آمار جمعیت

سيماي جمعيت ايران‌ به روايت آمار
– جمعیت ایران درسال ۱۳۵۵ ۳۴ ملیون نفر
– جمعیت ایران درسال ۱۳۶۵ ۴۹٫۵ ملیون نفر
– جمعیت ایران درسال ۱۳۷۰ ۵۶ ملیون نفر
– جمعیت ایران درسال ۱۳۷۵ ۶۰٫۶ ملیون نفر
– جمعیت تهران درسال ۱۳۷۵ ۱۰ ملیون نفر بالاترین جمعیت شهری
– جمعیت سمنان درسال ۱۳۷۵ ۵۰۰ هزارنفر پائین ترین جمعیت شهری
– تابعیت ها درسال ۱۳۷۵ ایرانی ۵۹ملیون، افغانی ۸۵۰۰ نفر ، عراقی ۱۷۹۰۶۱ نفر، پاکستانی ۸۸۳۶ نفر، و در ردیف های بعدی تابعیت های ترکیه،جمهوری آذربایجان، جمهوری ارمنستان،ترکمنستان میباشند.

بر اساس گزارش مركز آمار ايران در سال ۱۳۵۵ جمعيت كشور بيش از ۳۳ ميليون و ۷۰۸ هزار و ۷۴۴ نفر بوده است و سالانه رشدي معادل ۷‌/‌۲ درصد داشته است. در سال ۱۳۶۵ جمعيت كشور با رشد سالانه‌اي معادل ۹‌/‌۳

درصد، به ۴۹ ميليون و ۴۴۵ هزار و ۱۰ نفر رسيده است. اين در حالي است كه اين ميزان در آمارگيري سال ۷۰ ‌با وجود كاهش ۵‌/‌۲در صد ي رشد سالانه جمعيت، به ۵۵ ميليون و ۸۳۷ هزار و ۱۶۳ نفر و در سال ۷۵، جمعيت كشور با رشد ۵‌/‌۱ درصدي به ۶۰ ميليون و ۵۵هزار ۴۸۸ نفر افزايش يافته است.

آمار حاكي از آن است كه در سال ۵۵ تعداد جمعيت مردان ۱۷ميليون و ۳۵۶ هزارو ۳۴۷ نفر و تعداد جمعيت زنان نيز ۱۶ ميليون و ۳۵۲ هزار و ۳۹۷ نفر بوده است. در سال۶۵ تعداد جمعيت مردان به ۲۵ ميليون و ۲۸۰ هزار و ۹۶۱ نفر و تعداد جمعيت زنان ۲۴ ميليون و ۱۶۴ هزار و ۴۹ نفر رسيده است.

پنج سال بعد، يعني در سال ۱۳۷۰ جمعيت مردان ، ۲۸ ميليون و ۷۶۸ هزار و ۴۵۰ نفر، در مقابل ۲۷ ميليون و ۶۸ هزارو ۷۱۳ نفر زن تخمين زده شده است.
نتايج آمارگيري جاري جمعيت نشان مي دهد كه تعداد جمعيت مردان در سال ۱۳۷۵ بيش از ۳۰ ميليون و ۵۱۵ هزار و ۱۵۹ نفر بوده است، در حالي‌كه در همان سال تعداد زنان كشور ۲۹ ميليون و ۵۴۰ هزار و ۳۲۹ نفر بوده است.
براساس نتايج سرشماري عمومي نفوس ومسكن سال ۱۳۷۵، گروه سني ۱۰تا۱۴ ساله با ۹ ميليون و ۸۰ هزار و ۶۷۶ نفر، بيشترين جمعيت را به خود اختصاص داده است. گروهاي سني ۵ تا ۹ ساله، ۱۵ تا ۱۹ ساله و ۰تا۴ ساله نيز در مرتبه‌هاي بعدي قرار داشته‌اند.

نتايج آمارگيري سال ۱۳۷۵ حاكي است كه سن بيش از يك ميليون و ۲۰ هزار و ۹۳۶ نفر از جمعيت، زير يك‌سال بوده است كه ۵۲۴ هزار و ۹۲۷ نفر از آنان مرد و ۴۹۶ هزار و ۹ نفر نيز زن بوده اند. در سال ۷۵ جمعيت نوباوه (۵ تا ۱ساله ) بيش از ۶ ميليون و ۷۳۲ هزارو ۷۸۷ نفر بوده كه ۳ ميليون و ۴۵۳ هزارو ۳۱ نفر از آنان مرد و ۳ ميليون و ۲۷۹ هزارو ۷۵۶ نفر زن بوده‌اند.

