليتر روغن به داخل موتور ارتفاع سطح آن از علامت add به علامت fullصعود خواهد کرد. روغن از مجراي در پوش دار واقع در روي درب سوپاپ ها به داخل موتور ريخته ميشود . فقط از روغن هاي مرغوب توصيه شده از طرف کارخانه سازنده خودرو استفاده نمائيد.
۴_از ريختن روغن اضافي در داخل موتور خودداري شود.زيرا اين کار باعث نشت از شمعها و نيز خرابي کاسه نمد ميگردد.
مايع شستشوي شيشه خودرو

سطح آب مخزن شستشو شيشه خودرو بايد هرهفته مورد بازديد قرار گيرد.
براي شستشوي بهتر ،مايع داخل مخزن را ميتوان به نسبت ۵۰ – ۵۰ با مواد تمييزکننده مخلوط نمود. هرگز از محلول ضد يخ استفاده نکنيد.زيرا اين محلول به رنگ خودرو صدمه ميرساند.
برف پاکن و شستشو دهنده شيشه
براي استفاده مفيد و موثر و نيز دوام عمر برف پاک کن و تيغه هاي آن بايد آنها را تمييز نگهداريد.شيره هاي گياهي گزدوخاک و گل و لاي جاده ها در صورت باقي ماندن در روي شيشه باعث خرابي تيغه برف پاک کن ميشود.

توصيه ميگردد که شيشه جلو را حداقل هر هفته يکبار با مواد پاک کننده شيشه به دقت شستشو نموده و لاستيک تيغه برف پاکن را با پارچه مرطوب و تمييز خشک کنيد.در صورت ترک يا بريدگي در لاستيک و نيز مشاهده خرابي در تيغه ها آنها را تعويض نمائيد.
تاير (لاستيک) خودرو
فشار هواي داخلي لاستيکها بايد يکبار در هفته بازديد گردد.در اين رابطه ممکن است جدولي جهت توصيه فشار مناسب هواي داخل لاستيکها ارائه شده باشد.تنظيم دقيق فشار هواي داخل لاستيکها ،تنظيم سوخت و نيز دوام عمر لاستيک را به همراه خواهد داشت.معمولا فشار هواي لاستيک زاپاس به مراتب بيشتر از بقيه آنها در نظر گرفته ميشور.

همزمان با تنظيم فشار،آج لاستيک را از نظر بريدگي ،سائيدگي و ساير صدمات احتمالي بررسي نمائيد.سروالف (روزنه ورودي باد لاستيکها )را از نظر نشتي آزمايش شده.
لاستيکها را همچنين از نظر سايش غير يکنواخت بررسي نمائيدو در صورت لزوم زواياي چرخهاي جلو راتنظيم نموده و يا لاستيکها را مطابق با جهت و دستورالعمل داده شده از طرف کارخانه سازنده جابجا نمائيد.

قبل از خريد لاستيک به خصوص از نظر نوع،اندازه و کيفيت و موارد زير مورد توجه قرار دهيد:
۱- کيفيت و ظاهر هر چهار لاستيک بايد مانند هم باشد.
۲- ابعاد لاستيکها بايد متناسب با رينگ چرخها باشد.در اين رابطه فروشندگان لاستيک جداول راهنمائي را در اختيار دارند،عدم تناسب اندازه هاي لاستيکبا رينگ چرخ باعث فرسايش سريع آن ميگردد.

۳- قطر خارجی بزرگتر از اندازه معمول رینگ و لاستیک باعث از بین رفتن دقت سرعت سنج ،برهم خوردن تناسب ساعت دورانی موتور نسبت به سرعت خودرو،بالا رفتن مصرف سوخت و کم شدن شتاب اولیه خودرو میگردد.سازندگان لاستیک کلیه ابعاد آنها را برای جلوگیری از موارد ذکر شده دقیقا مورد بررسی قرار میدهند.
۴- لاستیک یدک (زاپاس) خودرو باید برای استفاده د رمسافتهای کوتاه و همراه با سرعت متوسط خودرو باشد.
۵- لاستیکها نباید د رهنگام دور زدن خودرو یا عبور از موانع و نیز در هنگام اعمال بار با بدنه قسمتهای اطراف خود(گلگیر) تماس پیدا نماید.
جابجایی لاستیکها:

برای سایش یکنواخت کلیه لاستیکها باید آنها را ÷س از طی (حدود ۱۰۰۰۰ کیلو متر) جابجا نمود.
و تایرهای کم باد در خودرو پنچر شدن در واقع خروج هوای داخل لاستیکها میباشد که این امر میتواند در اثر وارد شدن میخ یا یک شی تیز به داخل تایر ،اتفاق بیفتدحتی اگر تایر نو باشد. لاستیکهایی که دارای بافت فولادی هستند در مقابل عوامل موجود درراه باعث بروز پنچری میشوند،مقاومت بیشتری از خود نشان خواهند داد.
اکثر مواقع پنچر شدن باعث کاهش فشار هوای داخل تایرها شده و آنها را از رینگ جدا می کند. میانگین عمر لاستیکها معمولا ۹۶۰۰۰ کیلومتر است ،ولی تحت شرایط زیر کاهش میابد،ترمزهای شدید،رانندگی در هوای گرم، رانندگی با سرعتهای زیاد،باشتاب زیاد شروع به حرکت کردن،رانندگی در راههای با شرایط بد.

