جـدول یک و دو نشـان میدهـد انواع کتابخوانهـای الکترونیکی و تبلتها چه سـهمی از کل دستگاههای الکترونیکی مختلف را بین افراد هجده سال و باالتر اشغال کردهاند. به طور کلی، کاربران تبلتها و کتابخوانهای الکترونیکی بیش از دیگران صاحب تلفن همراه، رایانه، کتابخوان الکترونیکی، و تبلت بودهاند.

شمایی از بازار تبلتها و کتابخوانهای الکترونیکی

میانِبرندهای مختلف کتابخوانهای الکترونیکی، کیندل پیشتاز است و ۶۲ درصد دارندگان کتابخوانهای الکترونیکی از محصوالت این شـرکت اسـتفاده میکنند. نوک نیز، با داشتن سهم ۲۲ درصد، در جایگاه دوم قرار دارد. توزیع انواع مختلف کتابخوانهای الکترونیکی در تحقیق ماه فوریه تفاوتی چشـمگیر با ماه دسـامبر سال ۲۰۱۱ نداشـته اسـت؛ ۶۳ درصدِ دارندگانِ هجده سال و باالترِ کتابخوانهای الکترونیکی یک کیندل و ۲۳ درصد آنها یک نوک داشتند. جزئیات توزیع دارندگان انواع مختلف کتابخوانهای الکترونیکی در ماه فوریة سال ۲۰۱۲ در نمودار ۳۳ نشان داده شده است.

در بازار تبلت عواملی وجود داشـت که باعث ایجاد تغییرات از ماه دسـامبر تا ماه فوریه شد. بازار تبلتها در اواخر سال ۲۰۱۱ دو محصول جدید «آمازون کیندل فایر» و «تبلت نوک بارنز اند نوبل» را به خود دید که هر دوی آنها قیمتی بسیار پایینتر از دیگر تبلتها داشتند. کیندل فایر بهویژه در دورههای تعطیالت بیشتر محبوب خریداران بود. با استناد به «دنیای کامپیوتر»، یک تحلیلگر در بارکلیز گفته است که ۵٫۵ میلیون تبلت آمازون کیندل فایر در یکچهارم آخر سال فروخته شدهاند. خود آمازون اطالعات خاصی از فروش کیندل نداده است. بدین ترتیب، میزان محبوبیت کیندل فایر میان دارندگان هجده سال به باالی انواع تبلت در چند ماه اخیر رو به افزایش بوده است. سهم کیندل فایر از بازار از ۵درصد در اواسط ماه سپتامبر به ۱۴ درصد در اواسط ماه ژانویه رسید. بهعالوه، این رشد در حالی بوده است که حجم کل بازار فروش تبلت در این بازه دو برابر شده است.

۹۴

پاییز۱۳۹۲ شماره دهم

آمریکاییها و کتابخوانهای الکترونیکی

فـصلنــا مه تحلیــــــلی پـــژوهشی کــتـاب مهر

جدول یک – درصد و آمار مربوط به بزرگساالن آمریکایی که تبلت دارند

درصد هرگروه که در نوامبر ۲۰۱۰ درصد هرگروه که در نیمه دسامبر درصد هرگروه که در نیمه ژانویه
تلبت دارند ۲۰۱۱ تلبت دارند ۲۰۱۲ تلبت دارند
همه بزرگساالن ایاالت متحده ۶ درصد ۱۰درصد ۱۹درصد
جنسیت
مرد ۶ ۹ ۱۶
زن ۶ ۱۱ ۲۱
نژاد
سفید ۶ ۱۲ ۱۸
آمریکایی آفرایقاای تبار ۵ ۵ ۲۰
اسپانیولی ۵ ۶ ۱۹
سن
۲۹-۱۸ ۶ ۷ ۱۸
۴۹-۳۰ ۵ ۱۲ ۲۴
۶۴-۵۰ ۹ ۱۱ ۱۹
۶۵+ ۴ ۸ ۱۲
آموزش
قسمتی از دبیرستان ۵ ۵ ۶
دیپلم ۴ ۶ ۱۴
قسمتی از دانشگاه ۶ ۱۲ ۱۹
فارغ التحصیل دانشگاه ۸ ۱۶ ۳۰
درآمد خانواده
کمتر از ۳۰۰۰۰ دالر در سال ۴ ۳ ۸
۴۹۹۹۹-۳۰۰۰۰ ۳ ۹ ۱۹
۷۴۹۹۹-۵۰۰۰۰ ۶ ۱۳ ۱۹
بیشتر از ۷۵۰۰۰ دالر در سال ۱۲ ۲۱ ۳۱

