چکیده

ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و ﻓﻨﻲ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ و ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ آﻧـﺎن درﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﺮاﺑﻲ و رﻓﻊ آن و ﮔﺰارش دﻗﻴﻖ ﺧﺮاﺑﻲ در ﺳﻮﻳﻴﭻ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺤﻴﺢ ﺧﺮاﺑﻲ و رﻓـﻊ آن و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از اﻗـﺪاﻣﺎت ﻏﻴـﺮ ﺿﺮوري و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﮕﻪ داري ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻟﺬا ﺑﺮ آن ﺷﺪﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪسازمان مخابرات مرند و ﻣﺮاﻛـﺰ ﻛـﻢ ﻇﺮﻓﻴـت ﺳﻮﻳﻴﭻ ﭘﺎرﺳﺘﻞ ,کیاتل , گویان ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و اﺧﺬراﻫﻨﻤﺎﻳﻲ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﺼـﺐ و ﻧﮕﻬـﺪاري و ﻧﻴـﺰ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺧﺮاﺑـﻲ ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول آنها, این گزارش کار را ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ،ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻧﮕﻪ داري ﺻﺤﻴﺢ آن و رﻓﻊ ﺧﺮاﺑﻲ ﻫﺎي ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻲباشد را تهیه کنم.

با در نظر گرفتن اینکه درطی این دوره بیشتر بر روی سوئیچ کیاتل تمرکز کرده و فعالیتم در این زمینه بوده پس در مورد بقیه سوئیچ ها تنها به معرفی آن ها بسنده میکنم.

معرفی سازمان مخابرات واحد مرند

سازمان خصوصی مخابرات به طور کلی به دو بخش فنی و اداری تقسیم بندی میشود.
بخش اداری خود دارای زیر مجموعه هایی از قبیل امور مالی,ابونمان و امور مشترکین است که
در ذیل به معرفی اندک این بخش ها می پردازیم:
بخش اداری:
امور مالی:
کل حساب های دریافتی و پرداختی به عهده ی این بخش است.
حساب های دریافتی شامل وجوهات خسارت مالی و فیش ها ی دریافتی، حساب های پرداختی
اعم از خریدقرار داد ها و ارائه خدمات و کالا است.
امور اداری:
۱-امورات مربوط به کارمندان،از جمله ثبت اطلاعات و مرخصی ها و حکم های تازه
۲-همچنین اجرای بخش نامه ها در خصوص نحوه ی حضور در اداره و ساعات کاری و شروع و اتمام آن
۳-ثبت شماره به نامه های اداری و بایگانی نامه ها و پرونده ی کارمندان
آبونمان:
این بخش به رفع اشکالات قبوض و صورت حساب مشترکین می پردازد، همچنین صدور قبض و نحوه ی چاپ قبض
ها نیز بر عهده ی این بخش است،پاسخگویی به اعتراضات مشترکین در خصوص صورت حساب ها اعم از کارکرد
داخلی وبین المللی از وظایف این مجموعه می باشد.

امور مشترکین:
۱-ثبت نام مشترکین و متقاضیان خط تلفن ثابت و همراه
۲-بررسی امکانات از جمله مشخصات کافو وپست و مرکز
۳-تشخیص و ثبت مزاحمت تلفنی
۴-اعلان به روز آمار مشترکین
بخش فنی:
بخش فنی این سازمان خود به ۳ بخش اصلی تقسیم میشود :
۱-نگهداری و پشتیبان دستگاه های سوئیچ
۲-پشتیبان فنی تجهیزات نیرو
۳-شبکه ی کابل
وظایف این بخش ها:

۱- کل خرابی های Data ,ADSL و همچنین خرابی های مربوط به کامپیوتر های داخل مرکز به عهده ی این بخش است. این بخش به عنوان پشتیبان فنی مراکز عمل میکند.

۲- عمل هماهنگی و کنترل شارژینگ و تغذیه باطری ها و همچنین کنترل خرابی و نیرو رساندن به هنگام قطعی برق است.
۳- شبکه ی کابلی به نوعی در خارج از سازمان به فعالیت میپردازد و کنترل خرابی کابل های شبکه ی مشترکین را بر عهده
دارد.