همچنين در سال ۷۵، ۸ ميليون و ۷۶۹ هزار و ۷۳۷ كودك ۶ تا ۱۰ ساله در كشور زندگي مي كرده‌اند كه از اين تعداد ۴ ميليون و۳۰۴ هزار و ۹۹۷ نفر دختر و ۴ ميليون و۴۶۴ هزار و ۷۴۰ نفر نيز پسر بوده‌اند. آمارها حاكي است جمعيت ۱۴ تا ۱۱ ساله كشور در سال ۱۳۷۵ بيش از ۷ ميليون و ۲۰۲هزار و ۸۵ نفر بوده كه تعداد ۳ ميليون و ۶۶۸ هزار و ۴۸ نفر از آنان مرد و تعداد ۳ ميليون و ۵۳۴ هزار و ۳۷ نفر از آنان زن بوده‌اند. در سال ۱۳۷۵، ۱۲ميليون و ۳۳۷ هزار و ۵۲۹ نفر در سن جواني، يعني در گروه سني ۱۵ تا ۲۴ ساله قرار داشته‌اند. در همان سال تعداد ۶ ميليون و ۱۹۱ هزار و ۲۰۱ نفر از زنان و تعداد ۶ ميليون و ۱۴۱ هزار و ۳۲۸ نفر از مردان كشور، در گروه سني جوانان قرار داشته‌اند.

بر اساس اعلام مركز آمار ايران در سال ۷۵، ۲۱ ميليون و ۳۶۴ هزار و ۸۷۷ نفر نيز جزء جمعيت ميان‌سال (۶۴ تا ۲۵ ساله) كشور بوده‌اند. همچنين ۱۰ميليون و ۳۶۴ هزار و۸۷۷ نفر از زنان كشور نيز در همان زمان ميان‌سال بوده‌اند. اين گزارش همچنين حاكي از آن است كه ۱۰ميليون و ۸۵۶ هزارو ۷۵۷ نفر از مردان در سنين ميانسالي قرارداشته‌اند.

در سال ۱۳۷۵، بيش از ۱ ميليون و ۳۸۲ هزار و ۴۴۸ نفر از جمعيت كشور را مردان ۶۵ سال و بالاتر و ۱ميليون و۲۱۲ هزار و ۷۳۳ نفر را نيز زن ۶۵ سال و بالاتر تشكيل مي دادند. بنابراين تعداد جمعيت ۶۵ ساله و بالاتر در سال ۱۳۷۵، ۲ ميليون و ۵۹۵ هزار و ۱۸۱ نفر بوده است. اين در حالي است كه در سرشماري سال ‌ ۱۳۷۵ سن ۳۲ هزار و ۳۶۵ نفر از جمعيت نامشخص اعلام شده است.

اداره كل آمار عمومي وزارت كشور در سال ۱۳۵۵، تعداد كل خانوارهاي كشور را ۶ ميليون و۷۱۱ هزارو ۶۲۸ خانوار اعلام كرد. بر اساس نتايج سرشماري سال ۱۳۶۵ اين تعداد به ۹ ميليون و ۶۷۳ هزار و ۹۳۱ خانوار افزايش پيدا كرده است. در سال ۱۳۷۰ نيز اين رقم به ۱۰ميليون و ۷۸۷ هزار و ۲۲۷ خانوار و در سال ۷۵ نيز به ۱۲ ميليون ۳۹۸ هزار و ۲۳۵ خانوار افزايش يافته است.
در سال ۱۳۶۵ بيش از ۵ ميليون و ۵۲۸ هزار و ۵۴۲ خانوار ساكن شهرها و ۴ ميليون و ۹۹هزار و ۸۵۷ خانوار نيز ساكن روستاها بوده اند. بر اساس آمارهاي منتشر شده در سال ۱۳۷۰ تعداد خانوارهاي روستايي به ۴ ميليون و ۲۰۳ هزار و ۷۲۲ خانوار و تعداد خانوارهاي شهري به ۶ ميليون و ۵۲۳ هزار و ۸۲۴ رسيد. در سال ۱۳۷۵ تعداد خانوارهاي شهرنشين به ۷ ميليون و۹۴۸ هزار و ۹۲۵ خانوار رسيد و تعداد خانوارهاي روستايي در سال مذكور به ۴ميليون و۴۱۰ هزار و ۳۷۰ خانوار افرايش پيدا كرد.

نتايج سرشماري در سال ۱۳۷۵ حاكي است تعداد ۱ميليون و ۳۷ هزار و ۳۲۱ خانوار داراي سرپرست زن و تعداد ۱۱ميليون و۳۵۰ هزارو ۶۲۲ خانوار داراي سرپرست مرد بوده‌اند .در آن سال ۵۴۷ هزارو ۴۲۰ خانوار تك نفره و ۱ميليون و ۴۰۲ هزار ۹۴۸ خانوار، دو نفره وجود داشته است. در همان سال تعداد خانوارهاي سه نفره نيز ۱ ميليون و ۹۷۶ هزار و ۸۶۴ خانوار بوده است.
بر اساس آمارهاي منتشر شده، در سال ۱۳۷۵، تعداد ۲ ميليون و ۲۷۸ هزار و ۹۷۸ خانوار چهار نفره در كشور وجود داشته است. آمارها همچنين نشان مي‌دهند ۱ ميليون و ۹۷۴ هزار و۸۲۲ خانوار داراي پنج نفر عضو و تعداد ۱ميليون و ۵۷۱ هزار و ۳۹۲ خانوار داراي ۶ نفر عضو بوده اند. در همان سال تعداد خانوارهاي ۷ نفره، ۲ ميليون و ۶۳۵ هزار و ۵۱۹ خانوار بوده است.