۹۵

پاییز۱۳۹۲ شماره دهم

آمریکاییها و کتابخوانهای الکترونیکی

فـصلنــا مه تحلیــــــلی پـــژوهشی کــتـاب مهر

جدول دو- درصد بزرگساالنی که e-reader دارند

درصد هرگروه که در نوامبر ۲۰۱۰ درصد هرگروه که در نیمه دسامبر درصد هرگروه که در نیمه ژانویه
تلبت دارند ۲۰۱۱ تلبت دارند ۲۰۱۲ تلبت دارند
همه بزرگساالن ایاالت متحده ۶ درصد ۱۰درصد ۱۹درصد
جنسیت
مرد ۶ ۹ ۱۶
زن ۶ ۱۱ ۲۱
نژاد
سفید ۶ ۱۲ ۱۸
آمریکایی آفرایقاای تبار ۵ ۵ ۲۰
اسپانیولی ۵ ۶ ۱۹
سن
۲۹-۱۸ ۶ ۷ ۱۸
۴۹-۳۰ ۵ ۱۲ ۲۴
۶۴-۵۰ ۹ ۱۱ ۱۹
۶۵+ ۴ ۸ ۱۲
آموزش
قسمتی از دبیرستان ۵ ۵ ۶
دیپلم ۴ ۶ ۱۴
قسمتی از دانشگاه ۶ ۱۲ ۱۹
فارغ التحصیل دانشگاه ۸ ۱۶ ۳۰
درآمد خانواده
کمتر از ۳۰۰۰۰ دالر در سال ۴ ۳ ۸
۴۹۹۹۹-۳۰۰۰۰ ۳ ۹ ۱۹
۷۴۹۹۹-۵۰۰۰۰ ۶ ۱۳ ۱۹
بیشتر از ۷۵۰۰۰ دالر در سال ۱۲ ۲۱ ۳۱

۹۶

پاییز۱۳۹۲ شماره دهم

آمریکاییها و کتابخوانهای الکترونیکی

فـصلنــا مه تحلیــــــلی پـــژوهشی کــتـاب مهر

چه کسانی قصد خرید چه وسیلهای را دارند؟

در تحقیقی که در ماه دسامبر سال ۲۰۱۱دربارة افراد شانزده سال به باال انجام شد، از کسانی که هیچ وسیلة کتابخوانی نداشتند پرسیدیم که آیا قصد خرید یک نوع از آنها را دارند یا خیر. ۱۳ درصد آنهایی که کتابخوان الکترونیکی نداشتند گفتند که یا قصد خرید دارند یا به آن فکر میکنند، ۸ درصد گفتند که امیدوارند در شش ماه آینده آن را تهیه کنند، و بقیه گفتند که در آینده دربارة آن فکر میکنند. در این بین کسانی که بیشتر مایل به خرید بودند غالباًدر ردة سنی سی تا شصت و چهار سال قرار میگرفتند و از تحصیالت باالتری برخوردار بودند. همچنین آنها بیش از بقیه مشتری کتابخانه بودند، کتابهای الکترونیکی را با دستگاههای دیگر ـ مانند کامپیوترهای رومیزی ـ میخواندند، و از خوانندگان جدّی بودند که در دوازده ماه پیش از آن بیش از شـش کتاب خوانده بودند.

نمودار یک – درصد مطالعه افراد باالی ۱۶ سال به دالیل مختلف
۱۰۰ درصد
۹۰ درصد
۸۸ ۸۰ درصد
درصد ۷۰ درصد
۶۰ درصد
۴۶ ۵۵ ۵۷ ۵۰ درصد
۴۴ ۴۰ درصد
درصد درصد
درصد درصد ۳۰ درصد

۱۹ ۱۹ ۲۰ درصد
۱۰ درصد
درصد درصد
۰ درصد
تبلت e-book reader mp3 player تلفن هوشمند رایانه لپتاپ تلفن همراه