هرگز زمان تعویض تایر را تا موقعی که کاملا سائیده و سطح آنها صاف شده و یا رویه آنها ترک خورده باشد به تعویق نیندازید.همواره با کنترل فشار هوای داخل لاستیکها، بالانس کردن لاستیکها و میزان کردن فرمان میتوان عمر لاستیکها را افزایش داده و از پنچر شدن آنها جلوگیری کرد.
برای تعویض لاستیک از روش زیر استفاده کنید:
۱- اگر خودروی شما دنده اتوماتیک است،دنده را در حالت پارک قرار دهید و اگر سیستم دنده دستی است،آنرا در وضعیت دنده عقب قرار دهید.فلاشر های عقب را روشن کرده و ترمز دستی رانیز بکشید.مطمئن شوید که همه سرنشینان از خودرو پیاده شده اندپس از آن در پست خودرو مثلث خطر و یااشیاء منعکس کننده نور قررار دهید بطوری که حداقل از ۴۵ متری قابل روئیت باشد.

برای آنکه مطمئن شوید که ماشین سر نخورده یا از روی جک نخواهد غلطید،یک تکه آجر سنگ یا چوب یا چوب چرخ به عنوان مانع در جلو یا عقب تایر ماشین بصورت مورب قرار دهید.گذاشتن مانع برای جلوگیری از حرکت در شیب است.در سطح صاف تفاوتی ندارد ولی بهتر است اگر چرخ عقب نیاز به تعویض دارد زیر چرخ جلو و اگر چرخ جلو نیاز به تعویض دارد زیر چرخ عقب گذاشته شود.

۳- جک را در محل مناسب خود که در راهنما خودرو مشخص کرده ، در زیر ماشین قرار دهید.به آرامی جک بزنید تا ماشین بلند شود. مطمئن شوید که جک به خوبی با ماشین در گیر شده است . جک زدن را تا جایی ادامه دهید که ماشین به اندازه کافی از زمین بلند شود و بتوان پیچهای لاستیکرا که در تماس با زمین است را باز کرد مراقب باشید در چنین وضعیتی هیچ قسمتی از بدن شما زیر خودرو قرار نگیرد.

اگر رینگ دارای قالپاق میباشد برای دسترسی به پیچها آنرا بردارید.همه ی پیچها را شل کنیدولی بطور کامل در نیاورید.اگر پیچها مدت زیادی است که باز نشده اند ممکن است باز نمودن آنها مشکل باشد.اگر روغن ترمز همراه خود دارید کمی از آنرا در روی پیچها (محل رزوه)بریزید و چند دقیقه صبر کنید.حتی اگر لازم باشد میتوان از فشار بدن و پاها نیز برای باز کردن پیچها و یا لوله ای به اندازه نیم متر که بتوان آنرا در داخل دسته آچار چرخ وارد نمود و استفاده کرد.پیچها را به صورت متقاطع و دایرهای باز کنید.
۵- جک زدن را ادامه دهید تا چرخ بطور کامل از روی زمین بلند شود. مهره ها را از روی پیچها باز کنید . لاستیک را بطوز کامل از محل خود در آورید و در محل امنی قرار دهید که در صورت در رفتن جک آسیبی به ماشین نرسد. سوراخهای رینگ زاپاس را در امتداد پیچها قرار داده و با کمی فشار و بهآرامی لاستیک را جا بزنید. پس از جا زدن لاستیکها مهره ها را ابتدا چند رزوه با دست ببندید که این کار باعث جلوگیری از هرز شدن رزوها میشود را با همان روش در جای خود قرار داده و بصورت یکی در میان و ضربدری با استفاده از آچار سفت کنید.

۶- برای سفت نمودن مهره ها ،اهرم جک را در جهت مخالف پیچانده و خودرو را پائئی بیاورید . مطمئن شوید که خودرو بطور کامل روی زمین قرار گرفته است.لاستیک پنچر را در پوشش زاپاس قرار دهید. پس از اتمام کار اشیائی را که محض اطمینان در جلویا عقب خودرو قرار داده اید بردارید.
*- اکثر لاستیکها ی زاپاس برای حداکثر سرعت ۸۰ کیلومتر در ساعت طراحی شدهاند و حرکت با سرعتی بیش از آن میتواند خطر آفرین باشد و به هیچ عنوان توصیه نمیشود.
فهرست قطعات خودرو
• آبگرمکن شیشه و رافع بخار
• اتاق خودرو
• آژیر – چراغ گردان
• استارت
• استرات
• آسیابک
• آفتابگیر
• اگزوز