همچنين در سال ۷۵ از كل جمعيت كشور بيش از ۲۳ ميليون و ۲۶ هزار و۲۹۳ نفر در روستاها زندگي مي كرده‌اند كه از اين تعداد ۱۱ ‌‌ميليون و ۶۰۴ هزار و۹۷۲ نفر مرد ۱۱ميليون و ۴۲۱ هزار و ۳۲۱ نفر نيز زن بوده‌اند. جمعيت ساكن در شهرها در همين سال ۳۶ ميليون و ۸۱۷ هزار و ۷۸۹ نفر گزارش شده است. از ميان ساكنين شهرها ‌نيز ۱۸ ميليون و ۸۰۵ هزار و ۲۳ نفر مرد و ۱۸ميليون و ۱۲ هزار و ۷۶۶ نفرهم زن بوده‌اند.

سرشماري سال ۱۳۷۵ نشان مي دهد كه تهران با جمعيتي معادل ۱۰ميليون و ۳۴۴هزار و ۹۶۵ نفر پر جمعيت‌ترين استان كشور و سمنان با جمعيتي معادل ۵۰۱ هزار و ۴۴۷ نفر كم جمعيت‌ترين استان كشور بوده است استان‌هاي اصفهان، فارس، خوزستان، آذربايجان شرقي بعد از تهران پرجمعيت‌ترين استان‌هاي كشور بوده اند. همچنين بر اساس اين آمار تعداد جمعيت زنان در استان‌هاي مازندران و گلستان و گيلان‌ اندكي بيش از مردان بوده است. بررسي دين جمعيت كشور در سال ۷۵ نشان داد كه در آن سال ۵۹ ميليون و ۷۸۸ هزار و ۷۹۱ نفر مسلمان، ۷۸ هزار و ۷۴۵ نفر مسيحي و ۲۷ هزار و ۹۲۰ نفر زرتشتي و ۱۲هزار و ۷۳۷ نفر نيز داراي دين كليمي بوده‌اند. در همان سال ۵۷ هزار و ۵۷۹ نفر از جمعيت كشور نيز داراي ساير اديان بوده‌اند و دين ۸۹ هزار و ۷۱۶ نفر از جمعيت اظهار نشده است.

بر اساس نتايج طرح آمارگيري در سال ۷۵ طي ده سال، بيش از ۸ ميليون و ۷۱۸ هزار و ۷۷۰ نفر مهاجر وارد كشور شده است كه بيشتر آنان در گروه سني ۲۰ تا ۲۴ قرار داشته‌اند.

بر اساس سرشماري سال ۱۳۷۵ تابعيت ۵۸ ميليون و ۹۵۴ هزار و ۲۲۸ نفر از جمعيت كشور ايراني و ۸۰۴ هزار و ۴۰۴ نفر افغاني بوده است. در همان سال ۱۷۹ هزار و ۶۱ نفر از جمعيت كشور داراي تابعيت عراقي و تعداد ۸ هزار و ۸۳۶ نفر، تبعه پاكستان بوده‌اند. تركيه، آذربايجان، ارمنستان و تركمنستان از نظر تعداد تبعه در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند.
بر اساس آمارهاي منتشر شده از سوي سازمان ثبت احوال كشور در سال ۱۳۸۰، تعداد ۱ ميليون و ۱۱۲هزار و ۱۰۴ تولد به ثبت رسيده است.

تعداد متولدين در سال ۱۳۸۱، يك ميليون و ۱۱۲ هزار و ۱۰۴ نفر بوده است كه از اين تعداد ۵۷۲ ‌ هزار و ۶۵۹ نفر پسر و ۵۴۹ هزار و ۴۴۵ نفر دختر بوده‌اند.

از ميان پسران ۳۷۶ هزار و ۵۱ نفر در شهرها و ۱۹۶ هزار و ۶۰۸ نفر در روستاها متولد شده‌اند. در سال ۷۵ نيز ۳۵۸ هزار و ۲۸۱نفر دختر در سال ۱۳۷۵ در شهرها و تعداد ۱۹۱ هزار و ۱۶۴ دختر در روستا متولد شده‌اند .
آمارهاي ثبت شده در سازمان ثبت احوال نشان مي‌دهد كه در سال ۱۳۸۰تعداد ۶۰ هزار و ۵۵۹ طلاق صورت گرفته در حالي كه تعداد ازدواج‌ها، ۶۴۰ هزار و ۷۱۰ مورد بوده است.