 

فلوچارت زیر نمای تقریبی سازمان مخابرات را نشان می دهد :

ریاست
اداری فنی
امور مالی امور اداری ابونمان امور مشترکین
پشتیبان دستگاه سوئیچ پشتیبان تجهیزات نیرو شبکه کابل

فصل اول

معرفی سوئیچ

فصل دوم

سوئیچ کیاتل((KDX

بخش اول:

ساختار سوئیچ کیاتل (KDX)
معرفي سيستم KDX
KDX مركز تلفن ديجيتال است كه باكنترل SPC درنرم افزار و تكنولوژي PCM/TDM از نوع Non-blockingكامل وكامپندينگ لگاريتمي A-Law و نرخ بيت ۲۰۴۸ طراحي شده است. اين سيستم به دليل مدولار بودن درسمت سخت افزار و نرم افزار، به راحتي قابل توسعه مي باشد و ظرفيتهاي از ۱۶ پورت تا ۱۰۰۰۰ پورت را پوشش مي دهد . با توجه به توانایي وسيعي كه براي افزايش خطوط و پورتها وجود دارد، ذكر اين نكته جالب است كه تعداد كارت هاي كنترلي با نسبت بسيار كمتري نسبت به كارت هاي لاين، ترانك، ديجيتال ترانك و… افزايش مي يابد.
از طرفي به غير از اسلات هاي كنترلي بقيه اسلات ها همه منظوره مي باشند و در صورتي كه كارت هاي مربوط به پورت ها جابجا زده شود نه مشكلي براي كارت به وجود مي آورد و نه براي سيستم.
ظرفيت هاي مختلف سيستم کیاتل
• مركز ۲۵۶ شماره اي – KDX1
اين مركز مي تواند به ۲۵۶ مشترك سرويس دهد . در صورتي كه قفسه لاين كاملا پر شود ظرفيت مركز به حد ۳۶۸ شماره داخلي مي رسد . بنابراين اين مركز ميتواند حتي ۳۰% افزايش خطوط نسبت به ۲۵۶ شماره هم داشته باشد.
• مركز ۱۰۲۴ شماره اي KDX4
مراكز با ظرفيت ۱۰۰۰ شماره به بالا را مي توان به ۲ دسته تقسيم نمود در نوع اول كنترل سيستم توسطCPU موجود در سيستم انجام مي شود و در نوع دوم كنترل سيستم توسط كنترل يونيت مركزي انجام مي پذيرد.
مشخصات ظاهري سيستم KDX
• (Remote Switch Unit) RSU
• گاهي اوقات با نصب يك سوئيچ در يك روستا يا شهرستان مي توان دهستان ها و آبادي هاي اطراف را نيز تحت پوشش قرارداد. اما از آنجا كه اين آبادي ها و ده ها اغلب از روستا يا شهرستان محل نصب چندين كيلومتر فاصله دارند، كشيدن چند زوج كابل آن هم تا فاصله چندين كيلومتري از محل نصب بسيار هزينه ساز است.
همچنين اين عمل ضريب ايمني اين خطوط را نيز كاهش داده و در صورت بروز هرگونه مشكل دركابل خطوط مشتركين رفع اشكال مستلزم صرف هزينه، زمان و نيروي انساني فراوان خواهد بود. از اين رو اين عمل چندان معقولانه و البته مقرون به صرفه نخواهد بود.

روشRSU تمامي اين مشكلات را تاحد زيادي حل خواهد نمود. دراين تكنيك يك مركز RSU (مثلا RSU400 كه توانايي سرويس دهي به ۴۰۰ مشترك را داراست) درخارج از روستا يا شهرستان محل نصب سوئيچ اصلي (مثلاKDX2) نصب مي گردد. اين دو مركز توسط يك زوج سيم و از طريق مودم هاي (HDSL) موجود درهر مركز به يكديگر متصل مي گردند. طول اين زوج سيم مي تواند تا ۵ كيلومتر در نظر گرفته شود.

نكته مهم آن كه تنها مركز KDX موجود درمحل نصب به مركز STD متصل است و مركز RSU هر گونه تماس شهري را بايد از طريق مركز KDX انجام دهد. همچنين هر گونه برقراري ارتباط بين دو مركز KDX و RSU از نوع Localمحسوب مي شود. هر زوج سيم ارتباط دهنده دو سوئيچ در هر لحظه قادر است تا ۳۰ مشترك را سرويس دهي نمايد. مركز KDXموجود در محل نصب قادر است چندين مركزRSU را از طريق كارتهاي PUMI و CEPTموجود درخود سرويس دهي نمايد. با توجه به موارد ذكر شده كاملا بديهي است كه استفاده از مراكزRSU نسبت به روش هاي ديگر بسيار مقرون بصرفه بوده و از امنيت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسيار بالايي نيز برخوردار است. همچنين هر گونه برقراري ارتباط بين دو مركز KDXوRSU از نوع Localمحسوب مي شود.
هر زوج سيم ارتباط دهنده دو سوئيچ در هر لحظه قادر است تا ۳۰ مشترك را سرويس دهي نمايد. مركز KDXموجود در محل نصب قادر است چندين مركزRSU را از طريق كارت هاي PUMI و CEPTموجود درخود سرويس دهي نمايد. با توجه به موارد ذكر شده كاملاً بديهي است كه استفاده از مراكزRSU نسبت به روش هاي ديگر بسيار مقرون بصرفه بوده و از امنيت بسيار بالايي نيز برخوردار است.
در بلوک دیاگرام (۲-۱) نحوه اتصال و ارتباط مركز KDX2 و RSU 400وSTD مركزي نشان داده شده است.