۹۷

پاییز۱۳۹۲ شماره دهم

آمریکاییها و کتابخوانهای الکترونیکی

فـصلنــا مه تحلیــــــلی پـــژوهشی کــتـاب مهر

در طرف دیگر، ۱۸ درصد کسانی که تبلت نداشتند گفتند که قصد خرید آن را دارند یا دربارة آن فکر میکنند، ۱۰ درصد گفتند که امیدوارند در شش ماه آینده آن را بخرند، و ۸ درصد دیگر نیز گفتند که further down the line دربارة آن فکر میکنند. کسانی که به شکل جدّی قصد خرید داشتند بیشتر زیرِ پنجاه ساله بودند، افریقایی ـ امریکایی یا اسپانیاییزبان بودند، فارغالتحصیل دانشگاهها بودند، و فرزند خردسال داشتند. همچنین آنها به طور کلی از دارندگان وسایل الکترونیکی مختلف بودند. ۱۸ درصد کسانی که یکی از انواع وسایل خواندن کتابهای الکترونیکی را داشتند گفتند که در عین حال قصد خریدیک تبلت را در شش ماه آینده دارند. همچنین کسانی که کارت کتابخانه داشتند بیش از کسانی که عضو کتابخانه نبودند قصد خرید یک تبلت در ماههای آینده را داشتند.

نمودار دو – درصد بزرگساالن آمریکایی صاحب E-reader نمودار سه – درصد بزرگساالن آمریکایی صاحب تبلت
دیگر ابزار۲ درصد نامشخص ۲ درصد

نامشخص کوبو ریدر۱ درصد

۹ درصد ۲Pandigital درصد Motorola Xoom

سونی ریدر ۲ درصد دیگربرندها
۱ درصد
-Nook Color د۱درصد
۱۱ درصد
HP تاچپد۲ درصد

نوک ۲۲ درصد سامسونگ گاالکسی۵ درصد
آیپد۶۱ درصد
کیندل۶۲ درصد
کیندل فایر۱۴درصد

۹ ۸

پاییز۱۳۹۲ شماره دهم

آمریکاییها و کتابخوانهای الکترونیکی

فـصلنــا مه تحلیــــــلی پـــژوهشی کــتـاب مهر

چرا مردم از این قبیل وسایل ندارند؟

در تحقیقی که در ماه دسـامبر س ـال ۲۰۱۱ انجام دادیم، اکثر افرادی که در آن زمان تبلت یا کتابخوان الکترونیکی نداشتند گفتند که قصد تهیة آن را نیز ندارند.

سفیدپوستانی که تبلت نداشتند بیشتر از دیگر اقلیتها گفتند که دربارة خرید آن در آینده فکر نمیکنند. در حالی که بیشتر سیاهپوستها و اسپانیاییزبانها گفتند که قصد خرید در شش ماه آینده را دارند. افراد باالی شصت و پنج سال، با اختالف فاحشی نسبت به بقیه، گروهی را تشکیل میدادند که میگفتند قصد خرید تبلت ندارند؛ در حالی که بیشتر افراد هجده تا چهل وُنه سال میگفتند که به طور کلی قصد خریدیک تبلت در شش ماه آینده را دارند. فارغالتحصیالن دانشگاهها و همچنین والدین

نمودار چهار – درصد آمریکاییهایی که ایبوک ریدر نداشته
نمودار پنج – درصد آمریکاییهایی که تبلت نداشته اما

اما میخواهند در آینده بخرند
میخواهند در آینده بخرند

برنامه برای خرید در شش ماه آینده ۵درصد برنامه برای خرید در شش ماه آینده ۸درصد

در حال بررسی خرید ۸درصد در حال بررسی خرید ۱۰درصد

عالقهای به داشتن E-reader ندارد ۸۵درصد عالقهای به داشتن تبلت ندارد ۸۲درصد

۹ ۹

پاییز۱۳۹۲ شماره دهم

آمریکاییها و کتابخوانهای الکترونیکی

فـصلنــا مه تحلیــــــلی پـــژوهشی کــتـاب مهر

تا حدودی بیشتر از دیگران خرید تبلت در شش ماه آینده را در نظر داشتند. دارندگان کتابخوانهای الکترونیکی بیش از کسانی که این وسیله را نداشتند گفتند که در شش ماه آینده تصمیم خرید تبلت دارند.

ما از کسانی که این وسایل را نداشتند خواستیم دلیل تهیه نکردن آن را برای ما بازگو کنند. در تحقیقی که در سال ۲۰۱۱ انجام شد دو دلیل عمدة این موضوع عدم نیاز و قیمت باالی این دستگاهها تعیین شد. دلیل دیگرِ کسانی که کتابخوان الکترونیکی نداشتند این بود که کتابهای چاپی را به انواع الکترونیکی آن ترجیح میدادند؛ در حالی که بیشتر کسانی که تبلت نداشتند علت آن را داشتن وسایل دیگری که فکر میکردند برای انجام دادن کارشان کافی است اعالم کرده بودند.