بر اساس گزارش سازمان ثبت احوال كشور در سال ۱۳۸۱ تعداد ۶۵۰ هزار و۹۶۰ ازدواج در كشور صورت گرفته است و در همان سال تعداد طلاق‌هاي ثبت شده ۶۷ هزار و ۲۵۶ مورد بوده است.

همچنين ۵۱۳ هزار و ۷۷۲ مورد از ازدواج‌ها در نقاط شهري و تعداد ۱۳۷هزار و ۱۸۸ مورد در مناطق روستايي اتفاق افتاده است. اين گزارش همچنين حاكي است تعداد ۶۱ هزار و ۷۴ مورد از طلاق‌ها در نقاط شهري و تعداد ۶ هزار و ۱۸۲ مورد از طلاق‌ها در نقاط روستايي صورت گرفته است.

 

براورد جمعيت كشور بر حسب مناطق و جنس در ميانه سال ۱۳۸۲

استان زن مرد روستايي شهري كل
کشور ۳۲۶۸۴۴۴۵ ۳۳۷۹۵۵۵۵ ۲۲۰۹۸۰۹۵ ۴۴۳۸۱۹۰۵ ۶۶۴۸۰۰۰۰
آذربايجان شرقی ۱۶۶۳۰۷۰ ۱۷۰۲۱۲۲ ۱۱۰۶۹۶۸ ۲۲۵۸۲۲۵ ۳۳۶۵۱۹۲
آذربايجان غربی ۱۳۸۹۹۱۴ ۱۴۳۷۶۲۳ ۱۱۳۳۱۲۰ ۱۶۹۴۴۱۷ ۲۸۲۷۵۳۸
اردبيل ۵۹۶۵۳۱٫۶ ۶۰۸۷۹۲٫۳ ۵۱۸۸۹۷ ۶۸۶۴۲۶٫۸ ۱۲۰۵۳۲۴
اصفهان ۲۱۴۱۴۳۰ ۲۲۵۷۷۴۲ ۷۴۷۴۵۹٫۲ ۳۶۵۱۷۱۴ ۴۳۹۹۱۷۳

ايلام ۲۷۵۶۹۱٫۵ ۲۸۸۰۱۲٫۷ ۲۲۲۴۹۹٫۸ ۳۴۱۲۰۴٫۴ ۵۶۳۷۰۴٫۲
بوشهر ۳۹۵۲۶۵٫۴ ۴۰۷۲۴۹٫۲ ۳۵۷۱۹۹٫۳ ۴۴۵۳۱۵٫۲ ۸۰۲۵۱۴٫۵
تهران ۵۷۸۸۶۴۸ ۶۱۴۲۸۹۶ ۱۷۳۳۹۴۷ ۱۰۱۹۷۵۹۶ ۱۱۹۳۱۵۴۳
چهارمحال و بختياری ۳۹۵۸۲۳٫۱ ۴۰۳۵۹۲٫۳ ۳۴۷۱۹۹٫۳ ۴۵۲۲۱۶٫۱ ۷۹۹۴۱۵٫۴
خراسان ۲۹۸۶۹۴۲ ۳۰۰۴۵۱۹ ۲۱۴۶۹۵۰ ۳۸۴۴۵۱۱ ۵۹۹۱۴۶۱

خوزستان ۲۲۹۰۶۵۵ ۲۳۸۳۳۲۵ ۱۶۴۰۶۹۹ ۳۰۳۳۲۸۱ ۴۶۷۳۹۸۰
زنجان ۴۶۶۰۰۱٫۱ ۴۷۲۱۱۶ ۴۳۷۸۷۴٫۵ ۵۰۰۲۴۲٫۶ ۹۳۸۱۱۷٫۱
سمنان ۲۷۹۷۳۷٫۴ ۲۹۷۴۰۷٫۴ ۱۳۵۸۲۴٫۸ ۴۴۱۳۲۰ ۵۷۷۱۴۴٫۸
سيستان و بلوچستان ۱۰۶۶۲۷۷ ۱۱۰۲۰۲۲ ۱۰۸۰۸۲۶ ۱۰۸۷۴۷۳ ۲۱۶۸۲۹۹
فارس ۲۰۵۵۱۸۵ ۲۱۲۵۶۷۸ ۱۶۱۴۰۸۳ ۲۵۶۶۷۷۹ ۴۱۸۰۸۶۳