• انباره‌های اگزوز
• آنتن برقی و غیربرقی
• انواع قفل خودرو، قفل مرکزی
• انواع لامپ چراغ خودرو ها
• اهرم ترمز دستی
• اهرم دنده
• اهرم هزارخار

• آیینه عقب‌بین
• بادامک
• باربند
• بازویی
• باطری
• باک
• بخاری

• برف‌پاک‌کن و تیغه برف‌پاک‌کن
• بست موج‌گیر
• بلبرینگ
• بلندگوی خودرو
• بلوک سیلندر
• بوستر ترمز
• بوش

• بوق
• پدال (گاز–ترمز-کلاچ)
• پلاک خودرو
• پلوس
• پمپ آب (واترپمپ)
• پمپ بنزین
• پمپ ترمز

• پمپ فرمان
• پمپ کلاچ
• پوسته گیربکس
• پوسته کلاچ
• پوسته کیلومترشمار

• پوشش سقف
• پوشش صندلی
• پولک موج‌گیر
• پیچ تنظیم خلاصی
• پیچ و مهره
• پینیون
• تابلو برق

• تاج خروسی
• تایر
• ترمز
• ترمز دستی
• ترموستات
• تسمه
• توپی اکسل
• توپی چرخ
• تیوب
• جعبه دنده
• جعبه فرمان
• جلوپنجره

• جک و دسته جک
• چراغ راهنما
• چراغ سقف
• چراغ شارژ دینام
• چراغ مطالعه
• چراغ‌های اخطار
• چرخ‌ها
• چرخ زاپاس
• چهارشاخ فرمان

• داشبورد
• در‌های خودرو
• درپوش استرات
• دزدگیر
• دستگیره‌های در
• دسته [برف‌پاک‌کن]
• دسته راهنما

• دسته سیم
• دسته موتور
• دلکو
• دنده
• دنده پلوس
• دورسنج
• دورسنج موتور

• دیاق
• دیسک ترمز
• دیسک کلاچ
• دیفرانسیل
• دینام
• رادیاتور
• رادیوپخش خودرو و سی‌دی چنجر
• رام گیربکس

• رودری
• رینگ (چرخ)
• زاپاس‌بند
• زه
• ساسات
• سپر
• سرپلوس

• سرسیلندر
• سرکمک
• سقف
• سگدست
• سوئیچ
• سوپاپ
• سیبک‌های نمدی فرمان
• سیفون بنزین
• سیلندر
• سیم ترمز
• سیم گاز
• سیم کلاچ
• سیم کیلومتر
• شاتون

• شاسی
• شافت
• شغال‌دست
• شلنگ ترمز
• شلنگ‌های ترمز

• شمع
• شیشه‌بالابر دستی و برقی
• شیطانک
• صفحه دلکو
• صفحه کلاچ
• صندلی
• صندوق عقب

• طبق جلو و عقب
• غربیلک فرمان
• فرمان
• فلانچ
• فلایویل

• فلکه فرمان
• فندک و جاسیگاری
• فنر
• فول
• فیلتر بنزین
• فیلتر روغن
• فیلتر هوا
• فیوز و جعبه فیوز
• قاب پنجره

• قالپاق
• قفل فرمان
• کاپوت خودرو
• کاربراتور
• کارتر
• کاسه‌نمد
• کرانویل

• کشویی صندلی
• کش و نوار صندلی
• کف‌پوش (لاستیکی)
• کلاچ
• کمک‌فنرهای جلو و عقب
• کنس سگدست
• کوئل
• کولر- سیستم تهویه
• کیلومترشمار (جلوآمپر)

• گردگیر
• گلگیر
• لنت ترمز
• لنت کلاچ
• لوله اگزوز
• محور اکسل
• محورهای محرک و غیرمحرک

• مخروطی دنده
• مشمع تودوزی
• مکنده پمپ هوا
• منیفولد (مهندسی خودرو)
• موتور خودرو
• میل تایپیت
• میل تعادل
• میل رابط

• میل سوپاپ
• میل فرمان
• میل گاردان
• میل محرک
• میل موج‌گیر
• میل‌لنگ
• نعلبکی فنر
• نوار در

• نوار دور شیشه
• واشرآلات
هزارخار فرمان پرويز احمديان

• هلالی بغل شاسی
• هواکش
• یاتاقان

Cam Shaft housing
محفظه ميل بادامك
Cam Shaft gear wheel
چرخ دنده ميل بادامك
Cam Shaft gear locknut
مهره قفلي ميل بادامك
Cam Shaft Chain
زنجير ميل بادامك

Cam Shaft Casing
محفظه ميل بادامك
Bushing
بوش
Bushing inter mediate gear
بوش دنده تايمينگ
Big end bearing
ياتاقان ميل‌لنگ