شش
شکل۲-۱-۱


• مرکز Transit
كليه سوئيچ هاي KDX توليد شده توسط شركت كياتل اين قابليت را دارند كه به عنوان مركز Transit عمل نموده و يك يا چند مركز KDXديگر و يا حتي سوئيچ هاي ساخته شده توسط شركت هاي ديگر مانند ASRرا به عنوان Remoteبپذيرند.
دراين صورت مركز Remoteتوسط يك كابل به مركز Transit متصل مي گردد. هرگونه ارتباط شهري مركز Remote بايد از طريق مركز Transitصورت گيرد.
نكته مهم آنكه هر گونه برقراري ارتباط بين مركز RemoteوTransit از نوعLocal محسوب مي-شود و مراكز Transit و مراكز Remote شارژينگ مربوط به خود را خود ثبت مي نمايند.
در بلوک دیاگرام (۲-۲) نمونه اي از يك مركز كياتل كه با يك مركز ديگر از توليدات اين شركت Remote گرديده، نشان داده شده است.

بلوک دیاگرام ۲-۱-۲ اتصال یک مرکز با یک مرکز دیگر بصورت Remote
• مركز Remote
دراين نوع ارتباط سوئيچ كياتل به مراكزي مانند عصر، كارين و يا ديگر مراكز بصورت Remote متصل گشته وبا مراكز مادر داراي يك كد خواهند بود. همچنين مركز مادر توانایي ترانزيت نمودن شماره هاي مركز كياتل را خواهد داشت. ( مطابق بلوک دیاگرام ۲-۳ ) دراين مركز پالس هاي STDبايد از طريق كانال به مركز كياتل ارسال گردد و در صورت گرفتن شماره هاي داخلي مركز مادر بصورت Lamaشارژينگ برداري انجام مي دهد.

بلوک دیاگرام ۲-۱-۳ اتصال یک مرکز کیاتل بصورت ترانزیت
لوازم جانبي سيستم KDX
تعريف ابزار جانبي و نماي ظاهري ارتباط دستگاه با ابزار جانبي
نظر به اينكه سيستم KDXيك سوئيچ ديجيتال مي باشد، لذا بايد بتواند با وسايل و تجهيزات كه بيرون از سيستم قرار مي گيرند ارتباط برقرار كند. اين تجهيزات لوازم جانبي ناميده مي شوند و ارتباط بين دستگاه با لوازم جانبي از طريق كابل مخصوص آن وسيله و در محل ترمينال مشخصه آن وسيله كه در سيستم تعبيه شده است صورت مي گيرد.

يك تكنسين مي تواند از طريق لوازم جانبي كنترل مركز را به دلخواه در اختيار گرفته و يا اصولاً وضعيت صورتحساب مشتركين را مشاهده يا از آنها پرينت بگيرد ويا براي موردي خاص پورتها يا پورت خاصي را برنامه ريزي كرده و يا اين كه اعمال تعمير و نگهداري را براي سيستم انجام دهد. درشكل زیر لوازم جانبي و نحوه ارتباط آنها با سيستم KDX آورده شده است.

همانطور كه ملاحظه مي شود توسط شارژر ولتاژ ۴۸- ولت تهيه مي شود. اين ولتاژ جهت شارژ مداوم باطري ها، ورودي UPSو ورودي كارت هاي Power به كار مي رود. توسط ولتاژ ۴۸- ولت روي كارت هاي پاور ولتاژهاي ۵- و۵+ و ۱۲+ و۱۲- و ۴۸ – و Ring ساخته مي شود كه جهت مصرف سيستم به كار مي رود. از طرفي ديگر درصورت قطع برق، به دليل آنكه باطري ها مدام شارژ مي شوند، وارد مجموعه شده و كل مجموعه را درايو مي كند.