قزوين ۵۳۶۰۴۷ ۵۵۱۷۴۳٫۳ ۳۴۷۵۹۸٫۲ ۷۴۰۱۹۲٫۱ ۱۰۸۷۷۹۰
قم ۴۸۴۳۵۴٫۸ ۵۰۹۲۰۴٫۶ ۷۳۳۷۲٫۳۹ ۹۲۰۱۸۷ ۹۹۳۵۵۹٫۴
کردستان ۷۴۵۸۸۵٫۳ ۷۷۲۸۹۹٫۴ ۶۱۸۷۳۸٫۷ ۹۰۰۰۴۶ ۱۵۱۸۷۸۵
کرمان ۱۱۱۱۴۹۸ ۱۱۴۷۶۵۰ ۸۴۱۷۷۰٫۵ ۱۴۱۷۳۷۷ ۲۲۵۹۱۴۸
کرمانشاه ۹۶۵۶۳۴٫۳ ۱۰۲۶۱۳۴ ۶۹۷۲۵۷٫۵ ۱۲۹۴۵۱۱ ۱۹۹۱۷۶۸
کهگيلويه و بويراحمد ۳۲۰۳۱۱٫۲ ۳۲۹۰۱۹٫۲ ۳۰۷۲۰۱ ۳۴۲۱۲۹٫۳ ۶۴۹۳۳۰٫۳
گلستان ۷۹۰۳۱۲٫۴ ۷۸۴۰۰۵ ۸۵۸۹۹۰٫۹ ۷۱۵۳۲۶٫۵ ۱۵۷۴۳۱۷
گيلان ۱۱۶۲۶۹۴ ۱۱۵۱۲۲۳ ۱۰۰۸۱۰۴ ۱۳۰۵۸۱۴ ۲۳۱۳۹۱۷
لرستان ۸۲۳۰۶۵٫۴ ۸۵۵۴۶۳٫۱ ۷۰۸۸۲۵٫۵ ۹۶۹۷۰۳ ۱۶۷۸۵۲۸
مازندران ۱۳۸۲۲۹۵ ۱۳۷۳۴۷۷ ۱۳۲۸۱۵۴ ۱۴۲۷۶۱۸ ۲۷۵۵۷۷۲
مرکزی ۶۵۴۰۴۶ ۶۵۷۷۸۲٫۳ ۴۳۹۳۵۸٫۱ ۸۷۲۴۷۰٫۲ ۱۳۱۱۸۲۸
هرمزگان ۶۱۵۵۶۱٫۲ ۶۵۵۰۹۷٫۹ ۷۳۰۶۸۱٫۳ ۵۳۹۹۷۷٫۸ ۱۲۷۰۶۵۹
همدان ۸۴۸۲۵۳٫۶ ۸۶۹۲۲۵٫۲ ۷۳۹۸۹۹٫۴ ۹۷۷۵۷۹٫۴ ۱۷۱۷۴۷۹
يزد ۴۵۳۳۱۴٫۷ ۴۷۹۵۳۵٫۹ ۱۷۴۵۹۷٫۴ ۷۵۸۲۵۳٫۱ ۹۳۲۸۵۰٫۶

شايان ذکر است برآورد جمعيت براساس رشد مشاهده شده طی سالهای ۷۵ – ۱۳۵۵ و با فرض ثابت بودن
عوامل موثر بر رشد جمعيت و تعداد خانوار براساس بعد خانوار مشاهده شده در سرشماريها محاسبه گرديده است.

برآورد تعداد جمعيت کشور طی سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۲
سال تعداد جمعيت (هزارنفر)
۳۵۷ ۳۶۳۳۲
۱۳۵۸ ۳۷۷۳۰
۱۳۵۹ ۳۹۱۹۲
۱۳۶۰ ۴۰۷۱۸
۱۳۶۱ ۴۲۳۱۳

۱۳۶۲ ۴۳۹۷۹
۱۳۶۳ ۴۵۷۲۱
۱۳۶۴ ۴۷۵۴۱
۱۳۶۵ ۴۹۴۴۵

۱۳۶۶ ۵۰۶۵۰
۱۳۶۷ ۵۱۸۹۰
۱۳۶۸ ۵۳۱۶۷
۱۳۶۹ ۵۴۴۸۳
۱۳۷۰ ۵۵۸۳۷
۱۳۷۱ ۵۶۶۵۶
۱۳۷۲ ۵۷۴۸۸

۱۳۷۳ ۵۸۳۳۱
۱۳۷۴ ۵۹۱۸۷
۱۳۷۵ ۶۰۰۵۵
۱۳۷۶ ۶۰۹۳۷
۱۳۷۷ ۶۱۸۳۱
۱۳۷۸ ۶۲۷۳۸
۱۳۷۹ ۶۳۶۵۸
۱۳۸۰ ۶۴۵۹۲
۱۳۸۱ ۶۵۵۴۰
۱۳۸۲ ۶۶۴۸۰

