مقدمه :
تا آنجا كه تاريخ نشان مي‌دهد، هميشه انسان لباس مي پوشيده است ولي البته در طول تاريخ با گذشت زمان و با تفاوت مكانها لباس فوق العاده متنوع و متفاوت بوده است. در گذشته بيشتر لباس به عنوان حفظ سرما و گرما و نيز زينت و تجمل مورد استفاده قرار مي‌گرفته است و جنبه ايمني و حفاظت آن در درجه بعد بوده، اما در زندگاني صنعتي امروز، نقش ايمني لباس و جنبه حفاظت آن در بسياري از رشته ها در درجه اول اهميت قرار دارد. فضا نوردان، مأموران آتش نشاني، كارگران معادن، غواصان وبسياري ديگر، از لباسهاي مخصوص براي حفظ خود در برابر انواع خطرها استفاده مي كنند. وسايل توليد لباس در عصر ما به قدري متنوع شده و توسعه يافته است كه با گذشته اصلاً قابل مقايسه نيست.

امروزه با توجه به تنوع و اهميت بيشتر لباس نسبت به گذشته روشهاي دوخت هم توسعه يافته است و در كنار كار دوخت نيز متدهاي الگوكشي جهت متناسب و خوش تركيب شدن بر روي بدن افراد برنامه ريزي و طراحي شده است. در اين بخش سعي شده تا انواع الگوهاي تدريس شده در آموزشگاه به نحو صحيح ارائه شود. اين الگوها شامل : انواع دامن، بالاتنه، آستين، انواع يقه، شلوار و طرز دوخت آن و … كه با متد گرلاوين مي‌باشد.

فصل اول :
آشنايي كلي با مكان كارآموزي

محل كارآموزي :
آموزشگاه گلشن صبا به سرپرستي خانم رضيه نشان در سال ۱۳۸۲ تأسيس گرديد. در اين آموزشگاه تدريس الگو به روشهاي گلاوين، متريك و مولر مي باشد و همچنين به آموزش دوخت انواع لباسها از قبيل : انواع يقه ها، آستين ها، شلوار ، كت و … مي پردازد كه در هر دوره تعدادي كارآموز در مقاطع نازك دوزي، ضخيم دوزي، لباس عروس، لباس شب مي پذيرد و در پايان از اين كارآموزان امتحان عملي و تئوري گرفته مي شود و مدرك ديپلم از سازمان فني و حرفه اي به اين كارآموزان داده مي شود. ساعاتي كه كارآموزان در اين آموزشگاه هستند بستگي به دوره اي كه مي گذرانند است مثلاً : نازك دوزي ۴۶۰ ساعت و لباس عروس و شب ۲۷۰ ساعت مي باشد.

آموزشگاه گلناز نيز به سرپرستي خانم فاطمه عباسي در سال ۱۳۷۶ تأسيس گرديد. در اين آموزشگاه متدهاي متريك و گرلاوين و نيز آموزش دوخت انواع لباس شب، عروس،‌كت و دامن و … تدريس مي شود. فضاي كارآموزي حدوداً ۹۰ متر است. ۶ الي ۷ عدد چرخ خياطي براي كارآموزان وجود دارد امكانات نسبتاً مناسبي دارد اما به علت قرارگرفتن در زيرزمين از نور و روشنايي چندان مناسب براي فضاي كار و دوخت نيست.

فصل دوم
ارزيابي بخش هاي مربتط با رشته علمي كارآموز

مقايسه واحد كارآموزي با دانشگاه :
در محيط آموزشي دانشگاه با توجه به فشرده بودن زمان در طول ترم براي فراگيري دوره هاي مختلف دوخت و الگو تقريباً كلي و پايه اي تدريس مي شود. لذا در جهت جبران اين قضيه آموزشگاه مي تواند مكملي براي آموزش هاي داده شده در دانشگاه باشد. دانشگاه در مقايسه با آموزشگاه از امكانات نسبتاً برتري برخوردار است. همچون طرح هاي صنعتي كه هر كدام كارهاي مختلفي راانجام مي دهند. وسايل الگوكشي، ميز الگو، ميز برش و محيطي كاملاً مجزا از بخشهاي آموزشي ديگر كه به دانشجو اين امكان را مي دهد تا با آرامش و حوصله‌ي بيشتر به فراگيري دروس بپردازد. روش كار اساتيد در دانشگاهها به صورت آكادميك و هدفمند مي باشد و در راستاي گرايش تحصيلي ترم، قدم برداشته مي شود. در حاليكه اين موضوع در آموزشگاه كمتر به چشم مي خورد.

اين مطلب قابل ذكر است كه شدت علاقه و فعاليت كارآموز نيز براي فراگيري سريعتر و پيشرفت وي در طول دوره هاي آموزش خياطي بسيار حائز اهميت است. البته اگر امكانات بخشهاي آموزشي كمي بيشتر شود به عنوان مثال به چرخهاي بيشتر و بهتري مجهز شوند و يا ميزهاي برش براي دوخت، با ميز الگو جدا از هم قرار گيرند فضايي كه براي محل كار استفاده مي شود شرايط نوردهي مناسبي داشته باشد و يا تعداد كارآموزان از حد نصاب مناسبي برخوردار باشد. همه اين موارد نيز در روند يادگيري كارآموز مؤثر خواهد بود.