بنابراين بدليل دردسترس بودن دائمي ۴۸- ولت توسط UPS يا باطري ازاين ولتاژ جهت توليد ۲۲۰ولت متناوبي كه تا حدي شبيه سينوسي مي باشد استفاده كرده و كامپيوترها را بدون هيچگونه قطع برقي تغذيه مي كنيم.

 

شکل ۲-۱-۴ لوازم جانبي و نحوه ارتباط آنها با مركز سوئيچ
كامپيوتري كه در بيرون مركز مشاهده مي گردد به همراه مونيتور و صفحه كليد جهت اعمال اپراتوري و تعمير و نگهداري به كار مي رود، ضمن آن كه اين كامپيوتر را به صورت اختياري به عنوان O&M يا Charging مي توان در نظر گرفت در بعضي از مراكز كامپيوترهاي O&M و Chargingمجزا هستند از طريق مدم كه عموما به كامپيوتر شارژينگ ( در مراكزي كه داراي دو كامپيوتر مجزا برايO&M و Charging مي باشند) متصل مي گردد مي توان اطلاعات كامپيوترها را از طريق يك خط تلفني با كامپيوتر ديگر رد و بدل كرد. تمامي قابليتهاي ذكر شده در هر كامپيوتر شارژينگ و O&Mقابل استفاده مي باشند. در سوئيچ هاي پرظرفيت كياتل هم كامپيوتر O&M و Charging شارژينگ را ثبت مي كنند.
UPS و شارژر
• UPS
امروزه به خاطر وابستگي بشر به نيروي برق قطع يا كمبود آن موجب سلب آرامش وخسارات جبران ناپذير خواهد بود. سيستمهاي KDXنيز از اين قاعده مستثني نيستند. به خاطر لزوم دائمي به ثبت اعمال شارژينگ وحفظ آن در كامپيوتر مربوطه و در مرحله بعدي حساسیت اعمال O&M روي كامپيوتر مربوطه و پس از آن مونيتور وپرينتر، وجود دائمي تغذيه كاملاً محسوس است UPS دستگاهي است كه ورودي آن ولتاژ باطري وخروجي يك مربعي دوبله مي باشد كه باتقريب مي-توان آن را سينوسي ۲۲۰Vدرنظر گرفت شكل (۲-۵) خروجيUPS يك مربعي دوبله است كه تقريباً سينوسي مي باشد.

باتوجه به آنكه باطري ها به طور دائم توسط شارژر، شارژ مي شوند. لذا وروديUPS همواره ثابت است.بنابراين دستگاه UPS يك دستگاه مبدل برق در توان هاي مختلف است كه به محض قطع برق شبكه به طور اتوماتيك برق را بلافاصله به دستگاه هاي مورد لزوم وصل خواهد كرد.
مشخصات UPS
نماي ظاهري دستگاه
درشكل زیر مشخصات ظاهري دستگاه رسم شده است.

نحوه نصب دستگاه
۱- چهار عدد باطري ۱۲ ولت (از ۶۰ الي۱۵۰آمپرساعت) را به چهار بست باطري مناسب به صورت سري به هم وصل مي نمائيم. سيم رابط بين دو باطري بايد حداقل سيم نمره ۴ باشد. سيم مثبت دستگاه را به قطب مثبت و سيم سياه و آبي آن را به قطب منفي وصل نمائيد. دقت شود سيم ها اشتباه وصل نشود .اتصال سيم به بست باطري بايد محكم وتميز باشد.
۲- دو شاخه دستگاه به پريز برق شهر متصل باشد.
۳- دستگاه هايي كه به صورت اضطراري از U.P.S تغذيه مي شوند بايد توسط يك مدار مجزا بايك دوشاخه مناسب به پريز پشت دستگاه متصل شوند.
مجموع ولت آمپر مصرف كننده ها به هيچ وجه نبايد از ۱۰۰۰بيشتر باشد.
درضمن مي توان دستگاه را به طريقه هماهنگ با برق شبكه وصل نمود كه دراين روش احتياج به سيم جداگانه اي نداريم و از سيم كشي معمولي ساختمان استفاده مي شود و به بيان ديگر مصرف كننده هاي ساختمان با كليدهاي اوليه خود روشن يا خاموش مي شوند.
ولي اين نوع نصب بايد توسط افراد متخصص شركت انجام پذيرد.
شارژر

به منظور ايجاد ولتاژ ۴۸- ولت جهت ورودي كارت هاي DCبهDC از شارژر استفاده مي شود. از آنجايي كه همواره بايستي ورودي۴۸V – مركز سوئيچينگ برقرار باشد، لذا اين ورودي از باطري هاي سري شده اي كه مجموعاً تشكيل ۴۸ ولت را مي دهند، در زمان قطع برق مي تواند استفاده كند.