جدول برآورد جمعيت کل کشور ، تعداد خانوار و بعد خانوار (۱۳۷۵ – ۱۳۶۳)
بعد خانوار تعداد خانوار (هزارخانوار) جمعيت (هزارنفر) سال
روستايی ‎شهری * روستايی ‎شهری کل * روستايی شهری کل
۵٫۳۶ ۴٫۸ ۴۰۲۲ ۵۰۳۳ ۹۰۵۵ ۲۱۵۶۰ ۲۴۱۶۱ ۴۵۷۲۱ ۱۳۶۳
۵٫۳۸ ۴٫۸ ۴۱۰۳ ۵۳۰۶ ۹۴۰۹ ۲۲۰۷۴ ۲۵۴۶۷ ۴۷۵۴۱ ۱۳۶۴
۵٫۴ ۴٫۸ ۴۱۴۵ ۵۵۲۸ ۹۶۷۳ ۲۲۶۰۰ ۲۶۸۴۵ ۴۹۴۴۵ ۱۳۶۵
۵٫۴۴ ۴٫۸۲ ۴۲۰۵ ۵۷۶۳ ۹۹۶۸ ۲۲۸۷۴ ۲۷۷۷۶ ۵۰۶۵۰ ۱۳۶۶
۵٫۴۸ ۴٫۸۴ ۴۲۲۴ ۵۹۳۸ ۱۰۱۶۲ ۲۳۱۵۰ ۲۸۷۴۰ ۵۱۸۹۰ ۱۳۶۷
۵٫۵۲ ۴٫۸۶ ۴۲۴۵ ۶۱۱۹ ۱۰۳۶۴ ۲۳۴۳۰ ۲۹۷۳۷ ۵۳۱۶۷ ۱۳۶۸
۵٫۵۶ ۴٫۸۸ ۴۲۶۵ ۶۳۰۵ ۱۰۵۷۰ ۲۳۷۱۴ ۳۰۷۶۹ ۵۴۴۸۳ ۱۳۶۹
۵٫۶ ۴٫۹ ۴۲۸۶ ۶۴۹۷ ۱۰۷۸۳ ۲۴۰۰۰ ۳۱۸۳۷ ۵۵۸۳۷ ۱۳۷۰
۵٫۵ ۴٫۸ ۴۳۱۸ ۶۷۶۴ ۱۱۰۸۲ ۲۳۸۴۶ ۳۲۷۷۶ ۵۶۶۲۲ ۱۳۷۱

۵٫۴ ۴٫۸ ۴۳۵۰ ۷۰۴۳ ۱۱۳۹۳ ۲۳۶۹۳ ۳۳۷۴۳ ۵۷۴۳۶ ۱۳۷۲
۵٫۴ ۴٫۷ ۴۳۸۳ ۷۳۳۳ ۱۱۷۱۶ ۲۳۵۴۰ ۳۴۷۳۸ ۵۸۲۷۸ ۱۳۷۳
۵٫۳ ۴٫۷ ۴۴۱۶ ۷۶۳۵ ۱۲۰۵۱ ۲۳۳۸۸ ۳۵۷۶۳ ۵۹۱۵۱ ۱۳۷۴
۵٫۱ ۴٫۶ ۴۴۴۹ ۷۹۴۹ ۱۲۳۹۸ ۲۳۲۳۸ ۳۶۸۱۸ ۶۰۰۵۶ ۱۳۷۵
• غير ساکن در روستايی منظور شده است .
شاخص‌ها و نماگرهاي جمعيتي
عنوان شاخص يا نماگر واحد مقدار/تعداد درصد ‌تغيير نسبت به فصل ‌قبل درصد تغيير نسبت به فصل مشابه سال قبل
تعداد ازدواج ثبت شده رويداد ۲۳۲۴۵۹ ۳/۱۵ ۸/۰
تعداد طلاق ثبت شده رويداد ۲۴۸۱۸ ۹/۱۱(۱) ۰/۱۶
تعداد ولادت ثبت شده رويداد ۳۱۵۶۵۸ ۱/۳ ۰/۱
تعداد فوت ثبت شده رويداد ۹۴۴۵۵ ۵/۲ ۰/۱۰
(۱) درصد تغيير، بر اساس اطلاع تجديد نظر شده فصل قبل كه توسط سازمان ذي‌ربط صورت گرفته، محاسبه شده است.