فصل سوم :
آزمون آموخته ها و نتايج

انواع دامن
اندازه هاي لازم جهت كشيدن كادر دامن :
قد جلو تا زمين ۳۶-۱۰۳ بخش اول
قد پلهو تا زمين ۳۶-۱۰۴
قد پشت تا زمين ۳۶-۱۰۲
دور باسن كوچك ۹۴ بلندي باسن كوچك نصف
دور باسن بزرگ ۱۰۰ بلندي باسن بزرگ است
بلندي باسن ۱۸
دور كمر ۶۴

بايد توجه داشت كه خانم هايي كه داراي شكم بزرگ هستند براي اندازه گيري باسن بزرگ متر را در قسمت جلو از روي ناف عبور داده و در پشت روي برجستگي باسن اندازه‌ مي‌گيريم. در ضمن براي پيدا كردن قد دامن از زمين تا زير زانو را اندازه گرفته يادداشت مي‌كنيم و از سه قد اصلي كم كرده تا قد دامن ما به دست آيد.
در اينجا ۳۶ سانت مي باشد.

براي اندازه گيري دور باسن كوچك محل استخوان لگن خاصره را اندازه مي‌گيريم (قسمت بالاي برجستگي باسن)
طرز كشيدن كادر الگوي دامن :
ابتدا دور باسن بزرگ را پيدا كرده سپس +۱ مي كنيم (براي افراد چاق دور باسن + cm2 و براي افراد لاغر cm+ 1 مي‌باشد). سپس بلندي جلو و بلندي پهلو و بلندي پشت را منهاي اختلاف از زمين تا زير زانو كه در هر هيكل متفاوت است ولي براي هر سه اندازه ثابت مي باشد نمود،‌باقيمانده حاصل بدست آمده قد اصلي دامن مي باشد.

براي طرز كشيدن الگو از سمت چپ كاغذ بلندي پشت را كشيده (الف) (ب) از (ب) دور باسن را كه در اينجا +۱ كرده به سمت راست رفته نقطه (ذ) بلندي قسمت جلو را براي پيدا كردن خط وسط جلو بالا رفته (د) براي پيدا كردن خط پهلو در قسمت پايين دامن خط (ب) (ذ) را نصف كرده چون قسمت جلوي دامن بزرگتر از پشت مي‌باشد يعني :
نصف دور باسن ۵۱ = ۱+۵۰=۲ : ۱۰۰
دور باسن
۵/۲۵=۲ : ۵۱
در جلو ۵/۲۷=۲+۵/۲۵
در پشت ۵/۲۳=۲-۵/۲۵

از نقطه (ذ) اندازه جلو را به سمت چپ رفته (س) بلندي پهلو را بالا رفته (ش) از (ش) به (الف) و (د) وصل مي كنيم كه اين خط ، خط كمر مي باشد.
اينك بلندي باسن كوچك را از خط وسط پشت در قسمت كمر پائين آمده خطي مستقيم به وسيله گونيا يا خط كش به خط وسط جلو وصل مي كنيم مي شود (پ ) (ت) به همين ترتيب بلندي باسن بزرگ را از قسمت چپ روي خط وسط پشت از خط كمر پائين آمده باز هم به وسيله گونيا يا خط كش به خط وسط جلو وصل مي كنيم مي شود (ج) (چ) خط باسن كوچك و خط باسن بزرگ به دست مي آيد.
تا اينجا كادر دامن تكميل است

طرز كشيدن پنس هاي دامن :
پشت دامن روي كمر د قسمت پشت الگو ۲ سانتي متر روي خط كمر داخل شده (ل) به باسن بزرگ وصل مي كنيم محل زيپ مشخص مي گردد و روي كمر در قسمت پهلو از خط مشترك پهلو جلو و پشت هم ۲ سانتي متر به سمت چپ رفته (ك) از (ك) به وسيله خط هلالي به باسن بزرگ وصل مي كنيم انحناي خط پهلوي پشت مشخص مي گردد. فاصله باقيمانده خط كمر را روي الگوي پشت سه قسمت مي كنيم. آن را از محل زيپ از خط وسط پشت ۳+ سانتي متر داخل شده انتهاي پنس پشت به دست مي آيد (ق) قطر پنس روي خط كمر ۳ سانتيمتر مي باشد از (ز) ۳ سانتيمتر به سمت چپ رفته (ژ) نقاط به دست آمده را به هم وصل مي كنيم پنس پشت به دست مي آيد.

جلوي دامن :
روي خط كمر در قسمت پهلو از خط صاف مشترك پهلوي جلو و پشت ۲ سانتيمتر به سمت راست داخل شده (گ) به باسن بزرگ وصل مي كنيم باقيمانده خط كمر را در قسمت جلو تا خط صاف جلو سه قسمت نموده آن را از خط صاف جلو داخل شده علامت مي‌گذاريم (هـ ) همين را ۱+ سانتيمتر كرده از خط صاف جلو داخل خط باسن بزرگ داخل شده علامت مي‌گذاريم (خ) قطر پنس بزرگ جلو ۳ سانتيمتر مي باشد از نقطه (هـ ) ۳ سانتيمتر به سمت چپ رفته (ي) نقاط مشخص شده را به هم وصل مي كنيم پنس بزرگ جلو به دست مي آيد.

براي پيدا كردن محل پنس كوچك از سمت چپ پنس بزرگ جلو تا انحناي خط پهلوي جلو از نصف كرده علامت مي گذاريم (ص) از نقطه به دست آمده تا خط صاف جلو را اندازه گرفته همان اندازه را روي خط باسن كوچك از خط صاف جلو داخل شده علامت مي گذاريم يك عمود به دست مي آيد. دو طرف اين عمود روي خط كمر از نقطه (ص) ۱ سانتيمتر علامت گذاشته به شكل پنس تا باسن كوچك ختم مي كنيم.