شكل ظاهري دستگاه

ظاهر شارژر
باتوجه به آن كه در زمان قطع برق سيستم از باطري تغذيه مي كند و ميزان سقف ولتاژ و جريان دهي باطري به مرور كاهش مي يابد. لذا بايد در زمان اتصال مجدد برق توسط شارژر درون شارژر، شارژ شوند. اين مدت زمان شارژ از ۳ ساعت تا ۲۴ ساعت در شش وضعيت قابل تنظيم است. همان طور كه ملاحظه مي كنيد ارتباط باتري بايكسو كننده به صورت موازي است اين نوع ارتباط داراي اين مزيت است كه هنگامي كه برق شهر وجود داشته باشد تغذيه مصرف كننده از طريق منبع تغذيه خواهد بود، ضمن آن كه باطري ها نيز شارژ و براي زمان قطع برق آماده مي- شوند و هنگامي كه برق شهر قطع باشد مصرف كننده بدون هیچگونه تاخيري از باطري ها تغذيه مي كند وخللي در كار تجهيزات مخابراتي به وجود نمي آيد.

در صورتي كه جريان مورد نياز بيش از جريان نامي دستگاه باشد، كمبود انرژي از طريق باطري- ها تامين مي گردد و باطري به عنوان منبع پشتيباني سيستم، حتي هنگامي كه برق شهر وجود دارد، به تغذيه مصرف كننده كمك مي كند.

مادامي كه جريان مصرفي كمتر از جريان نامي دستگاه است، دستگاه يك منبع ولتاژ خروجي در ازای تغييرات برق شهر در محدوده مجاز، كمتر از ۱+% مي باشد. هنگامي كه مقدار جريان مصرفي از جريان نامي دستگاه تجاوز نمايد دستگاه به عنوان منبع جريان كارمي كند.

بخش دوم

بردهای سوئیچ کیاتل
سوئيچ EC-512
اين سوئيچ چنانچه از نامش پيداست، مي تواند ۵۱۲ مشترک را ساپورت نمايد و داراي بردهاي زير مي باشد:
– برد CPU
– برد ISDN
– برد OPPC
– برد LINE
– برد CEPT يا DT
– برد DTMF
– برد تغذيه DC/DC
– برد COIN BOX يا همان کارت همگاني

شکل ظاهری این برد ها را در صفحات بعدی مشاهده می کنیم:

شكل ۲-۲-۱ ظاهر کارت EC 512-CPU

شكل ۲-۲-۲ ظاهر کارت

شكل۲-۲-۳ظاهر کارت Line

شكل۴-۲-۲ ظاهر کارت DT یا CEPT

شكل ۲-۲-۵ ظاهر کارت DTMF

شكل ۲-۲-۶ ظاهر کارت Power EC1K

شكل۲-۲-۶ ظاهر EC10K

بخش سوم:

راه اندازی سوئیچ کیاتل

در اين بخش نگاهي به مراحل راه اندازي سوئيچ كه بايد به ترتيب زیرطي شود مي اندازيم.
مراحل راه اندازي سوئيچ
• كنترل كليه دستگاه هاي نصب شده

دراين مرحله بايد تمامي دستگاه هايي كه نصب شده اند مورد بازرسي و بازديد قرار گيرند. اين دستگاه ها عبارتند از:
 شارژر
 UPS
 سوئيچ
 Grounding
تذكر: قبل از انجام مرحله بعدی بايد تمامي كارت ها از سوئيچ خارج شوند.
• استارت شارژر و كنترل نمودن كار آن
• بررسي سوئيچ
 ورودي ۴۸- ولت در سوئيچ بايد چك شود.
 كارت هاي) ( Power بايد تك تك جا زده شده و روشن شوند و ولتاژهاي هر كدام اندازه گيري شوند.
 EPROM برروي كارت (CPU) PUCPنصب شده و سوئيچ بعد از جا زدن كارت هاي (CPU ) PUCP, ISDN (PUMI) استارت شود.
 سوئيچ بعد از جا زدن كارت هاي PULC( ( LINE استارت شود.
• نصب كابل هاي پشت كامپيوتر O&Mو شارژينگ كه در شكل (۴-۱) محل هر كدام نشان داده شده است.
• برنامه ريزي كامپيوتر هاي O&Mوشارژينگ