مأخذ- سازمان ثبت احوال كشور.
شايان ذکر است برآوردهای فوق براساس رشد مشاهده جمعيت طی سالهای ۷۵ – ۱۳۷۰ و با اعمال آخرين تقسيمات کشوری تا سال ۱۳۸۰ محاسبه شده است . ضمنآ اتباع بيگانه براساس تعريف جمعيت کشور ملحوظ و جمعيت عشاير در جمعيت مناطق روستايی آورده شده است .
برآورد جمعيت بازسازی شده استانهای کشور در سال ۱۳۸۳
روستايی شهری کل استان
۲۲۷۰۵۵۵۴ ۴۴۷۷۱۹۴۶ ۶۷۴۷۷۵۰۰ کل کشور
۱۱۸۴۶۴۹ ۲۲۹۸۰۲۳ ۳۴۸۲۶۷۲ آذربايجان شرقی
۱۲۰۶۹۰۰ ۱۶۸۹۷۵۸ ۲۸۹۶۶۵۷ آذربايجان غربی
۵۵۴۹۴۹ ۶۹۲۲۵۳ ۱۲۴۷۲۰۲ اردبيل
۹۰۲۳۰۲ ۳۴۹۳۳۴۳ ۴۳۹۵۶۴۵ اصفهان
۲۳۶۳۸۷ ۳۰۲۴۹۰ ۵۳۸۸۷۷ ايلام
۳۱۲۴۶۴ ۴۹۶۰۱۸ ۸۰۸۴۸۲ بوشهر
۱۵۴۱۰۷۸ ۱۰۳۹۰۵۷۸ ۱۱۹۳۱۶۵۶ تهران
۴۰۸۵۰۳ ۴۲۴۴۴۲ ۸۳۲۹۴۵ چهار محال و بختياری
۲۴۲۱۰۲۹ ۴۰۲۳۲۹۱ ۶۴۴۴۳۲۰ خراسان
۱۴۴۱۲۰۹ ۲۸۳۶۷۸۹ ۴۲۷۷۹۹۸ خوزستان
۴۲۶۵۷۱ ۵۳۶۸۶۳ ۹۶۳۴۳۴ زنجان
۱۴۵۸۲۶ ۴۳۳۰۸۴ ۵۷۸۹۱۰ سمنان
۱۱۱۷۴۷۳ ۱۱۰۱۹۲۰ ۲۲۱۹۳۹۳ سيستان و بلوچستان
۱۷۶۴۳۶۳ ۲۵۵۹۲۶۳ ۴۳۲۳۶۲۶ فارس
۳۶۶۴۱۰ ۷۶۷۱۳۷ ۱۱۳۳۵۴۷ قزوين
۵۹۱۴۶ ۹۷۹۲۷۸ ۱۰۳۸۴۲۴ قم
۶۱۳۸۹۶ ۹۳۲۳۶۰ ۱۵۴۶۲۵۶ کردستان
۸۷۵۱۵۴ ۱۵۰۵۵۲۸ ۲۳۸۰۶۸۲ کرمان
۶۴۸۳۰۹ ۱۲۷۲۹۷۵ ۱۹۲۱۲۸۴ کرمانشاه
۳۲۹۵۲۰ ۳۴۴۵۹۳ ۶۷۴۱۱۳ کهگيلويه و بويراحمد
۱۰۹۷۷۷۲ ۱۲۹۱۴۲۳ ۲۳۸۹۱۹۵ گيلان
۸۷۶۸۱۹ ۷۳۶۸۷۲ ۱۶۱۳۶۹۱ گلستان
۷۰۶۵۷۴ ۱۰۳۳۰۷۰ ۱۷۳۹۶۴۴ لرستان
۱۳۵۴۴۹۷ ۱۴۴۱۶۲۳ ۲۷۹۶۱۲۰ مازندران
۴۴۲۷۲۳ ۹۰۲۱۹۷ ۱۳۴۴۹۲۰ مرکزی
۷۳۱۳۵۷ ۵۵۳۵۶۸ ۱۲۸۴۹۲۵ هرمزگان
۷۴۱۶۸۹ ۹۹۰۳۹۱ ۱۷۳۲۰۸۰ همدان

نمونه وظایف اداره کل آمار، طرح و برنامه :
۱-مطالعه و بررسی احتیاجات برنامه ای جمعیت
۲-تنظیم برنامه کلی جمعیت در سطح کشور با توجه به احتیاجات نواحی مختلف
۳-انجام مطالعات لازم به منظور تهیه و تنظیم برنامه های جامع براساس نیازمندیهای جمعیت
۴-بررسی طرحهای تنظیم شده و هماهنگ کردن آنها برای تصویب نهایی در هیات اجرایی
۵-مدیریت و نظارت در امور مربوط به مطالعه و تحقیق درباره خط مشی آینده جمعیت در زمینه ایجاد تسهیلات و فراهم آوردن وسایل و امکانات در جهت رشد کیفی و کمی جمعیت
۶-نظارت و ارزشیابی برنامه ها و طرحهای اجرایی
۷-بررسی و سنجش برنامه ها و طرحها از نظر بازدهی یا انحرافات از معیارهای اصلی
۸-تمرکز اطلاعات و تنظیم طرحها جهت استفاده به هنگام از آنها
۹-تهیه و ارسال دستورالعمل ها و راهنمایی واحدهای تابعه به منظور تهیه و پیشنهاد طرحهای سالانه
۱۰- شرکت در جلسات توجیهی طرحها و پیگیری لازم به منظور تصویب طرحها
۱۱- تهیه و تنظیم و اجرای طرحها و برنامه های آماری مورد نیاز جمعیت در کلیه امور مربوطه
۱۲- جمع آوری آمار و اطلاعات از کلیه فعالیتهای انجام شده توسط تمامی واحدهای جمعیت
۱۳- طراحی و تنظیم چاپ متون گزارشات آماری طبق اصول و فنون مربوطه برای ارائه انتشار
۱۴- انجام محاسبات و تجزیه و تحلیل آمار جمع آوری شده و انتشارات نتایج حاصله از آمارگیریها در مواقع لزوم
۱۵- تهیه نمودار از فعالیتهای جمعیت، جهت درج در نشریات آماری و دستیابی مقامات مسئول به نتيجه فعاليتها
۱۶- شرکت در جلسات، کمیسیونها و کنفرانسهای مربوطه
۱۷- پیگیری سایر امور محوله مربوطه از سوی مقامات عالی جمعیت
۱۸- مدیریت در امور مربوط به تهیه پیش نویس آیین نامه‌ها و لوایح و مقررات و بررسی و اظهار نظر نسبت به آیین نامه‌ها و لوایح مقررات تهیه شده
اهم فعالیتهای انجام شده توسط اداره کل آمار، طرح و برنامه
۱- مشارکت در تهیه طرح جامع امداد و نجات کشور
۲- مستند سازی طرح جامع امداد و نجات کشور (۴جلد)
۳- انجام طرح شبکه‌ای واحدها و اصلاح درجه بندی شعب
۴- ارائه نظر کارشناسی در مورد طرحهای واصله
۵- ارائه طرح تدوین جایگاه جمعیت در ارائه خدمات اجتماعی
۶- تدوین و پیشنهاد نظام برنامه‌ریزی سالیانه جمعیت
۷- تعامل با مرکز آمار ایران جهت تعریف اقلام آماری جمعیت
۸- مشارکت در امر انتخابات جمعیت (تدوین آیین نامه انتخابات، دستورالعمل‌ها و فرمهای مربوطه، عضویت در دبیرخانه ستاد و …)
۹- بررسی و جمع بندی پیشنهادات واصله درخصوص پیش نویس مقدماتی آیین نامه اجرایی انتخابات
۱۰- تهیه دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای اجرای شهرستان، هیات مدیره استان و شورای عالی
۱۱- تهیه مجموعه اساسنامه‌های جمعیت از سال ۱۳۰۱ تا ۱۳۷۴
۱۲- بررسی سیر اجمالی تحولات اساسنامه‌های جمعیت
۱۳- تهیه فرمهای چارچوب ارائه گزارش‌عملکرد استانها و حوزه‌های ستادی
۱۴- تهیه گزارش سالیانه از فعالیتهای استانها به صورت تفصیلی و چکیده
۱۵- تهیه گزارش عملکرد و برنامه‌های سالیانه حوزه‌های ستادی در هر سال
۱۶- تهیه دستورالعمل نحوه تاسیس شعبه جمعیت در شهرستانهای فاقد شعبه
۱۷- ارائه طرح ایجاد کد یکپارچه جهت شناسایی اعضا و داوطلبان جمعیت
۱۸-طرح تدوین ماموریتها، اهداف و استراتژیهای حوزه‌های ستادی جمعیت
۱۹- شناسایی نیازها، ساماندهی و استقرار نظام آمار و اطلاعات جمعیت
۲۰- انجام طرح ارزیابی عملکرد معاونت درمان وتوانبخشی
۲۱- تهیه شاخص‌های ارزیابی عملکرد حوزه‌های ستادی
اهم فعالیتهای در دست اقدام اداره کل آمار، طرح و برنامه
۱-طرح تدوین برنامه پنج ساله جمعیت
۱-۱- قرارداد طرح و عقد قرار داد نظارت براجراي طرح
۱-۲-برگزاري جلسات گروههاي سه گانه (شناخت وضع موجودوتدوين استراتژي ،مطالعات
تطبيقي ،تدوين برنامه )
۱-۳-برگزاري همايش تدوين برنامه پنج ساله مورخ ۲۱/۸/۸۲
۱-۴-اعمال نظردرخصوص گزارشهای شناخت وضع موجود ،مطالعات تطبیقی وگزارش نظامنامه اجراواستقراربرنامه پنج ساله تهيه شده توسط مجري
۱-۵-دریافت نظرات حوزه‌های مختلف جمعيت درخصوص گزارش وضع موجود
۱-۶-تدوین ماموریتهای كلان جمعیت
۱-۷-تدوین شاخص‌های برنامه‌ای جمعیت
۱-۸-تشكيل ستادهدايت وتصويب برنامه
۱-۹-بررسي وتصويب حوزه هاي ماموريتي جمعيت در جلسات ستاد
۱-۱۰-بررسي وتصويب راهبردهاي برنامه پنج ساله جمعيت در جلسات ستاد
۱-۱۱-ارائه،بررسي وتصويب برنامه نهايي توسط ستادهدايت وتصويب برنامه .
۲-طرح بررسی وضعیت و نحوه درجه بندی شهرستانهای فاقد شعبه
۳-استقرار نظام آمار و اطلاعات در کل کشور
۱-۳- مكاتبه جهت نظرخواهي درخصوص نيازهاي آماري از۲۸استان .
۲-۳- نظارت و بررسی مرحله پیاده سازی پروژه استقرار نظام اطلاعات و آمار
۴- تدوین نظام ارزیابی عملیات امدادی و تهیه شناسنامه وظایف حوزه‌های مختلف جمعیت هلال احمر